Endeksler
                                        
                                        
          ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİN 8070           
                                        
           DEKARININ SATILMASI HAKKINDA KANUN            
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6238                         
  Kabul Tarihi     : 29/1/1954                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 5/2/1954 Sayı: 8626              
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 292           
                                        

  Madde 1 - 5659 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Atatürk Orman Çift- 
liği hudutları dahilinde bulunan araziden aşağıdaki miktarlar esas tutulmak üze-
re kadastroca tanzim edilecek ifraz haritalarına göre:             
  a) Etimesğut bölgesinde İkinci Zırhlı Tugay tarafından halen işgal edilmiş 
bulunan 5450 dekar arazi ile askeri hava meydanı ittihaz edilen 650 dekar ve  
Çorakpınar mevkiinde Muhabere Alayı ve Hava Kontrol Grupu tarafından işgal olu- 
nan 455 dekar ve yine Çoraktepe mevkiinde Dördüncü Uçaksavar Bataryasının yer- 
leştirilmiş bulunduğu 50 dekar olmak üzere ceman 6.605 dekar arazinin Milli   
Savunma Vekaletine,                               
  b) Güvercin İstasyonu civarında Ankara çimento Fabrikası ile tesis ve loj- 
manların inşa edilmiş olduğu 750 dekar sahanın Ankara Belediyesine,       
  c) Devlet Demiryolları Hastanesinden Orman Çiftliği İstasyonuna imtidat  
eden demiryoliyle asfalt yol arasında ve bir kısmı da bu asfalt yolun güneyinde 
olmak üzere ziraate elverişli bulunmıyan 350 dekar çorak arazi ile Bahçelievler 
bölgesinde Fen Fakültesine mücavir 130 dekar ve İstanbul yoliyle Yenimahalle  
yollarının birleşme noktasında iki parçada 80 dekar olmak üzere ceman 560 dekar 
arazinin muhtelif yapı kooperatiflerine,                    
  d) Fişek Fabrikası kuzeyinde, bu fabrika ile yeni İstanbul yolu arasında  
olup Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi depo ve tesislerinin kurulu bulunduğu 135 
dekar arazi ile Akköprü bölgesinde İstanbul yolunun dördüncü kilometresi civa- 
rında 20 dekar olmak üzere ceman 155 dekar arazinin Etibank ile Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesine,                               
  İlgili Vekalet veya teşekküllerle mutabık kalınacak bedel üzerinden satılma-
sına izin verilmiştir.                             
                                        

  Madde 2 - 1 inci maddede belirtilen ceman (8.070) dekar arazi dışında, Milli
Müdafaa zaruretleriyle Çiftlik hudutları içinde bir fişek fabrikası tesisi elzem
görüldüğü takdirde, Çiftliğin umumi istihsal faaliyetlerini aksatmamak ve 200  
dekarı geçmemek şartiyle gerekli bulunan arazi, Vekiller Heyeti karariyle İşlet-
meler Vekaletine satılabilir.                          
                                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.