Endeksler
                                        
                                        
                                        
            LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6237                         
  Kabul Tarihi     : 27/1/1954                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 4/2/1954 Sayı: 8625             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 289           
                                        

  Madde 1 - Yurt kıyılarındaki şehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşı- 
lamak üzere, iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inşaatı ile tesisat, 
teçhizat ve onarımlarının, buralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde   
tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd ve projelerin yaptırılması ve bu işlere 
lüzumlu makine ve vasıta satın alınması, bakım ve onarımları ve buna müteferri 
depo ve atelyelerin kurulması ve işletilmesi ve diğer her türlü giderler için  
yıllık ödeme miktarı (30) milyon lirayı geçmemek üzere (300) milyon liraya kadar
gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık Vekili ve faizleri ile 
birlikte bu meblağın % 50 sini geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili   
salahiyetlidir. Bu suretle girişilecek taahhütler karşılığı her yıl bütçe    
kanunlarına bağlı cetvellerin Bayındırlık Vekaleti kısımlarında bu maksatla   
açılacak bölümlere konur.(1)                          
                                        

  Madde 2 - Birinci maddede sayılan işler ve bunların inşa sıraları İcra   
Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.                      
                                        

  Madde 3 - Bu kanun mevzuunu teşkil eden iş ve hizmetleri, avans teminatına 
ait hükümler mahfuz kalmak suretiyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
üncü maddesinin (h) fıkrası ile 2490 sayılı kanunla ek ve tadillerine tabi   
olmamak ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki nispet 
% 50 ye çıkarılmak şartiyle toplu ve kısımlar halinde tanınmış, yerli veya   
yabancı uzman firmalar arasında muvafık görülerek silecek birine veya bir kaçına
pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Vekili salahiyetlidir.            
                                        

  Madde 4 - Yaptırılan tesisler inşaları tamamlandıkça ilgisine göre ve İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde işletme teşekküllerine,
özel idare veya belediyelere devrolunur.                    
                                        

  Madde 5 - Mevcut ve hususi kanunları ile inşa edilmekte olanlarla bu kanun 
gereğince ele alınacak tesislerin bakım ve iyi halde bulundurulmaları bunları  
işleten teşekküllere aittir.                          
  Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait olanların esaslı tamirleri kendilerine aittir. Belediye ve mahalli idarelere
ait olanların esaslı tamirleri Bayındırlık Vekaletince yapılır. Tamirleri Bayın-
dırlık Vekaletince yaptırılacak tesisleri işleten teşekküller devredilmiş ve  
devredilecek tesislerin devrinden sonra yapılacak esaslı tamir karşılığı olarak 
her yılın gayrisafi iradından % 10 nispetinde bir meblağı Hazineye yatırmaya  
mecburdurlar.                                  

  Madde 6 - Yapılacak tesisleri devralacak belediye, özel idare, köy hükmi  
şahsiyeti ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Denizcilik Bankası ve işletmeleri-
ne ait                                     
----------------------------------                       
(1) Bu maddede sözü edilen taahhüt ve bono çıkarma yetkisi ile ilgili olarak  
  bakınız Ek Madde: 1, 2, 3.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
arazi ve arsalarla taş, kum ve çakıl ocaklarını tesislerin inşası sırasında mu- 
vakkaten Bayındırlık Vakaleti bedelsiz olarak işgal eder.            
  İşletmesi kendilerine devredilecek daire ve müesseselere ait arazi ve diğer 
gayrimenkullerin istimlaki halinde istimlak bedeli ödenmez. Devirden önce öden- 
miş ise devir sırasında geri alınır. Muvakkat işgallerde özel idare, belediye ve
köy hükmi şahsiyetine resim, harç ve ücret namı ile bir şey verilmez. Bu kanuna 
göre yapılacak işgal ve istimlak işlerinde merciince takdir edilen bedele vakı 
itiraz işi durdurmaz. Ancak itiraz, takdir edilen bedele yapılmış olup, hak sa- 
hibi bedeli almaz veya birden fazla kişilere ait olur veya hak sahibi bulunamaz-
sa takdir edilen bedelin tutarı % 20 fazlasiyle milli bir bankaya yatırılır.  
                                        

  Madde 7 - Bu kanunla yapılacak işler için lüzumlu makine ve aletlerle her  
türlü inşaat malzemesi şantiye sahası içinde veya dışında olup şantiyeye, Deniz-
cilik Bankası, İktisadi Devlet Taşekkülleri, özel idare ve belediyelere ait bu- 
lunan tesislerden faydalanılarak sahile çıkarıldığı veya yüklendiği takdirde  
bunlardan liman, iskele, rıhtım, resim ve ücretleriyle belediye, özel idare ve 
köy hükmi şahsiyetine ait vergi, resim, harç ve ücretler alınmaz.        
                                        

  Madde 8 - Hakiki ve hükmi şahıslara ait olup inşaata başlama sırasında henüz
çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hakkında 618 sayılı Limanlar Kanununun
7 nci maddesini tadil eden 2829 sayılı kanun mucibince muamele yapılır. Ancak  
adı geçen kanunla liman idareleri ve Ulaştırma Vekaletine verilmiş olan salahi- 
yetler Ulaştırma ve Maliye Vekaletleriyle mutabık kalınarak Bayındırlık Vekaleti
tarafından kullanılır.                             
                                        

  Madde 9 - 5414 sayılı kanun mer'iyetten kaldırılmıştır. Mezkür kanuna göre 
girişilmiş taahhütler bu kanun hükümleri dairesinde tamamlanır.         

  Ek Madde 1 - (27/5/1959 - 7305 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, 
ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                
  Limanlar İnşaatı hakkındaki 6237 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle verilen  
300 milyon liralık sari taahhüt salahiyeti (500) milyon liraya, yıllık ödeme  
miktarı (50) milyon liraya çıkarılmış ve bono ihracı salahiyeti de faizleriyle 
birlikte (150) milyon lira olarak ipka edilmiştir.               

  Ek Madde 2 - (27/5/1959 - 7305 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, 
ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                
  İktisadi ve teknik zaruretlerle deniz itikallerine karşı korunması gereken 
kıyıların müdafaası ve kum hareketlerinin tevkifi ve buna mümasil ihtiyaçlar  
için gerekli imalatın yapılması, gemi yapım limanı etüd ve projesi, bakım ve ta-
mirlerine muktazi imalat ve tesislerle bu hizmetlerle ilgili tamir ve bakım iş- 
leri de 6237 sayılı kanunun birinci maddesi şümulü içine alınmıştır.      

  Ek Madde 3 - (27/5/1959 - 7305 sayılı ek kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, 
ek madde alarak numarası teselsül ettirilmiştir.)                
  Bu kanun hükümleri dairesinde aşağıda yazılı işlerin emaneten yapılmasına  
Nafia Vekili salahiyetlidir:                          
  a) İnşaat, tevsiat ve tarama için batıkların çıkarılması, hedim, enkaz kal- 
dırılması, nakil ve temizlenmesi işleri,                    
  b) 500 bin liraya kadar inşaat, tamirat ve bakım işleri,          
  c) Tarama ve imla işleri,                          
  d) Vekalete ait inşa makina ve vasıtalarının bakım ve tamiratı ile montaj  
ve demontaj ve nakliye işleri.                         
                                        

  Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        6237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                          Yürürlüğe     
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi    
------------  ------------------------------------------  -------------    
                                        
  7305               -            4/6/1959