Endeksler
          TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇUKUROVA          
           ELEKTRİK TÜRK ANONiM ORTAKLIĞI ARASINDA          
           SEYHAN BARAJI HİDROELEKTRiK TESİSLERİNİN          
            DEVRİNE MÜTAALLİK OLARAK AKTEDİLEN           
            MUKAVELENİN TASDİKI HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası    : 6236                        
  Kabul Tarihi     : 27/1/1954                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/1954 Sayı: 8625             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 286           

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Anonim  
Ortaklığı arasında Seyhan barajı hidroelektrik tesislerinin devrine mütaallik  
olarak 23/12/1953 tarihinde aktedilmiş olan ekli mukavele tasdik edilmiştir.  

  Madde 2 - Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığından bu Mukavele mucibince 
her yıl alınacak inşaat masrafı karşılığı olan meblağ Devlet Su İşleri Umum Müd-
ürlüğüne yardım olarak verilmek üzere bir taraftan cari yıl bütçesine irat ve  
Maliye Vekaleti Bütçesinin ilgili faslına tahsisat kaydedilir.         
  Baraj işletme masrafları karşılığı olan meblağ ise Hazine adına doğrudan  
doğruya Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne ödenir.                

  Madde 3 - Tesislerin Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığına devrini mü- 
taakıp yapılacak sermaye tezyidi dolayısiyle çıkarılacak hisse senetleri, serma-
yesine mahsuben Etibank'a devredilir.                      
  Geçici madde 1 - 6236 sayıyı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup te-
selsül için numaralandırılmıştır.)                       
  1953 mali yılında Çukurova Elektrik Türk Anonin Ortaklığından alınacak meb- 
lağ 1953 bütçesine gelir ve Bayındırlık Vekaleti Bütçesinin ilgili faslına tah- 
sisat kaydolunur.                                

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.             

  Madde 5 - Bu kanun hükümlerini icraya Bayındırlık ve Maliye Vekilleri memur-
dur.