Endeksler
           TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ          
                  KANUNU                   
                                        
  Kanun Numarası    : 6235                        
  Kabul Tarihi     : 27/1/1954                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/1954 Sayı: 8625             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 280           
                 *                       
                 * *                      
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız        
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",      
              Cilt: 1   Sayfa: 409               
                  *                      
                 * *                      
  I - Odalar Birliği                             

  Madde 1 - (Değişik: 19/4/1983 - KHK 66/1 md.)                
  Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup 
da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar- 
ları teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve Mimar Oda- 
ları Birliği kurulmuştur.                            
  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birliğin ve Odaların merkezi  
Ankara'dadır.                                  

  Madde 2 - (Değişik: 19/4/1983 - KHK 66/2 md.)                
  Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler ve işler aşağıda göste- 
rilmiştir.                                   
  Birliğin kuruluş amacı:                           
  a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir
oda kurulmasına karar vermek;                          
  Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde  
toplamak; merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere 
yetecek kadar üyesi bulunmayan Odanın merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği  
yerde açmak;                                  
  b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını  
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere  
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk  
ile                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve
ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; 
  c) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yapa- 
rak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı 
normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri
ilgililere bildirmektir.                            
                                        
  (Değişik: 18/6/1997 - 4276/6 md.) Birlik ve organları,kuruluş amaçları dı- 
şında faaliyette bulunamazlar.                         
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 27/5/1959 - 7303/1 md.)                
  Birliğin idare uzuvları şunlardır:                     
  a) Birlik Umumi Heyeti;                          
  b) Birlik İdare Heyeti;                          
  c) Yüksek Haysiyet Divanı.                         
                                        

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 6/9/1983 - KHK 85/1 md.) Birlik Umumi   
Heyeti; iki yılda bir Odaların, meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeleri ara- 
sından toplam üye sayısının % 2'si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok 
olmamak üzere seçecekleri delegelerden oluşur. Birlik Umumi Heyeti, üye tam sa- 
yısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantı-
da çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Bir- 
lik Umumi Heyetinin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy  
kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy 
kullanmıyanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.           
                                        
  (Değişik: 27/5/1959 - 7303/1 md.) Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri şunlar- 
dır:                                      
  a) Birliğin teşekkül maksadına mütaallik kararları ittihaz etmek;      
  b) Mesleki inkişafı ve gerekli faaliyetleri hakkında sahalar aramak ve bu  
hususların esaslarını tesbit etmek;                       
  c) İdare Heyetinin çalışmalarını ve hesaplarını incelemek, direktifler ver- 
mek;                                      
  d) Varidat ve masraf bütçelerini kabul etmek;                
  e) Daimi veya muvakkat, ücretle veya ücretsiz vazifelileri tayin ve ücretle-
rini tesbit etmek;                               
  f) (Değişik: 6/9/1983 - KHK 85/1 md.) Gizli oyla, Birlik İdare Heyeti, Yük- 
sek Haysiyet Divanı ile Birlik Denetçilerini ve bunların yedeklerini seçmek.(1) 
  Birlik hissesini ödemiyen odalar umumi heyet toplantısına katılamazlar.   
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 19/4/1983 - KHK - 66/4 md.)               
  Birlik İdare Heyeti; her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere, mevcut Oda  
adedine göre o Odanın genel kuruldaki delegeleri arasından Birlik Umumi Heyetin-
ce seçilecek üyelerden oluşur.                         
-----------------------------------------                    
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İdare Heyeti, aralarından gizli oyla başkan, başkan vekili ve muhasip seçer.
İdare Heyetinden ayrılan üye hangi Odaya mensup ise onun yerini yedek üyesi   
alır.                                      

  Madde 6 - Birlik İdare Heyetinin vazifeleri:                
  Umumi Heyetce alınacak kararları tatbik etmek, odaların çalışmalarını kont- 
rol ve teshil etmek, bu kanunla tanınan hak ve salahiyetlerin iyi bir şekilde  
kullanılmasını sağlamak ve Birliği dahilde ve hariçte temsil etmek.       

  Madde 7 - (Değişik: 27/5/1959 - 7303/1 md.)                 
  Birlik Umumi Katibi, Birlik İdare Heyeti tarafından tayin olunur. Vazifesi, 
umumi heyetle idare heyeti kararlarını ve birlik işlerini yürütmektir.     
  Umumi Katip İdare Heyeti toplantılarına iştirak eder,düşüncelerini bildirir.
Ancak, reye iştirak edemez.                           

  Madde 8 - (Değişik: 19/4/1983 - KHK - 66/5 md.)               
  Yüksek Haysiyet Divanı; Birlik umumi heyetince delegeler arasından gizli  
oyla seçilen beş asil üyeden kurulur. Ayrıca beş yedek üye de seçilir (1)    

  Madde 9 - Yüksek Haysiyet Divanına seçilen asıl ve yedek azanın müddeti iki 
yıldır. Müddeti dolanlar yeniden seçilebilir.                  

  Madde 10 - Yüksek Haysiyet Divanı mürettep adedi ile içtima eder ve ekseri- 
yetle karar verir. Yüksek Haysiyet Divanı Oda Haysiyet Divanı kararı ile vakı  
itirazları evrak üzerinden tetkik ve esbabı mucibe beyanı ile tasdik eder veya 
bozar ve dosyayı alakalı odaya iade eder.                    
  Oda Haysiyet Divanı, kararında israr ettiği takdirde nihai karar Yüksek Hay-
siyet Divanına aittir.                             
  Yüksek Haysiyet Divanının verdiği nihai karar kati olup (....) (2).     

  Madde 11 - (Değişik: 19/4/1983 - KHK - 66/6 md.)              
  Bayındırlık Bakanlığı gerekli hallerde Yüksek Haysiyet Divanını toplantıya 
çağırır. Divanca alınan kararların tebliğ ve infazını sağlamakla Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği görevlidir.                      

  Madde 12 - (Değişik: 27/5/1959 - 7303/1 md.)                
  Birlik gelirleri şunlardır:                         
  a) Birlik İdare Heyetince odalara kayıtlı aza adedine göre her yıl için aza 
başına tesbit olunacak ve odalar bütçelerinden ödenecek hisse;         
  b) Odalarca yapılacak fevkalade yardımlar;                 
  c) Neşriyat gelirleri;                           
  d) Yardım ve bağışlar;                           
  e) Sair gelirler.                              
  II- Odalar                                 

  Madde 13 - Lüzum görülen yerlerde Birlik Umumi Heyeti karariyle (Türk mühen-
dis ve mimarları odaları) açılabilir.                      

  Madde 14 - (Değişik: 27/5/1959 - 7303/1 md.)                
  Her ihtısas şubesi yalnız bir oda açar. İhtisas ve iştigal mevzuları ayrı  
olan mühendis ve mimarlar; ancak ihtısas veya iştigal mevzularının taallük etti-
ği odaya kaydolunurlar.                             
-------------------------------------                      
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.             
(2) Parantez içindeki "aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz." şeklindeki hüküm  
  Anayasa Mh.nin 19/7/1963 tarih ve E. 1963/112, K. 1963/196 sayılı kararı  
  ile iptal edilmiştir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 15 - Odalarda asli aza olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde
olmak ve Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen salahi- 
yetli bulunmak şarttır.                             

  Madde 16 - Orman ve ziraat yüksek mühendis ve mühendisleri de mensup bulun- 
dukları cemiyetlerin umumi heyetleri kararı ile oda kurarak Birliğe dahil olur- 
lar.                                      

  Madde 17 - Sayıları oda teşkiline müsait olmıyan ihtısas mensupları Birlik 
Umumi Heyeti karariyle ihtısaslarına göre en yakın odaya ithal olunur.     

  Madde 18 - Her oda kendi umumi heyeti kararı ile tayin ve tesbit olunacak  
yerlerde şubeler açabilir ve mümessillikler ihdas edebilir.           

  Madde 19 - (Değişik: 19/4/1983 - KHK - 66/7 md.)              
  Odalar, bu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen amaç için Birlik Umumi Heye- 
tince kararlaştırılan işlerden yalnız odalarını ilgilendiren kısımlar ile görev-
lidirler.                                    
  (Değişik: 18/6/1997 - 4276/7 md.) Odalar va organları, kuruluş amaçları dı- 
şında faaliyette bulunamazlar.                         

  Madde 20 - Odaların idare uzuvları şunlardır:                
  a) Oda Umumi Heyeti;                            
  b) Oda İdare Heyeti;                            
  c) Oda Haysiyet Divanı.                          

  Madde 21 - (Değişik: 27/5/1959 - 7303/1 md.)                
  Şube umumi heyeti o şubeye kayıtlı asil azalardan, oda umumi heyeti ise oda-
ya kayıtlı asil azalardan teşekkül eder.                    
  (Ek: 6/9/1983 - KHK 85/2 md.) Şube ve Oda Umumi Heyetleri üye tam sayısının 
çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğun-
luğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Umumi Heyet- 
lerin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zo- 
runlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar 
Oda Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.                    

  Madde 22 - Oda Umumi Heyetinin vazifeleri:                 
  a) Odaların maksadı teşekkülüne ait kararları almak; idare heyeti çalışmala-
rını incelemek ve direktifler vermek, hesaplarını tetkik ve bütçesini yapmak;  
  b) İdare heyeti, haysiyet divanı aza ve yedekleri ile murakıplarını seçmek; 
  c) Birlik Umumi Heyetine gidecek asıl ve yedek delegeleri seçmek.      
  (Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/8 md.) Umumi Heyetin kararları bir tutanakla tes- 
pit edilir. Tutanak, Umumi Heyet Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine gönderilir.                 
                                        
                                        
                                        

  Madde 23 - (Değişik: 27/5/1959 - 7303/1 md.)                
  Oda idare heyeti, oda umumi heyetince seçilen beş veya yedi azadan teşekkül 
eder.                                      
  İdare Heyeti kendi aralarından gizli reyle reis, reisvekili, katip ve muha- 
sip seçer.                                   

  Madde 24 - Oda İdare Hayetinin vazifeleri:                 
  Umumi Heyetçe alınan kararları tatbik etmek ve bu kanunla tanınan hak ve sa-
lahiyetleri iyi bir şekilde kullanmak ve oda ile Birlik arasındaki irtibat ve  
işbirliğini sağlamak.                              

  Madde 25 - Oda haysiyet divanı, oda umumi heyetince iki sene müddetle seçi- 
len beş kişiden teşekkül eder.                         
  Oda haysiyet divanı mürettep adedi ile içtima eder ve ekseriyetle karar   
verir.                                     

  Madde 26 - Odalara kayıtlı meslek mensuplarından bu kanuna aykırı hareketle-
ri görülenlerle, meslekle alakalı işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göster- 
mek suretiyle zarara sebebiyet veren veya akdettiği mukavalelere riayet etmiyen 
veyahut meslek şeref ve haysiyetini muhil durumları tesbit olunanlara kayıtlı  
bulundukları oda haysiyet divanınca aşağıda yazılı inzibati cezalar verilir:  
  a) Yazılı ihtar;                              
  b) (25) liradan (100) liraya kadar para cezası;               
  c) (100) liradan (1 000) liraya kadar para cezası;             
  ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat icrasından men'i;          
  d) Odadan ihraç.                              
  Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak sebep teşkil eden hadisenin
mahiyet ve neticelerine göre bu cezalardan biri tatbik olunur.         

  Madde 27 - Haysiyet divanları tarafından verilen yazılı ihtar ve (100) lira-
ya kadar para cezaları kati olup (....)(1).                   
  Ancak 26 ncı maddenin (c, ç, d) bentlerinde yazılı cezalara karşı tebliğ  
tarihinden itibaren 15 gün içinde ve oda idare heyeti yoliyle Yüksek Haysiyet  
Divanına itiraz olunabileceği gibi, bu cezalar Yüksek Haysiyet Divanının tasdi- 
kından geçirilmedikçe de tatbik olunamaz.                    

  Madde 28 - (Değişik: 19/4/1983 - KHK - 66/9 md.)              
  Odadan ihraç edilenler süresiz olarak, sanat icrasından geçici olarak men  
edilenler ise, men süresi içinde; hiçbir şekil ve biçimde mesleki faaliyette  
bulunamazlar. Bunlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından derhal  
bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur.                 

  Madde 29 - Muvakkaten sanat icrasından menolunanlar sanatlarını icraya devam
ederlerse cezaları bir misli daha artırılır.                  

  Madde 30 - Her türlü oda aidatı ile diğer para cezalarını tebliğ gününden  
itibaren otuz gün içinde mensup oldukları odaya ödemiyenler hakkında İcra ve  
İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.                 

  Madde 31 - Odalardan ihraç kararı ancak umumi hükümlere göre medeni hakları-
nı kaybetmiş olanlar veya meslek camiasından uzaklaştırılmalarında mutlak zaru- 
ret görülenler hakkında verilebilir.                      
------------------------------------                      
(1) Parantez içindeki "hiçbir mercie başvurulamaz" şeklindeki hüküm Anayasa   
  Mh.nin 19/7/1963 tarih ve E. 1963/112, K. 1963/196 sayılı kararı ile iptal 
  edilmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 32 - (Değişik: 27/5/1959 - 7303/1 md.)                
  Odaların gelirleri:                             
  a) Aza kaydiyeleri;                             
  b) Aza yıllık aidatı;                            
  c) Hizmet karşılığı alınan ücretler;                    
  ç) Vesika ücretleri;                            
  d) Neşriyat hasılatı;                            
  e) Bağış ve yardımlar;                           
  f) Para cezaları;                              
  g) İştiraklerden mütevellit karlar;                     
  h) Mesleki müsabakalarda derece ve mansiyon alanlarla jüriye aza seçilen-  
lerin alacakları paraların yüzde beşleri;                    
  i) Müteferrik gelirler.                           
                                        
  III - Umumi hükümler                            

  Madde 33 - Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları meslek- 
lerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat 
yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muha- 
faza etmek mecburiyetindedirler.                        
  (Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/1O md.) Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi  
Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalı-
şan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla  
ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği  
olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının yetkile- 
riyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk   
Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.           

  Madde 34 - Yabancı mütaahhitler veya yabancı müesseseler:          
  Türkiye'de Devlet daireleri ile resmi ve hususi bilümum müessese ve şahısla-
ra karşı re'sen veya yerli müesseselerle müştereken taahhüt ettikleri mühendis- 
lik veya mimarlık ile alakalı işlerde yalnız bu işe munhasır kalmak ve Odalar  
Birliğinin mütalaasını almak ve Bayındırlık Vekaletinin tasvibinden geçmek şar- 
tiyle yabancı mütehassıs çalıştırabilirler.                   

  Madde 35 - 34 üncü maddede yazılı hususlardan gayrı işlerde yabancı yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar kullanılabilmesi Odalar Birliği İdare 
Heyetinin mütalaası üzerine Bayındırlık Vekaletince karar verilmesine bağlıdır. 
Yalnız Devlet daireleri ile resmi ve hususi müessese ve şahıslar tarafından is- 
tişari vazifelerle getirilen ve teknik tedrisat için gelenler bu kayda tabi   
değildirler. Bunlar da ancak getirildikleri iş mevzuu dahilinde kalarak bunla- 
rın haricinde mesleki faaliyette bulunamazlar.                 

  Madde 36 - 34 ve 35 inci maddeler gereğince gelen yabancı meslek mensupları 
Türkiye'de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ihtısaslarına en yakın odaya mü- 
racaatla geçici aza olarak kaydolunurlar.                    

  Madde 37 - Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar kanunen ken- 
dilerine verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvan kullanamazlar.     

  Madde 38 - Bu kanunun 33 ve 34 üncü maddelerinde yazılı vecibeleri yerine  
getirmiyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye'de mes- 
leki faaliyetten menedilirler.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 39 - Bu kanun hükümleri müteşebbis heyetlerce ihzar ve Birlik Umumi  
Heyetince tasvip edilecek bir talimatname ile tatbik olunur.          

  Ek Madde 1 - (Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/12 md.)               
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere  
uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin  
alınmasına bağlıdır. Bu izin verilmeden önce, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları
ile toplantı ve kongrenin konusuna göre diğer ilgili Bakanlıkların görüşleri de 
alınabilir.                                   

  Ek Madde 2 - (Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/12 md.)               
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Odaların bu Kanun Hükmünde Karar-
nameye göre gizli oyla yapılacak organ seçimlerine ilişkin işlemler, aşağıdaki 
esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.             
  Seçim yapılacak genel kurul toplantısında en az onbeş gün önce seçimlere ka-
tılacak üyeleri veya delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri,  
günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu 
başkanı olan hakime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla İlçe Seçim Kurulu bu- 
lunması halinde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarih-
leri, gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir 
Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar
günunün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzen- 
lenmesi zorunludur.                               
  Hakim, gerektiginde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiy-
le varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak mühendislik ve mi- 
marlık meslekleri mensuplarını belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirti- 
len diğer hususları onaylar.Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer husus- 
lar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili Odanın ilan yerlerinde   
asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.                 
  İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve
engeç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.               
  Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onayla-
narak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine veya ilgili Odaya gönderilir.  
  Hakim kamu görevlileri veya aday olmayan münendislik ve mimarlık meslekleri 
mensupları arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu  
atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başka- 
nının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.                
  Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi,
yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işle-
ri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.                 
  Seçime katılacak üye veya delege sayısının dörtyüz kişiden fazla olması ha- 
linde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ay-
rı bir kurul oluşturulur. Yüz'e kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara
alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır
ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.           
  Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık
kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması ha-
linde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği   
seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan 
oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklan- 
mak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden 
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve 
itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre 
kesin sonuçları ilan eder ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile ilgili 
Odaya bildirir.                                 
                                        
  (Değişik: 6/9/1983 - KHK - 85/3 md.) Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif 
esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar,
oy verenin kimliğinin oda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği veya resmi ku-
ruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki 
yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü
bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için  
ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle  
kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan 
oylar geçersiz sayılır. Delege seçimlerinde, basılı aday listeleri kullanıla-  
bilir.                                     
  Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna ay- 
kırı uygulama nedeniyle sçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir  
aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tes-
pit ederek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine veya ilgili Odaya bildirir. 
Belirtilen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun  
öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.                
  İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyeleri-
ne, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen 
esaslara göre ücret ödenir.                           
  Bu ücret ve Birliğin ve Odaların diğer seçim giderleri kendi bütçelerinden 
karşılanır.                                   
  Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar  
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.             
  Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin
ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eyleminin ağırlığına göre bu 
Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.                    
                                        

  Ek Madde 3 - (Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/12 md.)               
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; 
ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali 
denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tesbit edi-
lir.                                      
                                        

  Ek Madde 4 - (Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/12 md.)               
  (Değişik birinci fıkra: 18/6/1997 - 4276/8 md.) Amaçları dışında faaliyet  
gösteren Birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve 
yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının veya bu-  
lundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk
mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç 
üç ay içinde sonuçlandırılır.                          
  Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri 
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.            
  İlgili Bakanlıkların bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Birlik ve Oda   
organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasaruflarına, Birliğin ve Odaların 
görevli organları tarafından uyulması zorunludur.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İlgili Bakanlığın tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getir- 
meyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun  
zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik 
ve Oda organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.      
  Görevlerine son verilen organ başkan ve üyelerinin kanunda yazılı ceza so- 
rumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son 
verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.                
  (Değişik: 18/6/1997-4276/8 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin,  
suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği  
hallerde gecikmede sakınca varsa, Birlik ve odalar, vali tarafından faaliyetten 
men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin  
onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde,   
bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.(1)               
                                        

  Muvakkat Madde 1 - Türkiye'de mevcut bilümum yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis ve mimarlar bu kanunun neşrinden itibaren iki ay içinde Bayındırlık  
Vekaletinden alacakları birer beyannameyi doldurarak bulundukları yer bayındır- 
lık müdürlüklerine veya doğrudan doğruya Bayındırlık Vekaletine vermeye mecbur- 
durlar.                                     
                                        

  Muvakkat Madde 2 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay içinde Bayın-
dırlık Vekaletinin teşebbüsü ile mezkür tarihte faaliyet halinde bulunan mesleki
birliklerce gönderilecek ikişer temsilci ile Bayındırlık Vekaletinin tayin ede- 
ceği beş temsilciden müteşekkil müteşebbis heyet Bayındırlık Vekaletinde topla- 
nır. Kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde Odalar Birliği Talimatnamesiyle  
kurulacak odaların hazırlıklarını ve ilk umumi heyet toplantısı için lüzumlu di-
ğer bilümum hazırlıkları tamamlar ve ilan eder. Kanunun neşrinden itibaren altı 
ay içinde o tarihte faaliyette bulunan birlikler umumi heyetlerini toplıyarak üç
kişiden az olmamak üzere kayıtlı azalarının yüzde beşi nispetinde delegelerini 
seçer, bunların isim ve adreslerini Bayındırlık Vekaletine bildirir. Vekaletçe 
bir ay içinde birliklerce seçilen delegelere yazılı davetiye gönderilerek top- 
lantıya davet olunur. Toplanan bu heyet Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birli-
ğinin birinci Umumi Heyetini teşkil eder.                    
  Umumi Heyet, toplantısını idare etmek üzere bir reis, iki reis vekili, dört 
de katip seçer. Bu heyet kararlarını ekseriyetle verir. Yalnız Talimatnameye ait
kararlarda üçte iki ekseriyet aranır.                      
                                        

  Muvakkat Madde 3 - Birinci Odalar Birliği Umumi Heyetinin vazifeleri:    
  a) Müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış bulunan Odalar Birliği Talimat- 
namesini müzakere ve kabul etmek;                        
  b) Kurulması icabeden ve müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış olan   
odaları tesbit etmek ve oda teşkili mümkün olmıyan meslek mensuplarının hangi  
odaya kayıtlı olacaklarını tetkik ve tayin etmek;                
  c) Odalar Birliği İdare Heyetini ve yedeklerini seçmek;          
  ç) Odalar Birliği Umumi Katibini ve murakıplarını seçmek;         
  d) Yüksek Haysiyet Divanı azalarını ve yedeklerini seçmek.         
---------------                                 
(1) Bu fıkra 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle altıncı  
  ve yedinci fıkraların birleştirilmesiyle altıncı fıkra olarak yeniden    
  düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Muvakkat Madde 4 - (Ek: 27/5/1959 - 7303/1 md.)               
  Birlik İdare Heyeti bu kanunun neşrinden itibaren 3 ay içinde birlik ve oda-
ların durumunu nizamname ve talimatnamelerini bu kanun hükümlerine uydurmaya,  
hariçte olan oda merkezlerini Ankara'ya getirmeye, ihtisas ve iştigal mevzuları 
dışındaki odalara kaydolanları mensup olduğu odaya nakletmeye ve bu hususlara  
riayet etmiyenler hakkında 6235 sayılı kanunun 38 inci maddesi hükümlerini tat- 
bika mecburdur.                                 
                                        

  Muvakkat Madde 5 - (Ek: 27/5/1959 - 7303/1 md.)               
  Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar tahakkuk eden borçlar tahsil olu- 
nur.                                      
                                        

  Madde 40 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.       
                                        

  Madde 41 - (Değişik: 19/4/1983 - KHK - 66/11 md.)              
  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
      6235 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
   Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
--------------   ------------------------------------------  -------------  
  7303                -             4/6/1959   
 KHK-66                -             5/8/1983   
 KHK-85                -             16/9/1983   
 4276                 -             20/6/1997