Endeksler
         TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI        
                   KANUNU                   
  Kanun Numarası    : 6219                        
  Kabul Tarihi     : 11/1/1954                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/1/1954 Sayı: 8608             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 241           
              I - Kuruluş                     

  Madde 1 - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adiyle, hususi hu- 
kuk hükümlerine tabi olmak üzere bir banka kurmak için Vakıflar Umum Müdürlüğüne
salahiyet verilmiştir.                             
  Bankanın yapacağı işler:                          

  Madde 2 - Banka, aşağıda yazılı işlerle iştigal eder:            
  A) Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karşılığında ikrazlarda bulunmak, 
  B) Sigorta vesair ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, 
  C) Gayrimenkul alıp satmak,                         
  D) Her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmak,              
  E) (Değişik: 26/12/1967 - 979/1 md.) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülhak  
vakıfların idaresini Bankaya tevdie lüzum görecekleri gayrimenkullerle işletme- 
lerin, yapılacak anlaşmalarda gösterilecek esaslar dahilinde, rasyonel bir   
şekilde idare, idame ve işletilmeleri için lüzumlu bilümum muamele ve teşebbüs- 
lere (Ticari, zirai, sınai) girişmek.                      
  (Her yıl Eylül ayı içinde Başbakan veya Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar  
Genel Müdürü ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürünün 
iştiraki ile toplanacak bir heyet tarafından, yukarıdaki fıkra gereğince idare 
ve işletmeleri Bankaya tevdi edilebilecek gayrimenkullerle işletmelerin durumu 
incelenir ve bunlardan Bankaya devri gerekenler Başbakan veya ilgili Bakan tara-
fından tespit olunur.)                             
  F) (Ek: 26/12/1967 - 979/1 md.) Mazbut ve mülhak vakıfların bankacılık hiz- 
metlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yapılacak anlaşmalar dahilinde,    
veznedarlık işlerini yapmak.                          
  Merkez:                                   

  Madde 3 - (Değişik: 3/4/1986 - 3272/1 md.)                 
  Bankanın merkezi Ankara'dadır. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü 
yerlerde Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube açabilir. Her türlü bankacılık  
işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu 
kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.                   
  Müddet:                                   

  Madde 4 - Bankanın müddeti kati kuruluş tarihinden başlamak üzere doksan  
dokuz yıldır.                                  
              II - Mali Hükümler                  
  Sermaye:                                  

  Madde 5 - (Değişik birinci fıkra: 3/4/1986 - 3272/2 md.) Bankanın itibari  
sermayesi,                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
her biri onbin TL. kıymetinde bir milyon yediyüzbin hisseye ayrılmış olarak on- 
yedi milyar Türk Lirasıdır.                           
  (Değişik: 1/4/1981 - 2444/1 md.) Bakanlar Kurulu Bankanın sermayesini artır-
maya yetkilidir.(1)                               
  Müteaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her 
birinin ihtiva edeceği hisse miktarı Anasözleşmede gösterilir.         
  Hisse senetleri:                              

  Madde 6 - Hisse senetleri (A, B ve C) gruplarına ayrılmıştır. Bunlardan (A) 
grupu sermayenin % 55 ini, (B) grupu % 20 sini, (C) grupu da % 25 ini teşkil  
eder.                                      
  (A) Grupu Vakıflar Umum Müdürlüğüne, (B) grupu mülhak vakıflara ve (C) grupu
da sair hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilmiştir.              
  (Değişik: 3/4/1986 - 3272/3 md.) Hisse senetleri nama muharrer olup, bunlar-
dan (A) grubuna dahil olanlar satılamaz. (B) grubu hisse senetleri, ancak Vakıf-
lar Umum Müdürlüğünün müsaadesiyle aynı gruba dahil hissedarlar arasında alınıp 
satılabileceği gibi, yine bu gruptan istekli çıktığında satılmak üzere Vakıflar 
Umum Müdürlüğünce de satın alınabilir.                     
  Vakıflar hisselerinin karşılığı:                      

  Madde 7 - (A) grupu hisse senetlerinin bedelleri mazbut vakıflara ait vakfe-
dilmiş paralardan ve taviz bedellerinden ayrılacak miktarlarla ödenir. Lüzumu  
halinde akar ve toprak satış bedelleri mevcudundan bir kısmı da sermaye olarak 
tahsis edilebileceği gibi bu sermaye hissesinin yüzde ellisi menkul ve gayrimen-
kul olarak da konulabilir.                           
  (B) Grupu hisse senetlerinin bedelleri mülhak vakıfların aynı nevi paraları 
ile sarf mahalli olmıyan gelir fazlalarından ayrılacak paradan ödenir.     
  Tahvil çıkarma yetkisi:                           

  Madde 8 - (Değişik: 26/12/1967 - 979/2 md.)                 
  Banka, en az % 50 si ipotekli ikrazlarda kullanılmak üzere Umumi Heyetin  
kararı ve Maliye Bakanlığının mutabakatı ve kefaletiyle ödenmiş sermayesinin iki
katına kadar tahvil çıkarabilir.                        
  Tahvillerin ihraç şekli ve şartları Maliye Bakanlığının muvafakati alınmak 
suretiyle Bankaca tespit olunur.                        
  Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları bu tahvillerin faizlerinin öden- 
mesi için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil eder.            
  Karın dağıtılması:                             

  Madde 9 - (Değişik: 3/4/1986 - 3272/4 md.)                 
  Bankanın yıllık safi karından:                       
  A) Yüzde beş'i ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek akçe- 
sine,                                      
  B) Yüzde beş'i Bankalar Kanununun 32 nci maddesi gereğince ayrılacak karşı- 
lığa,                                      
  C) Yüzde beş'i birinci fevkalade yedek akçesine,              
  D) (Değişik: 27/5/1992 - 3807/1 md.) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık 
ücreti ile sınırlı olarak İdare Meclisinin tespit edeceği esaslar dahilinde   
tevzi edilmek üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,      
-----------------------------                          
(1) Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün sermayesi; 16/11/1988 tarih ve 
  88/13494 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 250.000.000.000.-(ikiyüzellimil- 
  yar) liraya, 27/6/1990 tarih ve 90/650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla   
  500.000.000.000.- (beşyüzmilyar) liraya,28/10/1991 tarih ve 91/2413 sayılı 
  Bakanlar Kurulu Kararıyla 1.000.000.000.000.-(birtrilyon) liraya 7.9.1994 
  tarih ve 94/6025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 5.000.000.000.000.-(beş- 
  trilyon) liraya, 12/2/1996 tarih ve 96/7875 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
  12.000.000.000.000 (Onikitrilyon) liraya, 7/8/1997 tarih ve 97/9817 sayılı 
  Bakanlar Kurulu Kararıyla 25.000.000.000.000.-(yirmibeştrilyon) liraya   
  çıkarılmıştır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 469/2 maddesine göre, Bankanın devamlı 
gelişmesi ve istikrarlı kar payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdir-
de, Umumi Heyetçe belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,
  Ayrıldıktan sonra, bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden 
hissedarlara tevzi olunur.                           
                                        
  İhtiyat akçeleri:                              

  Madde 10 - (Değişik: 3/4/1986 - 3272/5 md.)                 
  9 uncu maddenin (A), (B), (C) bentlerinde gösterilen akçeler 3182 sayılı  
Bankalar Kanununun ilgili hükümlerine göre kullanılır. Aynı maddenin, (E) ben- 
dinde belirtilen ikinci fevkalade yedek akçe, istikrarlı kar dağıtımını teminen,
Genel Kurulca hissedarlara kar payı olarak dağıtılabilir.            
                                        
  III - Banka Alacaklarının Tahsil Şekli ile İlgili Hükümler         

  Madde 11 - (Değişik: 3/4/1986 - 3272/6 md.)                 
  Şubeler, Banka Genel Müdürlüğünün bir organı olarak şube ile ilgili dava ve 
takiplerde Genel Müdürlüğü temsile ehil olup, vekil tayinine ve vekaletname ver-
meye de yetkilidirler.                             
                                        
               IV - İdari Hükümler                
                                        
  Bankanın idaresi:                              

  Madde 12 - Bankanın salahiyetli uzuvları şunlardır:             
  1 - Umumi Heyet,                              
  2 - Murakıplar,                               
  3 - İdare Meclisi,                             
  4 - Umum Müdürlük.                             
                                        
  Umumi Heyet:                                

  Madde 13 - Umumi Heyet, Banka hisse senedi sahiplerinden teşekkül eder. Her 
on hisseye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin, Umumi Heyette bir 
reyi vardır. On hisseden fazlaya sahip olanların yukarıdaki nispete göre belli 
olacak sayıda tahdide bağlı bulunmaksızın, rey hakkı vardır.          
  Yukardaki fıkra hükmü Bankanın kuracağı ortaklıklarda aynen tatbik olunur. 
                                        
  Murakıplar:                                 

  Madde 14 - (Değişik birinci fıkra: 26/12/1967-979/4 md.) Bankanın muamelatı,
biri (A) grubu hisse senedi sahibi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkila- 
tından olmak üzere tayin olunan ve diğer ikisi Umumi Heyet toplantısında (B) ve 
(C) grubları hisse senetleri sahipleri tarafından ayrı ayrı seçilecek üç murakıp
marifetiyle denetlenir.                             
  Murakıpların hizmet müddetleri iki yıl olup haiz olacakları evsaf, salahiyet
ve mesuliyetleri, Anasözleşmede gösterilir.(B) ve (C) grubları hisse senetleri 
sahipleri birer de yedek murakıp seçerler.                   
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bundan başka Bankanın senelik muamelat ve hesabatı ayrıca Umumi Murakabe  
Heyetince tetkik edilerek bir rapora bağlanır. Bu rapor Bankanın Umumi Hayetine,
murakıpların raporlariyle birlikte sunulur ve bir sureti de Vakıflar Umum Müdür-
lüğüne tevdi edilir.                              
                                        
  İdare Meclisi:                               

  Madde 15 - (Değişik: 3/4/1986 - 3272/7 md.)                
  Bankanın İdare Meclisi; dördü (A), ikisi (B), ikisi (C) grubu hisse senedi 
sahiplerini temsil üzere sekiz üyeden terekküp eder.              
  (Değişik fıkra: 27/5/1992 - 3807/2 md.) (A) grubu üyelerden biri Vakıflar 
Genel Müdürlüğünü temsil etmek üzere Başbakan tarafından, diğer üçü ile (B) ve 
(C) grubu üyeleri Genel kurulca seçilir.                    
  Bankanın Genel Müdürü İdare Meclisinin tabii ve murahhas üyesidir.     
  (Değişik fıkra: 27/5/1992 - 3807/2 md.) İdare Meclisi üyelerinin hizmet sü- 
releri, yetki ve sorumlulukları Anasözleşmede gösterilir. Bunlara verilecek üc- 
ret miktarları Genel Kurulca tespit edilir, Başbakanın onayı ile uygulanır.   
                                        
  Umum Müdür:                                 

  Madde 16 - Bankanın işleri Umum Müdür tarafından tedvir olunur. Umum Müdür, 
Vakıflar Umum Müdürünün inhası ile Başvekil tarafından tayin olunur.      
  Personel:                                  

  Madde 17 - Banka ve kuracağı ortaklıkların personeli hususi hukuk hükümleri-
ne tabidir.3659 sayılı kanun,banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz. 
                                        
             V - Çeşitli Hükümler                 
  Hukuki rejim:                                

  Madde 18 - 1050,2490 ve 3460 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri, 
banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz.               
                                        
  Kuruluş hususiyetleri:                           

  Madde 19 - Bankanın Anasözleşmesi, Ticaret Kanununda yazılı kuruluş muamele-
lerine ait şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri dairesinde İcra Vekilleri  
Heyetince tasdik olunduktan sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın doğrudan  
doğruya ticaret siciline kayıt ve ilan olunur. Bankanın kati kuruluşu bu ilan  
gününden başlar.                                
              VI - İstisna Hükümleri               
                                        

  Madde 20 - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığının, Vakıflar Genel
Müdürlüğüne açacağı her türlü krediler yekünu ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçe- 
lerinin 20 sini geçemez.                            
                                        

  Madde 21 - 2762 sayılı Vakıflar Kanununun akar ve toprak satış bedelleri ile
taviz bedelleri hakkındaki hükümleri, bu bedellerden sermaye iştirak hissesi  
olarak Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına devredilecek paralar  
hakkında tatbik olunmaz.                            
                                        
          VII - Kaldırılan Hükümler                  
                                        

  Madde 22 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilatı hakkındaki Kanunda dağişiklik 
yapılmasına dair olan 3821 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde, (İstanbul  
Vakıfparalar müdürlüğü), (Ankara Vakıfparalar Müdürlüğü) ve (2) sayılı cetvelde,
(İstanbul Vakıfparalar Müdürlüğü) başlığı altında dahil bulunan kadrolar bu cet-
vellerden çıkarılmıştır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
            VIII - İntikal Hükümleri                

  Muvakkat Madde 1 - Vakıfparalar Müdürlüğünün mevcut ve matlupları, halen  
ikraz yoliyle işletmekte bulunduğu bütün hak ve menfaatleri bu müdürlüğün bil- 
cümle taahhüt ve borçlariyle birlikte, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim   
Ortaklığına intikal eder.                            
  Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Müdürlüğünce hazırlanacak devir bilanço-
sunda yazılı menkul kıymetler borsa veya rayiç bedelleriyle, gayrimenkuller   
takdir olunacak kıymetleriyle ve alacaklar devir tarihindeki bakıyeleri üzerin- 
den değerlendirilir. Peşin alınan faizlarin devir tarihinden sonraya ait kısmı 
temettü olarak bankaya intikal eder.                      
  Mazbut vakıflarla mülhak vakıfların devir tarihinde Vakıfparalar Müdürlüğün-
de mevcut bilcümle matlubatından bunların bankaya iştirak hisseleri çıktıktan  
sonra geri kalanı Vakıflar Umum Müdürlüğü ile mülhak vakıflar namına tevdiat  
kayıt veya Vakıflar Umum Müdürlüğünün göstereceği şekilde tenmiye edilir.    
  Vakfedilmiş olan bu paralarla hisse senedi alınması mecburidir.       
  Vakıfparalar Müdürlüğü adına tescil edilmiş olan ayni hakların Türkiye   
Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adına devir ve tescili muamelelerinden  
dolayı bir defaya mahsus olmak üzere hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz.   

  Muvakkat Madde 2 - Bankanın kadrolarına alınmıyan Vakıfparalar Müdürlüğünün 
maaşlı ve ücretli memurlarla hizmetlilerinden, maaşlı memurları hakkında 3335  
sayılı kanunun 2 nci maddesi tatbik olunur. Ücretli memurlara her hizmet senesi 
için almakta oldukları ücretin bir aylığı ve hizmetlilere yarım aylığı nispetin 
de, banka tarafından bir tazminat verilir. Bu tazminat defaten verilmeyip ay  
sonlarında hizmet yıllarına göre birer aylık olarak ödenir. Bunlardan Muvazenei 
Umumiyeye dahil dairelerle, mülhak ve hususi bütçeli dairelerde ve belediyelerde
veya bunlara tabi müessese ve teşekküllerde ve 3659 sayılı kanun hükümlerine  
tabi daire ve müesseselerde veya bu bankada maaşlı veya ücretli bir vazifeye  
tayin olunanların tazminatları tayinlerinin tebliği tarihindan itibaren kesilir.
  Tazminata esas olacak hizmet yıllarının hesabında (6) ay ve daha fazla   
kesirler seneye iblağ olunur (6) aydan az kesirler nazara alınmaz.       

  Muvakkat Madde 3 - (3/4/1986 - 3272 Sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi
olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                    
  Kanunun yürürlük tarihinden itibaren İdare Meclisi Üye sayısı sekize çıkarı-
lır ve bir ay içinde üç üyelik için, Anasözleşme tadiline gerek kalmadan İdare 
Meclisi tarafından atama yapılır. Atamalar ilk Genel Kurul toplantısında Genel 
Kurulun tasvibine sunulur.                           

  Madde 23 - Bu kanunun kaldırılan hükümlere mütaallik 22 nci maddesi Bankanın
kati kuruluş tarihinden, diğer hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren   
mer'iyete girer.                                

  Madde 24 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        6219 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte Yürürülüğe giren Maddeler   giriş tarihi   
------------   -----------------------------------------   -------------  
  979               -              29/12/1967   
  2444               -              3/ 4/1981   
  3272               -              9/ 4/1986   
  3807               -               1/1/1992   
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)