Endeksler
             AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası    :6207                         
  Kabul Tarihi     :21/12/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 29/12/1953 Sayı: 8595            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 222           

  Madde 1 - (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)                
  Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu karariyle (Avukatlar Yardımlaşma   
Sandığı) kurulabilir.                              
  Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.                     
  Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma muhtaç oldukları baro yönetim kurul-
larınca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ih- 
tiyarlığı, hastalığı yahut malüliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamıya- 
cak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar ile avukatlık yapmakta iken 
ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri takdirde yö- 
netmeliklerde gösterilecek mirasçılarına tespit olunacak şekil ve miktarda yar- 
dımları sağlamak ve düzenlemektir.                       
  Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait 
(a) fıkrasında yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin 
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında  
yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemiyenler hakkında uygulanacak  
esaslar baro yönetim kurulları tarafından hazırlanıp, genel kurullarca kabul  
edilen yönetmeliklerde gösterilir.                       
  Sandıkların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.        

  Madde 2 - Sandıkların varidatı şunlardır:                  
  a) 3 üncü maddede yazılı yardımlaşma pulları hasılatı;           
  b) Sandık azalarından bir defaya mahsus olmak üzere alınacak duhuliyeler;  
  c) Sandık azalarından alınacak aylık aidat;                 
  d) Bağışlar;                                
  e) Diğer varidat.                              
  Sandıkların masrafları şunlardır:                      
  a) 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen istihkak şartları, nispet- 
leri, miktarları talimatnamelerde tesbit edilecek olan yardım ve tahsisler;   
  b) İdare masrafları;                            
  c) 1 inci maddenin üçüncü fıkrası haricinde kalan ve yardımlaşma gayesine  
uygun fevkalade masraflar.                           
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
  Sandıkların varidat ve masrafları ile bütün muameleleri her türlü vergi ve 
resimlerden muaftır.                              
                                        

  Madde 3 - Yardımlaşma pulları; avukatların, Avukatlık Kanununun 23 üncü   
maddesinde yazılı faaliyetleri yaparlarken tanzim veya ibraz edecekleri yahut  
verecekleri bilümum evraka yapıştırılır. Ancak; yardım pulu yapıştırılmamış veya
eksik yapıştırılmış evrak kabul edilirse de noksanları ikmal ettirilir.     
  Avukatlar, pulların bedellerini kendileri öderler. Hiç bir suretle müvekkil-
lerinden alamazlar.                               
  Pullar (20) kuruştan az ve (100) kuruştan fazla olamaz.           
  Pullar Maliye Vekaletince hazırlanarak maliyet bedelleri ile barolara veri- 
lir.                                      
  Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştırılacağı talimatnamelerde gösterilir. 
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)                
  Yardımlaşma Sandığına üye olmıyan avukatlarla, adli müzaharete nail olan  
kimselerin vekaletini alan avukatlar üçüncü madde hükmünden ayrıktırlar.    
  Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birinci fıkrasının 
(b) ve (c) bentlerinde gösterilen duhuliye ve aiattan başka, yönetmeliklerde  
tespit edilecek maktu aylık katılma payı da verirler.              
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 19/3/1969 - 1136/193 md.)                
  Pul bedelini müvekkilinden aldığı sabit olan veya üçüncü maddenin birinci  
fıkrası hükmüne aykırı olarak merciince uygun bir mehil tayini suretiyle yapılan
ihtara rağmen pul yükümlülüğünü yerine getirmiyen veya tamamlamıyan avukattan  
baro disiplin kurulu kararı ile, ilk defasında (50) ve her tekerrüründe (100)  
lira para cezası alınır ve Avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gereğince tahsil 
edilerek Sandığa gelir kaydolunur.                       
                                        

  Madde 6 - 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yedinci babında yazılı meslek  
sigortasına mütaallik hükümler ilga edilmiştir.                 
                                        

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir.          
                                        

  Madde 8 - Bu kanun hükümlerini icraya Adalet Vekili memurdur.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      6207 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
                                        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi    
-----------  ------------------------------------------  -------------    
                                        
  1136               -            7/7/1969