Endeksler
                                        
         DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE          
             VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN (1)             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 6200                         
  Kabul Tarihi     : 18/12/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 25/12/1953 Sayı: 8592             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 94             
                                        
              I - Umumi hükümler                  
                                        

  Madde 1 - Yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çe- 
şitli yönden faydalanmak maksadiyle Bayındırlık Vekaletine bağlı hükmi şahsiye- 
ti haiz mülhak bütçeli "Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü" kurulmuştur (2).    
  Bu kanunda"Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü DSİ remzi ile ifade edilmiştir." 
                                        
             II - Vazife ve salahiyetler              
                                        

  Madde 2 - Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün vazife ve salahiyetleri şun-  
lardır:                                     
  a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek;    
  b) Sulama tesislerini kurmak, sulama sahalarında mevcut parsellerin tamamı- 
nı veya aksamını gösterir harita ve planları yapmak veya yaptırmak ve icabı ha- 
linde kadastrosunu yaptırmak;                          
  c) Bataklıkları kurutmak;                          
  d) a, b, c fıkralarındaki faaliyetlerle ilgili olmak şartiyle sudan ve   
zaruret halinde yardımcı diğer kaynaklardan enerji istihsal etmek;       
  e) Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik 
ve murakabe etmek;                               
  Köy içme suları için teknik organizasyon ve murakabeyi sağlamak ve bu iş  
için Bayındırlık Müdürlükleri emrinde çalışacak lüzumlu bilgiye sahip eleman-  
ları yetiştirmek;                                
  f) Akar sularda ıslahat yapmak ve icabedenleri seyrüsefere elverişli hale  
getirmek;                                    
  g) Yukardaki fıkralarda yazılı tesislerin (Çalıştırma, bakım ve onarım   
dahil) işletmelerini sağlamak;                         
--------------------                              
(1) "Bu kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve   
  2451 sayılı kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız."            
(2) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunun 24. 
  maddesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmış iken 27/9/1984 
  tarih ve 3046 sayılı Kanunun 3313 sayılı Kanunla değişik 10. maddesi gere- 
  ğince Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile yeniden Bayın- 
  dırlık ve İskan Bakanlığına, daha sonra 12/3/1996 tarih ve 22578 sayılı   
  Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın onayı ile Enerji ve Tabii  
  Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  h) Yukardaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili olmak üzere rasat, tecrübe,  
istatistik, araştırma ve her türlü istikşaf işlerini yapmak ve ezcümle toprağın 
cins ve karakterini, yetiştirilecek mahsul nevilerini ve elde edilecek zirai,  
iktisadi faydaları ve verimlilik derecelerini tesbit etmek ve bu mevzularda ge- 
rekirse ilgili vekalet ve müesseselerden faydalanmak, amenejman planları hazır- 
lamak ve bunları, temin edecekleri fayda ve ele alınmalarındaki zaruretlere   
göre seçmek, sıralamak ve Vekalete teklif etmek;                
  i) Yukardaki fıkralarda yazılı işlerin her türlü etüd ve projelerini yapmak 
veya yaptırmak (Bunlardan d fıkrasında yazılı işlerde Elektrik İşleri Etüd İda- 
resi ile işbirliği yapar);                           
  j) Tesislerin yapılması hususunda her türlü mali imkanları araştırmak ve  
icabı halinde ortaklıklar kurulmasını Vekalete teklif etmek ve Maliye Vekaleti- 
nin muvafakat ve kefaleti ve İcra Vekilleri Heyeti kararı ile uzun vadeli iç ve 
dış istikrazlar yapmak;                             
  k) Umum Müdürlüğün yaptığı veya devraldığı tesislerden işletmelerini bizzat 
deruhte etmediklerinin işlemelerini sağlamak üzere işletmeler kurmak ya doğru- 
dan doğruya veyahut da işletmeler marifetiyle ortaklıklar teşkil etmek ve    
lüzumu halinde tesisleri hakiki ve hükmi şahıslara devretmek üzere Vekalete   
teklifte bulunmak;                               
  l) Hükümet daireleriyle Hükümete bağlı müesseseler ve diğer hükmi ve hakiki 
şahıslar tarafından yapılıp amme menfaati bulunan ve Umum Müdürlüğün vazifesi  
ile ilgili işlere ait proje ve keşif evrakını tetkik ve tasdik etmek, inşaatın 
yapılmasının proje ve fenni icaplara uygunluğunu murakabe etmek ve bu işlerin  
etüd ve projelerini uygun gördüğü bir ücret mukabilinde yapmak veya yaptırmak; 
  m) Umum Müdürlüğün yukarki fıkralarda yazılı çalışmalarının yürümesine ve  
gelişmesine muktazi garaj ve atelyeleri, makine ve malzeme ambar ve depolarını, 
idare binalarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarları, deneme   
istasyonlarını, işletme ve koruma emniyetlerini sağlayacak bina ve lojmanlarla 
telefon şebekelerini, radyo verici istasyonlarını, Umum Müdürlüğün vazifeleri- 
nin verimli yönetimine yarayacak diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak, teçhiz 
etmek, kiralamak ve bakımlarını temin etmek;                  
  n) Umum Müdürlüğün vazifesi içinde bulunan işlerin yapılmasına lüzumlu ara- 
zi ve gayrimenkulleri kanunlarına göre muvakkat olarak işgal etmek veya istim- 
lak etmek veya satın almak;                           
  o) Umum Müdürlüğün çalışma konusuna giren işleri yapmaya lüzumlu malzeme,  
makine, teçhizat ve taşıtları seçmek, sağlamak, çalıştırmak ve icabında kira  
mukabili vermek ve bunlar için gerekli tamir atelyeleri ile tesisleri kurmak ve 
işletmek.                                    
                 III - Teşkilat                 

  Madde 3 - Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bir Umum Müdürün idaresi altında 
merkez teşkilatı ile merkez dışında bölge müdürlüklerinden ve bu kanuna göre  
kurulacak işletmelerden teşekkül eder.                     

  Madde 4 - Umum Müdürlüğün merkez teşkilatı:                 
  Bir Umum Müdür Muavini ile Etüd ve Plan Dairesi, Proje ve İnşaat Dairesi,  
İşletme Dairesi, İdari İşler Dairesi reislikleri ve Teknik, Hukuk, Tarım ve   
İktisat Müşavirlikleri, Makine ve Muhasebe müdürlüklerinden terekkübeder.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı işler Umum Müdür tarafından  
yürütülür. Umum Müdür bu işleri salahiyet ve mesuliyetleri ile birlikte kısmen 
veya tamamen Umum Müdür Muavinine, daire reislerine ve bölge müdürlerine yaptı- 
rabilir. Ancak bu husus Umum Müdürün mesuliyetini ortadan kaldırmaz.      
                                        

 

 
  Madde 6 - Umum Müdür Bayındırlık Vekilinin inhası üzerine müşterek kararla, 
Umum Müdür Muavini ile daire reisleri, Teknik, Hukuk, Tarım ve İktisat müşavir- 
leri taşrada bölge müdürleri Umum Müdürün teklifi ve Bayındırlık Vekilinin tas- 
dikı ile tayin, nakil ve terfi ettirilir. Muhasebe Müdür ve memurları Maliye  
Vekaletince tayin edilir. Bunların dışında kalan aylıklı memurlarla bütün hiz- 
metlilerin tayin, terfi ve nakilleri re'sen veya taşra teşkilatı için ilgili  
bölge müdürünün ve merkez teşkilatı için ilgili daire reisinin inhası ile Umum 
Müdür tarafından yapılır.                            
                                        

  Madde 7 - Umum Müdürlüğü ilgilendiren konularda fikir ve mütalaa beyan   
etmek üzere Umum Müdür veya muavininin reisliği altında bir Müşavere Heyeti ku- 
rulur. Bu heyet daire reisleri ile Teknik, Hukuk, Tarım ve İktisat müşavirle-  
rinden terekkübeder.                              
  Heyet Umum Müdürün daveti üzerine ayda enaz bir kere toplanır.       
                                        

  Madde 8 - Etüd ve Plan Dairesi:                       
  Bir Reis ile,                                
  a) Hidrolojik ve meteorolojik rasat, topografya, jeoloji,         
  b) İktisadi, içtimai ve teknik tetkikler,                 
  c) Planlama ve programlama,                        
  Fen heyetlerinden teşekkül eder.                      
                                        

  Madde 9 - Proje ve İnşaat Dairesi:                     
  Bir Reis ile,                                
  a) İnşaat projeleri,                            
  b) Makine ve elektrik tesisleri projeleri,                 
  c) İnşaat ve montaj işleri,                        
  d) İçme suyu ve kanalizasyon,                       
  Fen heyetleriyle İstimlak Şubesinden teşekkül eder.             
                                        

  Madde 10 - İşletme Dairesi:                         
  Bir Reis ile,                                
  a) Islah,                                 
  b) Sulama,                                 
  c) Enerji,                                 
  d) Maliyet muhasebesi, tarife ve finansman,                
  İşleri fen heyetlerinden teşekkül eder.