Endeksler
                                        
             AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ            
                 HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası    : 6183                         
  Kabul Tarihi     : 21/7/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 28/7/1953 Sayı: 8469            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1658           
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
    Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
   "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",         
            Cilt: 1   Sayfa: 403                 
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
              Genel Esaslar                    
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
    Kanunun ŞÜmulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler         
                                        
  Kanunun şümulü:                               
                                        

  Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi,  
resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, pa- 
ra cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı   
idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve 
amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların  
takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.           
  Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekil ve hapse tahvili hakkın- 
daki hükümleri mahfuzdur.                            
                                        
  Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar:            

  Madde 2 - Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği 
bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.  
                                        
  Kanundaki terimler:                             

  Madde 3 - Bu kanundaki amme alacağı terimi:                 
  1 inci ve 2 nci maddeler şümulüne giren alacakları,             
                                        
  Amme borçlusu veya borçlu terimi:                      
  Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bun- 
ların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorum- 
lusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini,           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Alacaklı amme idaresi terimi:                        
  Devleti, vilayet hususi idarelerini ve belediyeleri,            
                                        
  Tahsil dairesi terimi:                           
  Alacaklı amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, ser- 
visini memur veya memurlarını,                         
                                        
  Yalnızca mal olarak geçen terim:                      
  Menkul, gayrimenkul "gemiler dahil" mallarla, her çeşit hak ve alacakları, 
                                        
  Para cezaları terimi:                            
  Amme, tazminat, inzıbati mahiyette olsun olmasın bütün para cezalarını,   
                                        
  Takibat giderleri terimi:                          
  Cebri icradan mütevellit muameleler sırasında yapılan zor kullanma, ilan,  
haciz, nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderleri, ifade eder.    
                                        
  Salahiyetliler ve mesuliyetleri:                      

  Madde 4 - Amme idarelerinin bu kanunu tatbika salahiyetli memurlarının va- 
zifelerini teşkilat ve vazife kanunları veya bu konu ile ilgili diğer kanun ve- 
ya nizamname ve talimatnameler, mesuliyetlerini de; mesuliyeti tesis eden ka-  
nunlar tayin eder.                               
                                        
  Takibata salahiyetli tahsil dairesi:                    

  Madde 5 - Takibat, alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapı- 
lır.                                      
  Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, tahsil dairesi   
borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki ay- 
nı neviden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırır.        
                                        
  Yardım mecburiyeti:                             

 

 
  Madde 6 - Tahsil dairelerince bu kanuna göre yapılan tebliğ ve verilen   
emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin tahsil dairesine bildir- 
meye alakadarlar mecburdurlar.                         
  Makbul bir özre dayanmadan bu mecburiyeti ifa etmiyenler hakkında Cumhuri- 
yet Savcılığınca umumi hükümlere göre doğrudan doğruya takibat yapılır.     
                                        
  Borçlunun ölümü:                              

  Madde 7 - Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında  
da bu kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan  
muamelelere devam olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından  
tasfiyesini gerektiren haller bu hükmün dışındadır.               
                                        
  Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedil- 
memiş olsa dahi amme alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür. 
  Defter tutma muamelesinin devamı müddetince satış yapılamaz.        
                                        
  Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması:                   

  Madde 8 - Hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin he- 
saplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik  
olunur.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
              Amme Alacaklarının Korunması             
               I - Teminat Hükümleri               
                                        
  Teminat isteme:                               

  Madde 9 - (Değişik birinci fıkra: 26/11/1980-2347/1 md.) Vergi Usul Kanunu- 
nun 344 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle mükerrer 347 nci maddesi- 
nin 1 numaralı bendinde belirtilen hallere temas eden bir amme alacağının sa-  
lınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine  
yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tah- 
sil dairelerince teminat istenir.                        
  Türkiye'de ikametgahı bulunmıyan amme borçlusunun durumu amme alacağının  
tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat 
istiyebilir.                                  
                                        
  Teminat ve değerlenmesi:                          

  Madde 10 - Teminat olarak şunlar kabul edilir:               
  1. Para,                                  
  2. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,             
  3. Hazine tahvil ve bonoları,                        
  4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, 
teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle 
değerlendirilir.",                               
  5. (Değişik: 13/6/1963-251/1 md.) İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü  
şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına   
müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.               
  Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı  
artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir. 
  Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyle de-  
ğiştirebilir.                                  
                                        
  Şahsi kefalet: