Endeksler
                                        
           İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE         
           İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası    : 6165                         
  Kabul Tarihi     : 15/7/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 22/7/1953 Sayı: 8464            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1615           
                                        

  Madde 1 - İstanbul Belediyesince inşasına başlanılmış olan Opera binası in- 
şaatının ikmali, idare ve işletilmesi; sarfedeceği para nispetinde mülkiyetine 
hissedar olmak şartiyle Hazineye bırakılmıştır.                 
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 16/8/1961 - 350/1 md.)                 
  Birinci maddede yazılı Opera binası inşaatının ikmali için (75) milyon li- 
raya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı ve 
faizleri ile birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı  
yetkilidir.                                   
                                        

  Madde 3 - İkinci madde gereğince girişilecek taahhütler, her yıl Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Vekaleti kısmında  
açılacak hususi bir fasla konulacak tahsisatla karşılanır.           
                                        

  Ek Madde 1 - (27/5/1959 tarih ve 7306 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ge- 
len ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.)          
  6165 sayılı kanun mucibince yaptırılmakta olan İstanbul Opera binası ikma- 
li inşaatı ile tefriş ve tezyin işlerini toplu veya kısımlar halinde 2490 sayı- 
lı kanunla ek ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü 
maddesinin (H) fıkrasına ve 135 inci maddesine tabi olmaksızın pazarlıkla yap- 
tırmaya Nafia Vekili mezundur.                         
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinde meriyete girer.             
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       6165 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
   No.    Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler   giriş tarihi    
----------- ---------------------------------------------- ----------------   
   7027             -              25/6/1957    
   7306             -               4/6/1959    
   350             -              22/8/1961