Endeksler
          MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASININ         
           TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASINA AÇACAĞI          
           KREDİLERE KEFALET EDİLMESİ VE BU HUSUSTA          
          GARANTİ ANLAŞMALARI AKDİ ZIMNINDA HÜKÜMETE         
              MEZUNİYET İTASINA DAİR KANUN             
                                        
  Kanun Numarası    : 6141                         
  Kabul Tarihi     : 13/7/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 17/7/1953 Sayı: 8460            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1555           

  Madde 1 - Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankasına açacağı kredilere, 5697 sayılı kanunla tasdik edilen Garanti Anlaşma- 
sı esasları dahilinde, kefalet etmeye ve bu hususta Milletlerarası İmar ve Kal- 
kınma Bankasiyle aynı esaslar dairesinde Garanti Anlaşmaları yapmaya ve bu kre- 
dilerle bu kredilere ait bilcümle evrak ve vesaikı ve tediyeleri Garanti Anlaş- 
malarındaki hükümler dairesinde her türlü vergi ve resimden muaf tutmaya İcra  
Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.                        

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.             

  Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.