Endeksler
                                        
          ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER        
                 HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
  Kanun Numarası    : 6136                        
  Kabul Tarihi     : 1O/7/1953                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 15/7/1953 Sayı: 8458            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1542           
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız          
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",        
             Cilt: 1   Sayfa: 393                
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
   yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre       
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/2 md.)                 
  Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kul- 
lanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulma- 
sı, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun 
hükümlerine tabidir.                              
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 23/6/1981 - 2478/1 md.)                 
  (Değişik: 12/5/1988 - 3448/1. md.) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı- 
nın ihtiyaçları ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı- 
ğınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış hakiki  
şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak için yurt dışından yapılacak  
alımlar ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av 
Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üze- 
re, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada   
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye so- 
kulması yasaktır.                                
                                        
  Ancak;(2)                                  
  A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;       
  1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan  
yararlanan kişilerin, (Karşılıklı olmak koşuluyla)               
-------------------------                            
(1) Daha önce "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun" şeklinde olan kanun 
başlığı, 12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu şekilde  
değiştirilmiştir.                                
(2) Bu hükmün uygulamasında ek 4 üncü maddeye bakınız.             
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da   
diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek görül- 
dügü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görü- 
lenlerin, (Karşılıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile) 
  B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin  
devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkan- 
ları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine si- 
lah ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildi- 
ğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)      
  C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere, 
dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi gö- 
revlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarının,               
  Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.      
  (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.)        
  Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında  
kayıtlı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.          
  (Altıncı fıkra Mülga : 22/11/1990 - 3684/6 md.)               

  Madde 3 -(Değişik: 12/6/1979 - 2249/4 md.)                 
  Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin yapılması, Türkiye'de Harp  
Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki   
3763, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı  
Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hak-  
kındaki 6551 sayılı Kanunların hükümlerine tabidir.               
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/5 md.)                 
  Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, 
kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma   
teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel  
nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.                 
  Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan- 
ların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen ku- 
rallara göre izin verilir.                           
  (Değişik fıkralar: 23/6/1981 - 2478/2 md.):                 
  Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av 
tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım,  
spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bı- 
çak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değil- 
dir.                                      
  Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci 
maddesine göre ruhsata tabidir.                         
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/6 md.)                 
  Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsa- 
mına giren bıçak ve aletlerin satılması, satınalınması, taşınması ve bulundu-  
rulması yasaktır.                                
  Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 4 ncü maddeye göre izin 
verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar.                   

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 22/11/1990 - 3684/1 md.)                
  Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsat- 
ları yenileme harcı alınmak şarti ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların ve- 
riliş sebeplerinin ortadan kalk-                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildir-  
mekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez.   
  Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Tür- 
kiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı Müsteşar- 
ları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel 
Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatla- 
rında süre kaydı aranmaz.                            
  Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ay- 
rıca ruhsat aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerlidir.         
  Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sa- 
yılan yerler dışında geçerlidir.                        
  Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun Hükümlerine göre, durumları  
silah taşımaya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için 
ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir.                        
  Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirle- 
nir.                                      
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 23/6/1981 - 2478/3 md.)                 
  Ateşli silahları ancak;                           
  1. (Değişik: 26/11/1986 - 3323/1 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, 
Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,            
  2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,      
  3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Dev- 
let, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,  
  4. A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkümiyet kararının so- 
nucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin  
geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) ben- 
di uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tu- 
tulanlar veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ha- 
riç olmak üzere emekli subay ve astsubaylar,                  
  B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurlu- 
ğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mankümiyet kararı sonucu memuri-  
yetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,                  
  a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare   
amirliği hizmetlerinden,                            
  b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan, 
  c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,    
  d) MİT hizmetleri mensuplarından,                      
  Emekli olanlar                               
  5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre  
valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar,              
  Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler.       
  Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Ge- 
nel Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik kartları- 
na işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya bulundurabilirler. Bu şekil- 
de düzenlenen kimlik kartları taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer.  
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin taşıyacakları veya bulun- 
duracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren ka- 
yıt ve belgeler harca tabi değildir.                      
  1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak  
üzere mesken veya, iş yerinde bulundurulmasına izin verilen ateşli silahlar   
için bulundurma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine 
göre bir defaya mahsus olmak üzere harç alınır.                 
  Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve  
gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli  
Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte  
düzenlenir.                                   
  Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar  
hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara; 
affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma veya bulundurma  
izni verilemez.                                 

  Madde 8 - Lüzum görülen mıntakalarda Vekiller Heyeti karariyle valiler ta- 
rafından halka silah bulundurma ve taşıma müsaadesi verilebileceği gibi toplu  
silah aranması da yapılabilir.                         

  Madde 9 - Ateşli silah taşımak müsaadesini haiz olanlar, bu silahları resmi 
ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına satamıyacakları gibi muvakkaten de olsa  
başkalarına veremezler.                             
  Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını haiz olan kimsenin bu silahla suç iş- 
lemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusurlu neticesi başkaları tara-  
fından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesi hallerinde 
silah vesikası geriye alınır ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni veril- 
mez.                                      

  Madde 10 - (Değişik: 23/6/1981 - 2478/4 md.)                
  Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi 
bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak  
karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.                
  Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlü- 
ğü, MİT Müsteşarlığı ve Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu  
silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.                   
  Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli si-  
larlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ih- 
tiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlarına 
göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah ta- 
şımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişilere bedel takdiri sure- 
tiyle ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma 
Bakanlığı yetkilidir.                              
  (Ek Fıkra: 9/1/1985 - 3147/1 md.):                     
  Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler,  
bu silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedellerinin ya- 
rısı bir bedelle ve bir adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler. 
  (Beşinci fıkra Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.)