Endeksler
         KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK          
         ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE'DE          
         YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN          
  Kanun Numarası    : 6095                        
  Kabul Tarihi     : 2/7/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 9/7/1953 Sayı: 8453             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1400          

  Madde 1 - (Değişik: 5/6/1985 - 3215/1 md.)                 
  Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatının Müşterek Enfrastrüktür Programı veya 
bu Teşkilatın veya yan kuruluşlarının veya Teşkilat üyesi devletlerden bazıla- 
rının oluşturduğu özel yatırım programları gereğince, Türkiye'de yapılması   
kararlaştırılan tüm inşa ve tesis işleri ile sözü edilen programlara dahil pro-
jelerin mütemmimi olarak Türkiye tarafından yaptırılması gereken; mahalli kolay-
lıklar, restorasyon işleri ve milli katkı paylı ilave kapasite ve tesisler ile 
ivedilikle yapılmasına gerek görülüp Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatına ön- 
finansman kaydı yaptırılmış olan tesisler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu- 
nuyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ekleri hükümlerine tabi olunmadan,  
Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esaslar dairesinde ve bu işlerle görevli   
kılınacak Devlet daire ve müesseseleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadi Kuruluşları eli ile yaptırılır.                    

  Madde 2 - (Değişik: 5/6/1985 - 3215/2 md.)                 
  1 inci maddede sayılan programlar çerçevesinde sağlanacak fonlardan ödenek 
gelinceye kadar herhangi bir harcama yapmak gerektiği takdirde bu masraflar:  
  a) Enfrastrüktürün gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı olarak büt-  
çeye konulan ödenek,                              
  b) Bakanlar Kurulunca inşa ve tesis işleri için görevlendirilen Devlet daire
ve müesseseleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının
ayırabilecekleri paralar,                            
  c) Hazinece bu maksatlar için verilecek avanslar,              
  d) Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan vakıfların bu 
maksatla ayıracakları paralar,                         
  e) Müttefik devletlerin bu maksat için tahsis edecekleri fonlar,      
  İle karşılanır.                               
  (Değişik: 18/4/1990-3626/1 md.) Ancak, 1 inci maddede belirtilen kaynaklar- 
dan ödenek geldiğinde; (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca sağlanan   
avanslar, bu bentlerde yazılı fon veya kuruluşlara iade edilir.         
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        

  Madde 3 - Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunan paralarla ikinci  
maddede yazılı meblağlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açtırılacak   
hesaplara kaydolunur.                             
                                        

  Madde 4 - Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunacak paralar, bir   
taraftan Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele irat, diğer ta- 
raftan Milli Savunma Vekaleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat kay-
dolunarak Hazine avanslarına veya müesseselerin kaynaklarından bu işlere harcan-
mış olan paralara mahsup veya Genel Bütçedeki tertibine naklolunur.       
                                        

  Madde 5 - Her dilimden Türkiye'de icrası mukarrer inşa ve tesis işlerinin  
intacını mütaakip yapılacak kati mahsup neticesinde mahsubu yapılamayan Hazine 
avansları ve sair muvakkat sarfiyat, mahsup ameliyesini takip eden ilk mali yıl 
bütçesine konulacak tahsisatla mahsup ve itfa edilir.              
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK-336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990-3612/  
28 md.)                                     
  Birinci madde gereğince, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan ve Dışişleri  
bakanlıkları ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından müştereken enfrastrüktür  
tesislerini yapmakla görevlendirilecek devlet daire ve müesseseleriyle iktisadi 
devlet teşekkülleri, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatınca tayin edilen devre- 
ler intaç edilen ve edilecek inşa ve tesis işlerine ait mezkür teşkilatça tespit
edilen esaslar dairesinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip eden 
15 gün içinde Dışişleri Bakanlığına tevdie mecburdurlar.            
                                        

  Madde 7 - Birinci maddede zikri geçen inşaat ve tesisatın yapımı ile ilgili 
her nevi döviz transferlerinin şartlarını tesbite İcra Vekilleri Heyeti salahi- 
yetlidir.                                    
                                        

  Madde 8 - Müşterek Enfrastrüktür fonundan alınacak tahsisatın mal veya hiz- 
met şeklinde verilmesi takdirinde, bunların ait oldukları hesaplara intikalin- 
de, mutabık kalınan kıymetleri nazarı itibara alınır.              
                                        

  Madde 9 - Bu Kanun hükmüne göre yapılacak inşa, tesis, ihale, avans, tediye,
tahsil ve mahsup safhalarına ait muamelelerin takip ve intacı ve Müşterek Enf- 
rastrüktür programı işleriyle ilgili sair muamelatın idaresi ve koordine edilme-
si, İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edilecek vekaletler mümessillerinden 
mürekkep bir heyet tarafından ifa olunur.                    
  Bu heyet, ilgili vekalet ve müesseselerle işbirliği halinde, işbu kanun   
hükümleri dairesinde cereyan edecek muhabere ve muhasebe işlerini yürütmek üzere
ilgili vekaletler memurlarından mürekkep bir büro teşkil eder.         
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 13/6/1963 - 253/1 md.)                 
  Vergi, resim ve harçlardan mümkün olanlarının, birinci maddede mezkür inşa 
ve tesis işlerinin maliyetine sirayetlerini kısmen veya, tamamen önlemek ve sair
mali mükellefiyetlerde gerekli kolaylığı sağlamak maksadiyle tedbirler ittiha- 
zına Bakanlar Kurulu yetkilidir.                        
                                        

  Madde 11 - Bu Kanun neşri tarihinde meriyete girer.             
                                        

  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    6095 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN          
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe  
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
----------     ---------------------------------------     ------------ 
  253                -               19/6/1963 
 3215                -               11/6/1985 
KHK/336                -                5/8/1988 
 3612                -               16/3/1990 
 3626                -                1/5/1990 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)