Endeksler
       VAKIF ZEYTİNLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE        
         MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası    : 6092                        
  Kabul Tarihi     : 1/7/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/7/1953 Sayı: 8452             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1392           
                *                        
                * *                       
   Bu kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara    
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                *                        
                * *                       

  Madde 1 - Mazbut vakıflarla emanet ve niyabet yoliyle idare edilen mülhak  
vakıflara ait zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklardan 2762 
sayılı kanunun 12 nci maddesi uyarınca elde kalmaları gerekli görülmiyenlerini, 
icabında bedel takdiri suretiyle satmaya Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir.  
  Bu suretle vaki olacak satışlar, ilkin mahallerinde yoksa civarındaki köy ve
şehirlerde toprağa muhtaç çiftçilere, bunlar bulunmaz veya talip olmazlarsa sair
isteklilerine yapılır.                             
  Bu gibi yerlerin tesbitiyle satış evrakının tanzimine ve bedellerinin tak- 
dirine yetkili komisyonların ne suretle teşkil edileceği ve satışların kimlere 
ve nasıl yapılacağı bir nizamname ile tayin edilir.               

  Madde 2 - Bu kanuna göre bedel takdiri suretiyle yapılacak satışlarda gayri-
menkul satın alacaklardan ziraat arazisine veya birinci maddede yazılı emvale  
sahip olmıyanlar, 4753 sayılı kanunun 61 inci maddesinde yazılı muafiyetlerden 
faydalanırlar.                                 

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 4 - Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.