Endeksler
                                        
             TÜRK TABiPLERİ BİRLİĞİ KANUNU             
                                        
  Kanun Numarası    : 6023                         
  Kabul Tarihi     : 23/1/1953                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:31/1/1953 Sayı:8323              
  Yayımlandığı Düstur : Tertip:3 Cilt:34 Sayfa:374              
                                        
                *                        
                * *                       
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız            
  "Yürürlükteki Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",            
                                        
         Cilt: 1    Sayfa: 381                   
                *                        
                * *                       
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara      
        göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                *                        
                * *                       

  Madde 1 - (Değişik: 7/6/1985-3224/48 md.)                  
  Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da  
sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiy- 
le resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; ta- 
bipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve 
kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak  
ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir  
kuruluştur.                                   

  Madde 2 - Türk Tabipleri Birliği; Tabip odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Hay-
siyet Divanı ve Büyük Kongreden ibaret teşekküllerin bütünüdür. Bu Birlik hükmi 
şahsiyeti haiz bir teşekküldür.                         

  Madde 3 - (Değişik: 8/1/1985-3144/2 md.)                  
  (Değişik birinci fıkra: 18/6/1997 - 4276/9 md.) Türk Tabipler Birliği ve  
tabip odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birlik ve odalar protokol kurallarına göre resmi törenlere katılır, amacı- 
na uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, lokal,  
misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.             
                                        

  Madde 4 - Birlik, aşağıda yazılı hizmetleri yapmakla mükelleftir:      
                                        
  a) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen 
meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak,             
  b) Azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları hal- 
kın ve Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak,    
  c) Halkın sağlığını korumaya, azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıra- 
cak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara   
bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaş-  
ların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir su-  
rette düzenlenmesine çalışmak,                         
  d) Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlar- 
la karşılıklı işbirliği yapmak,                         
  e) Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan  
yardım sağlamak.                                
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 11/12/1957-6909/1 md.):                 
  (Değişik birinci ve ikinci fıkra: 7/6/1985 - 3224/49 md.):         
  Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin 
başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları 
idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir ku-  
rum ve işyerinin tabipliğini alamazlar. (1)                   
  Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda  
çalışan tabiplere kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır. 
  Tabip odaları idare heyetleri; tayin hususunda vakı müracaatları, iş hac-  
mı, vazifenin Tabipler arasında adilane bir surette tevzii, hizmetin iyi yapıl- 
ması ve benzeri sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabı mucibeli bir karara  
bağlar.                                     
  (Değişik: 7/6/1985 - 3224/49 md.) Gerek tabipler ve gerekse bunları istih- 
dam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve  
sair suretlerle hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip 
odalarına bildirmeye mecburdurlar.                       
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 8/1/1985-3144/4 md.):                  
                                        
  (Değişik birinci ve ikinci fıkra: 7/6/1985 - 3224/50 md.):         
  Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az ikiyüz tabip bulunan her   
ilde bir tabip odası kurulur.                          
  Hudutları içinde oda kurmak için yeter sayıda tabip bulunmayan illerdeki  
tabiplerin hangi illerdeki tabiplerle birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı  
ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabiplerin hangi il tabip 
odalarına bağlanacağı; memleketin coğrafi ve ulaşım durumları ile tabiplerin  
toplu olarak bulundukları iller gözönüne alınarak Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır.           
----------------------------                          
                                        
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığı ile  
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. Yeni  
kurulan odalar en geç üç ay içinde organ seçimini yaparlar. Bu seçim, odanın  
kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler bu- 
na göre hesaplanır.(1)                             
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 8/1/1985-3144/5 md.)                  
  (Değişik:7/6/1985-3224/51 md.) Bir tabip odası sınırları içinde sanatını  
serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına  
üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.        
  Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile  
kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile her-  
hangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.  
  Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan meslekleri- 
ni serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk  
bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.                   
                                        

  Madde 8 - (Değişik:8/1/1985 - 3144/6 md.)                  
                                        
  Tabip odalarının gelirleri şunlardır:                    
  1. Miktarları ve ödeneceği tarihleri Büyük Kongrece kararlaştırılan 2400  
liradan az 24000 liradan fazla olmayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar.  
  Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir.
  2. Bağışlar, yayın gelirleri, sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler. 
  3. Haysiyet Divanınca verilenler ile 13 üncü madde gereğince alınacak para 
cezaları.                                    
  4. Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.           
  5. Diğer çeşitli gelirler.                         
  Üyenin bir odadan diğer bir odaya naklinde (1) inci bentteki üye kayıt ücre-
ti ve yıllık aidat yeniden alınmaz.                       
                                        

  Madde 9 - İdare Heyeti, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısiyle   
aidatını veremiyecek durumda olan oda mensuplarından geçici veya sürekli olarak 
aidat almamıya karar verebilir.                         
                                        

  Madde 10 - Oda gelirlerinden, Türk Tabipleri Birliğine harcanmak üzere mer- 
kez konseyine gönderilecek miktar büyük kongrece tesbit edilir. Ancak bu miktar 
% 25 ten aşağı olamaz.                             
                                        
  Tabip Odaları organları