Endeksler
                                        
                                        
         BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR          
           ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ             
                HAKKINDA KANUN (1)                
                                        
  Kanun Numarası    : 5953                        
  Kabul Tarihi     : 13/6/1952                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/6/1952 Sayı: 8140             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 1511           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",       
             Cilt: 1  Sayfa: 371                 
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
  Kanunun şümulü:                               
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                  
  Bu Kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve  
fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunun- 
daki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hak- 
kında uygulanır.                                
  Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışan- 
lara gazeteci denir.                              
                                        
  İstisnalar:                                 
                                        

  Madde 2 - Birinci maddenin şümulü dahilinde bulunup da Devlet, vilayet ve  
belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısın-
dan fazlası bu teşekküllere ait şirketlerde istihdam edilen memur ve hizmetliler
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.                     
                                        
  Bildirilmesi lazımgelen hususlar:                      
                                        

  Madde 3 - Bu kanunun şümulüne girecek mahiyetteki bir müesseseyi işletmekte 
olanlar; tesis edenler, devir alanlar ve kapatanlarla bu kabil bir müessesenin 
iştigal mevzuunu kısmen veya tamamen değiştirenler yahut da kendisine      
                                        
-------------------                               
                                        
(1) 193 sayılı "Gelir Vergisi Kanununun" 17/10/1980 tarih ve 2320 sayılı Kanun-
   la değişik 25. maddesi gereğince bu Kanuna göre ödenen kıdem tazminatları- 
   nın hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin 
   ödenen ücretler) tazminat sayılmaz."                    
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  intikal eden böyle bir müesseseyi işletmeye devam edenler veya kapatanlar  
(müessesenin unvan ve adresini, müessese sahibinin isim ve hüviyetiyle adresini,
yapılan işin nev'ini, burada çalışanların miktarını, bir intikal mevzuubahis  
ise bunun şeklini ve tarihini) işletmeye başlamak veya kapatma yahut da devir  
alma veya iştigal nev'ini değiştirme tarihinden itibaren bir ay içinde o iş   
yerinin kurulu bulunduğu mahal için İş Kanununun uygulanmasiyle görevli makama 
yazılı olarak bizzat veya taahhütlü mektupla bildirmekle ödevlidirler. Bizzat  
müracaat edenlere bu müracaatlarını tevsik edecek bir belge verilir.      
                                        
  Yazılı mukavele ve terfi esası:                       
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                  
  Gazeteci ile kendisini çalıştıran işveren arasındaki iş akdinin yazılı şe- 
kilde yapılması mecburidir.                           
  Mukavelede aşağıdaki hususların gösterilmesi şarttır:            
  a) İşin nev'i,                               
  b) Ücret miktarı,                              
  c) Gazetecinin kıdemi,                           
  İş nev'inin ve ücretin değişikliğinde mukaveleye derci mecburidir.     
  İki yıl gazetede çalışmış olan gazeteci terfie hak kazanır. Terfi mukavele- 
de tesbit edilen yüzde nispetinde yapılır.                   
                                        
  Feshin ihbarı:                               
                                        

  Madde 5 - Müddeti muayyen olmıyan iş akitlerinde feshin ihbarı bu Kanunda  
yazılı mühletlere tabidir.                           
  6 ncı ve 7 nci maddelerde yazılı ihbar mühletlerine tekabül eden ücret   
miktarındaki tazminatın işveren veya gazeteci tarafndan diğer tarafa önceden  
ödenmesi suretiyle akdin derhal feshi de caizdir.                
                                        
  Akdin işveren tarafından feshi ve kıdem tazminatı:             
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                  
  Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır.   
  Kıdem hakkı gazetecinin mesleke ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.  
  Akdin feshi halinde gazeteci, bu süreye göre hesaplanacak tazminatı almaya 
hak kazanır.                                  
   Birinci maddenin şümulüne giren bir işyerinde işverenle arasındaki hizmet 
münasebeti bir veya müteaddit mukaveleye istinaden fasılasız olarak en az beş  
yıl sürmüş olan gazetecinin işine son verilmesi yapılacak yazılı ihbardan itiba-
ren üç ay geçtikten sonra muteber olur. Beş seneden az hizmeti olanlar için bu 
ihbar müddeti bir aydır.                            
  İhbar müddetinin son günü olan tarih tazminata esas tutulur ve yıllık izin- 
den sayılmaz.                                  
  Gazeteci yıllık iznini kullanmamışsa, işine son verilmesi halinde, izin   
müddetine ait ücreti kendisine peşin olarak verilir.              
  Hizmetine bu madde hükümlerine göre son verilen gazeteciye feshi ihbar edi- 
len mukavelenin taallük ettiği her hizmet yılı veya küsuru için, son aylığı esas
ittihaz olunmak suretiyle her yıl için bir aylık ücreti miktarında tazminat   
verilir. Ancak, yıllık hizmetin altı aydan az kısmı nazara alınmaz. İlk mukavele
yılında bu miktar hesaplanmaz.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bir defa kıdem tazminatı alan gazetecinin kıdemi, yeni işine girişinden iti-
baren hesaplanır. Ancak, buna aykırı olarak işverenle gazeteci arasında yapıla- 
cak mukavele muteberdir.                            
  İşverenin maddi imkansızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada  
ödeyememesi halinde, tediye en çok dört taksitte yapılır ve bu taksitlerin   
tamamının süresi bir yılı geçemez. Ancak, bu bölünme o iş yerinin mali vergisini
tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı üze- 
rine yapılabilir.                                
                                        
  Akdin gazeteci tarafından feshi:                      

  Madde 7 - Gazeteci en az bir ay evvel işverene yazılı ihbarda bulunmak sure-
tiyle iş akdini her zaman feshedebilir.                     
                                        
  Müddetlerin artırılması:                          

  Madde 8 - Yukarki maddelerde yazılı ihbar mühletleri asgari olup mukavele  
ile artırılabilir.                               
                                        
  Mülkiye amirine bildirilecek hususlar:                   

  Madde 9 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                  
  Mukavelenin yapılışı işveren tarafından; feshi, fesheden tarafından Bölge  
Çalışma Müdürlüğüne, mülkiye amirliğine ve eğer gazeteci üye ise sendikasına  
değilse en fazla üyesi bulunan mesleki teşekküle on beş gün içinde beyanname  
ile bildirilir. Mülkiye amirleri bu beyannamelerin birer örneğini, gazetecinin 
kıdeminin tesbitine esas olmak üzere hemen Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığına 
gönderirler.                                  
                                        
  Tecrübe müddeti:                              

  Madde 10 - (Değişik: 4/1/1961-212/1 md.)                  
  Mesleke ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çok üç aydır. 
Bu müddet içinde taraflar iş akdini ihbar müddetine ve tazminat mükellefiyetine 
tabi olmaksızın feshedilebilirler.                       
  Bu müddetin sonunda mukavelenin yazılı olarak yapılması mecburidir.     
  Stajyer adedi, mukaveleli yazı işleri kadrosunun yüzde onunu geçemez.    
                                        
  İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat:           

  Madde 11 - Bir mevkutenin veçhe ve karakterinde gazeteci için şeref veya  
şöhretini veya umumiyetle manevi menfaatlerini ihlal edici bir vaziyet ihdas  
edecek şekilde bariz bir değişiklik vukuu halinde, gazeteci ihbar mühletini   
beklemeden akdi feshedebilir.                          
  İş akdini birinci fıkranın verdiği hakka dayanarak fesheden gazeteci, işve- 
renin kusuru neticesinde iş akdini feshetmiş olsa idi ne miktar tazminat alacak 
idiyse, o miktar tazminat isteyebilir.                     
  Vazifesinin ifasiyle ilgili hususlarda gazetecinin bilerek veya ağır bir  
ihmali neticesi olarak mevkutenin itibar veya şöhretine halel verecek fiil ve  
harekette bulunması hali işverene ihbar mühletini beklemeden iş akdini derhal  
feshetmek hakkını veren ağır sebeplerden sayılır.                
  Gazetecinin, şeref ve şöhretine halel verebilecek mahiyette bir fiil ve   
harekette bulunması için işveren tarafından vaki isteği yerine getirmemesi hali 
işverene ihbar mühletini beklemeksizin iş akdini feshetmek hakkını vermez.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müddeti muayyen olan mukavelelerde de yukarda yazılı fesih hakkı mukavele  
müddetinin sona ermesini beklemeksizin kullanılabilir.             
                                        
  Akdin tatbik edilmediği hallerde fesih:                   

  Madde 12 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                 
  Gazetecinin uğradığı hastalık sebebiyle iş akdi işveren tarafından feshedi- 
lemez. Ancak, bu hastalığın altı aydan fazla uzaması halinde tazminat verilmek 
suretiyle akdin feshi cihetine gidilebilir.                   
  Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı haller dolayısiyle vazife göremiyecek 
duruma düşüp de işveren tarafından işinden çıkarılan gazeteci, azami bir yıl  
içinde iyileştiği takdirde tekrar eski işine tercihan alınır.          
                                        
  Rekabet memnuiyeti:                             

  Madde 13 - Gazeteci işverenle yaptığı mukavelede aksi zikredilmediği takdir-
de dışarda, basınla alakası olsun veya olmasın, başka iş tutmakta serbesttir.  
  İş akdinin feshinden sonraki zaman için gazetecinin mesleğini icra serbes- 
tisini takyit eden hükümler batıldır.                      
                                        
  Ücret:                                   

  Madde 14 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                 
  Kararlaştırılan ücret her ay peşin olarak ödenir. İlave ücretlerin sigorta 
priminin ödenmesi mecburidir.                          
  Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçe- 
cek her gün için yüzde beş fazlasiyle ödemeye mecburdurlar.           
  Mukavele müddeti sona ermeden evvel kendisine atfedilebilecek bir kusuru  
olmaksızın işine son verilen gazeteci, peşin almış olduğu ücretin henüz işleme- 
miş bulunan kısmını iade etmeye mecbur tutulamaz.                
  Gazeteciler her hizmet yılı sonunda işverenin sağladığı karın emeklerine  
düşen nispi karşılığı olarak asgari birer aylık ücret tutarında ikramiye alır- 
lar.                                      
                                        
  Mukavele dışı yazılar:                           

  Madde 15 - (Değişik: 4/1/1961-212/1 md.)                  
  Gazeteci, mukavele hükümleri dışında olarak işveren tarafından verilen işler
veya sipariş edilen veya yayınlanması kabul edilen yazılar için ayrıca ücrete  
hak kazanır.                                  
  Bu işlerle ilgili ilave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir. 
                                        
  Askerlikte ve gebelikte ücret:                       

  Madde 16 - (Değişik: 4/1/1961-212/1 md.)                  
  Talim veya manevra dolayısiyle silah altına alınan gazeteci bu müddet zar- 
fında ücret hakkını muhafaza eder. Ancak, yedeksubay olarak veya sair suretlerle
askeri hizmet karşılığı aylık alan gazetecinin almakta bulunduğu bu aylık kendi 
işinden aldığı ücretten az ise, işveren, gazeteciye yalnız aradaki farkı ödemek-
le mükelleftir.                                 
  Kısmi veya umumi seferberlik dolayısiyle silah altına alınan gazeteci hak- 
kında üç ay için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.        
  İlk muvazzaf askerlik hizmeti için silah altına alınan gazeteciye normal  
askerlik müddetince son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşverenle gazeteci arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet için akdedilmiş 
olup olmadığına bakılmaksızın, gazetecinin bu maddenin birinci fıkrasında gös- 
terilen haller dolayısiyle silah altında bulunduğu müddetçe iş akdi, işveren  
tarafından feshedilemez. Gazeteci bu maddenin ikinci veya üçüncü fıkrasında   
gösterilen haller dolayısiyle silah altına alındığı takdirde, gazetecinin durumu
bu fıkralardan hangisine temas etmekte ise, işveren iş akdini ancak o fıkrada  
gösterilmiş bulunan süre geçtikten sonra feshedilir. Bu gibi hallerde de gaze- 
teci ile işveren arasındaki iş akdinin muayyen bir müddet için akdedilmiş olup 
olmadığına bakılmaz. Akdin feshi bu kanunda yazılı hükümlere tabidir.      
                                        
  Gazeteci ile işveren arasındaki mukavele esasen muayyen bir süreyi ihtiva  
edip de bu süre gazetecinin silah altında bulunduğu sırada kendiliğinden biti- 
yorsa işveren mukavelenin bu suretle sona ermesinden itibaren bu maddede yazılı 
olan ücretleri gazeteciye ödemekle mükellef tutulamaz.             
                                        
  Bu maddede yazılı bulunan hükümler işveren tarafından gazeteciye askerlik  
halinde ücret verilmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan   
mukavele, teamül veya örfü adetten doğan haklara halel getirmez.        
                                        
  Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 7 nci ayından itibaren  
doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet zarfında müessese 
gazeteciye son aldığı ücretin yarısını öder. Doğum vuku bulmaz veya çocuk ölü  
dünyaya gelirse, bu halin vukuundan itibaren bir ay müddetle bu ücret ödenir.  
Gazetecinin sigortadan veya bağlı bulunduğu teşekküllerden alacağı yardım, bu  
ödemeye tesir etmez.                              
                                        
  Mahkümiyet veya yayının tatili halinde ücret:                
                                        

  Madde 17 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                 
  Mensup olduğu mevkutedeki bir yayın dolayısiyle hürriyeti tahdide uğrayan  
gazeteci ücretini işverenden almakta devam eder. Ancak, hürriyetin tahdidini  
mucip olan yayın, mezkür gazeteci tarafından mevkute sorumlu müdürünün veya   
sahibinin haberi olmadan yapıldığı veya yaptırıldığı yahut sorumlu müdürün tet- 
kikından geçirilerek neşri tekarrur eden şekil üzerinde tahrifat, tadilat, tay 
veyahut ilaveler yapmak veya yaptırmak suretiyle vuku bulduğu takdirde mezkür  
gazeteci bu hükümden faydalanamaz.                       
  Hürriyeti tahdide uğrayan gazeteci bağlı bulunduğu kadroya yapılacak toplu 
zamlardan emsali gibi istifade eder.                      
  Birinci fıkradaki hürriyet tahdidi gazetecinin o mevkuteden ayrılmasından  
sonra vukua gelmişse, gazetecinin bahsi geçen mevkuteden son aldığı ücreti   
miktarındaki tazminat, hürriyeti tahdit edildiği müddetçe her ay yayının yapıl- 
mış olduğu mevkute sahibi tarafından ödenir.                  
  Her ne sebeple olursa olsun, neşriyatı tatil edilen mevkutede çalışanlar  
tatil tarihinden itibaren iki ay müddetle ücretlerini alırlar. Bu gazetecilerin 
kanuni tazminatı da tercihan ödenir.                      
                                        
  Ölüm tazminatı:                               
                                        

  Madde 18 - (Değişik: 4/1/1961-212/1 md.)                  
  Gazetecinin ölümü sebebiyle iş akdinin sona ermesi halinde, eşi ve çocukla- 
rına ve bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine terettüp eden ailesi efra- 
dına müteveffanın aylık ücretinin üç mislinden az olmamak üzere, kıdem hakkı  
tutarında ölüm tazminatı verilir.                        
                                        
KANUNLAR,MAYIS 1993 (Ek-16)                           
                                        
                                        
                                        
  Haftalık izin:                               

  Madde 19 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                 
  Her altı günlük fiili çalışmayı mütaakıp gazeteciye bir günlük ücreti din- 
lenme izni verilmesi mecburidir. Gazetecinin vazifesi devamlı gece çalışmasını 
gerektirdiği hallerde hafta tatili iki gündür.                 
  Birinci fıkra hükmü dışında gazeteci, çocuğu dünyaya geldiği zaman üç; eşi 
veya çocuğu, anası veya babası öldüğü zaman dört; çocuğu evlendiği, kardeşi,  
büyük anne veya büyük babası veya torunu öldüğü zamanlar iki gün olağanüstü   
ücretli izine hak kazanır. Bu izinler senelik izinden sayılmaz.         
  Günlük gazetelerin intişar etmeyeceği günler:                

  Madde 20 - (İptal:Ana.Mah'nin 20/1/1993 tarih ve E.1992/36,K.1993/4 sayılı 
 Kararıyla)                                   
  Yıllık ücretli izin:                            

  Madde 21 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                 
  Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak  
şartiyle, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki  
hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. 
Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet sü- 
resine göre hesaplanır.                             
  Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma   
devresi için iki hafta ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinlerin hesabında 
bu Kanunun 1 inci maddesindeki "Gazeteci" tabirine girenlerin kıdemleri, iş   
akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden inikat etmiş olmasına bakılmaksı- 
zın, gazetecilik meslekine geçirdikleri hizmet süresi nazara alınmak suretiyle 
tesbit edilir.                                 
  İzin hakkından feragat edilemez.                      
  Sendika:                                  

  Madde 22 - (Mülga: 15/7/1963-274/33 md.)                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sosyal sigorta:                               

  Madde 23 - (Mülga: 17/7/1964 - 506/141 md.)                 
                                        
  Teftiş ve murakabe:                             

  Madde 24 - Bu Kanun hükümlerinin düzen altında yürümesini sağlamak üzere  
yapılması gerekli görülecek takip, murakabe ve teftişler Çalışma Bakanlığı ta- 
rafından yürütülür. Bu hususta 3008 sayılı İş Kanununun iş hayatının murakabe  
ve teftişine ait bulunan altıncı faslı hükümleriyle aynı kanunun bu hükümlerle 
ilgili ceza maddeleri uygulanır.                        
                                        
  Kazançların azaltılamıyacağı:                        

  Madde 25 - Bu Kanunun uygulanması neticesi olarak iş verene terettüp eden  
vecibeler, gazetecilerin ücret ve sair haklarının daha aşağı hadlere indirilme- 
sine sebep tutulamaz.                              
                                        
  Ceza hükümleri:                               

  Madde 26 - (Değişik: 4/1/1961 - 212/1 md.)                 
  a)  Çalıştırdığı gazeteci ile dördüncü maddede gösterilen şekilde yazılı  
iş akdi yapmıyan işveren, beher mukavele için (200) liradan aşağı olmamak üzere,
  b)  Altıncı maddenin 2 nci fıkrasında bahsi geçen tazminatı gazeteciye öde-
miyen işveren, (2000) liradan aşağı olmamak üzere,               
  c)  18 inci maddede yazılı ölüm tazminatını hak sahiplerine ödemiyen işve- 
ren, (2000) liradan aşağı olmamak üzere,                    
  Ağır para cezasına mahküm edilmekle beraber ayrıca yukarıdaki (b) veya (c) 
bentlerinde yazılı tazminatlar da hüküm altına alınır.             
                                        

  Madde 27 - (Değişik: 4/1/1961-212/1 md.)                  
  a)  14 üncü maddede yazılı ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın vaktinde  
ödemiyen,                                    
  b)  16 ncı maddenin birinci veya ikinci yahut da üçüncü fıkralarında yazılı
bulunan hallerde gazeteciye verilmesi icabeden ücreti ödemiyen,         
  c)  17 nci maddenin birinci veya üçüncü fıkralarında yazılı hallerde gaze- 
teciye verilmesi lazımgelen ücreti yahut da maddenin ikinci fıkrasında bahsi  
geçen tazminatı ödemiyen,                            
  ç)  20 nci maddede yazılı bulunan günlerde gazetecilerin bu günlere ait  
ücretlerini zaruret olmaksızın ödemiyen,                    
  İşveren hakkında (500) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hük-  
molunur.                                    
                                        

  Madde 28 - (İptal:Ana Mah'nin 20/1/1993 tarih ve E.1992/36,K.1993/4 Sa_   
yılı Kararıyla )                                

  Madde 29 - (Değişik: 4/1/1961-212/1 md.)                  
  Gazeteciye bu Kanunun 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermiyen veya  
izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemiyen işveren, yıllık izin   
verme-                                     
                                        
KANUNLAR,MAYIS 1993 (Ek-16)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
diği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül 
eden ücretler yekünunun iki katını ilgili gazeteciye ödemiye ve ayrıca bu mik- 
tarda ağır para cezasına mahküm edilir.                     
                                        

  Madde 30 - (Değişik: 4/1/1961-212/1 md.)                  
  Bu Kanunun 25 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işveren hakkında,  
(1 000) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.       
                                        
  Çalışma Müddeti ve fazla mesai:                       
                                        

  Ek Madde 1 - (Değişik: 12/2/1954 - 6253/2 md; Değişik: 4/1/1961-212/1 md.) 
  5953 sayılı Kanunun birinci maddesindeki gazeteci tabirinin şümulü içinde  
bulunan kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetle- 
rinin mahiyeti itibariyle müstemirren çalışanlar için günlük iş müddeti, gece  
ve gündüz devrelerinde sekiz saattir.                      
  Yukarıki fıkra hükmünün dışında kalarak, gündüz veya gece devresindeki ça- 
lışma müddetinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatil- 
ler ve hafta tatilinde çalışılması bu kanuna göre (Fazla saatlerde çalışma)   
sayılır.                                    
  Pazar gününden başka bir gün hafta tatili yapan gazeteci, pazar günü fazla 
mesai yapmış sayılmaz.                             
  Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati üc- 
retinin % 50 fazlasıdır.                            
  Ancak, günlük normal çalışma müddetine ilaveten bu madde gereğince tatbik  
edilecek fazla çalışmaların saat 24 den sonraya tesadüf eden saatlerinde ücret 
bir misli fazlasiyle ödenir.                          
  Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan müddetler yarım saat, faz- 
lası ise bir saat sayılır.                           
  Fazla saatlerde çalışma, ücretlerini parça başına veya yapılan iş miktarı- 
na göre alan gazetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kimselerin fazla saat- 
lere tekabül eden ücretleri bu maddedeki esaslara göre ödenir.         
  Fazla çalışmalara ait ücretin, mütaakıp ücret tediyesiyle birlikte ödenmesi 
mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen  
gün için % 5 fazlasiyle ödenir.                         
  Fazla mesai günde üç saati geçemez.                     
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek: 12/2/1954-6253/2 md.; Mülga: 25/8/1971-1475/110 G md.)  
                                        

  Ek Madde 3 - (Ek: 12/2/1954 - 6253/2 md.)                  
  A) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretle- 
rini gazeteciye ödemiyen veya mezkür maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı 
hesabetmek suretiyle ödiyen işveren, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının  
veya eksik ödediği ücretler tutarının iki misli miktarında ağır para cezasına  
mahküm edilir.                                 
  B) Bu Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince gazetecilere verilmesi lazımgelen 
ücretleri bahsi geçen maddenin tayin ettiği tarz ve usullerden başka türlü he- 
sabederek veren veya daha aşağı hadlerde ödiyen iş veren hakkında (50) liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.                
                                        

  Ek Madde 4 - (4/1/1961 - 212/2 md. ile gelen numarasız Ek md. hükmü olup  
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                     
  Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasında 5953 sayılı Kanun ile 
bunun ek ve tadillerine dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuş-  
                                        
                                        
                                        
                                        
mazlıkları, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine tevfikan bu mahkeme- 
ler tarafından rüyet edilir.                          
  Ancak iş mahkemesine iştirak edecek asil ve yedek üyeler, o yerde en fazla 
üyesi bulunan, basın meslekinde çalışan ve çalıştıranların sendikalarından,   
bunlar yoksa teşekküllerinden 5521 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkra-
sında yazılı usul dairesinde seçilir.                      

  Geçici Madde 1 - İşverenler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki  
ay içinde kendi iş yerlerinde çalışan gazetecilerle bu kanunda yazılı esaslar  
dahilinde yazılı mukavele akdetmeye mecburdurlar. Bu hükme riayet etmiyen işve- 
renler hakkında (26) ncı maddenin (a) bendinde yazılı ceza tatbik olunur.    

  Geçici Madde 2 - (Mülga: 17/7/1964 - 506/141 md.)              

  Geçici Madde 3 - (Mülga: 17/7/1964 - 506/141 md.)              

  Geçici Madde 4 - (25/6/1973 - 1761 Sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi 
hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                 
  Bu Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki günlük gazetelerin intişar
etmelerini yasaklıyan hüküm, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldönü- 
münün kutlanması hakkındaki 30/3/1973 tarih ve 1701 sayılı Kanunun 7 nci madde- 
sinde gösterilen bayram süresince, uygulanmaz.                 

  Madde 31 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 32 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                *                        
                * *                       
     13/6/1952 TARİH VE 5953 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER      
  1 - 4/1/1961 tarih ve 212 sayılı Kanunun geçici maddesi:          
  Geçici Madde - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte beş yıl veya daha faz- 
la kıdemi olan gazetecilerin, tabi oldukları iş akdini, bu kanunun yürürlüğe  
girmesinden itibaren iki yıl içinde feshetmeleri halinde, 6 ncı madde hükmü   
uygulanmaz.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        5953 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
       Yürürlükten Kaldırılan       ------------------------------ 
       Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı Maddesi 
----------------------------------------------- ------------ ------- -------- 
                                        
20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 Sayılı İşçi ve                  
İşveren Sendika ve Sendika Birlikleri hakkındaki                
Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarihli ve 7286 sayılı                  
5018 sayılı kanuna ek kanun ile 13 Haziran 1952                 
tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde çalışan-                
larla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin                  
tanzimi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesiyle                  
10 Mart 1954 tarihli ve 6379 sayılı Deniz İş                  
Kanununun 40 ıncı maddesi hükümleri        15/7/1963   274   33  
                                        
4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile bu kanun-                
ların ek ve değişiklikleri, 3008 sayılı kanunun                 
yedinci faslı, 5953 sayılı Kanunun 23, geçici 2                 
ve 3 üncü, 6379 sayılı Kanunun 36. geçici 3 ve                 
geçici 4 üncü maddeleri ve 4792 sayılı kanunun                 
5565 sayılı kanunla muaddel 8 inci maddesi                   
hükümleri                     17/7/1964   506  141  
                                        
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği günden başlayarak:                 
                                        
A) 3008 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren                  
3516, 3612, 5518, 5868, 6298, 7284, 7285 sayılı                 
Kanunlar,                                    
                                        
B) 5837 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren                  
6734 sayılı Kanun,                               
                                        
C) 6032 sayılı Kanun,                             
                                        
Ç) 7467 sayılı Kanun,                             
                                        
D) 1061 sayılı Kanun,                             
                                        
E) 1225 sayılı Kanun,                             
                                        
F) 1248 sayılı Kanun,                             
                                        
G) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sayılı                
Kanunun ek 2 nci maddesi             25/8/1971   1475   110  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5953 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
 Kanun                                     
  No:    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi  
--------  ------------------------------------------ ----------------------  
 6253              --              19/2/1954     
  212              --              10/1/1961     
  274              --              24/7/1963     
  506   126 ıncı maddesi                  1/11/1964     
      Diğer hükümleri                   1/2/1965     
 1475              --              1/9/1971     
 1761              --              3/7/1973