Endeksler
            FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU             
                                        
  Kanun Numarası    : 5846                        
  Kabul Tarihi     : 5/12/1951                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 33 Sayfa: 49           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",       
            Cilt: 1   Sayfa: 365                  
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara   
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Fikir ve Sanat Eserleri                
  A) Tarif:                                  

  Madde 1 - Bu Kanuna göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki 
hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri 
sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür.                   
                                        
  B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri:                  
                                        
  I - İlim ve edebiyat eserleri:                       
                                        

  Madde 2 - İlim ve edebiyat eserleri şunlardır:               
  1. (Değişik: 7/6/1995 - 4110/1 md.) Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile  
ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları  
ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık   
tasarımları,                                  
  2. (Değişik: 1/11/1983-2936/1 md.) Her nevi rakıslar, yazılı koreografi   
eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri           
  3. (Değişik: 7/6/1995 - 4110/1 md.) Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik 
ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, 
krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, herçeşit 
mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre  
ve sahne tasarım ve projeleri.                         
  (Ek: 7/6/1995 - 4110/1 md.) Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri  
de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel   
oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.                 
  II - Musiki eserleri:                            

  Madde 3 - Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.      
  III - Güzel sanat eserleri:                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 7/6/1995 - 4110/2 md.)                 
  Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan;              
  1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller,   
gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri     
usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen   
eserler, kaligrafi, serigrafi,                         
  2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar,                    
  3. Mimarlık eserleri,                            
  4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri
ile tekstil, moda tasarımları,                         
  5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar,                     
  6. Grafik eserler,                             
  7. Karikatür eserleri,                           
  8. Her türlü tiplemelerdir.                         
  Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel  
model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını 
etkilemez.                                   
  IV - Sinema eserleri:                            

  Madde 5 - Sinema eserleri şunlardır:                    
  1. Sinema filimleri;                            
  2. Öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tesbit eden filim-
ler;                                      
  3. Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diyapozitifleri. 
  Yukarda zikredilen eserler filim ve camdan başka bir madde üzerine tesbit  
edilmiş olsa da projeksiyonla gösterildiği takdirde sinema eserleri gurubuna  
girer.                                     
  Sırf beste, nutuk, konferans ve saireyi nakle yarıyan filimler sinema eseri 
sayılmaz.                                    
  C) İşlenmeler:                               

 

 
  Madde 6 - Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilipte bu esere 
nispetle müstakil olmıyan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsul- 
leri işlenmedir:                                
  1. Tercümeler;                               
  2. Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan 
nevilerden bir başkasına çevrilmesi;                      
  3. Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim haline sokul- 
ması veya filime alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle  
sokulması;                                   
  4. Musiki aranjman ve tertipleri;                      
  5. Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması;     
  6. Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat ha- 
line konulması;                                 
  7. Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama   
eserler tertibi;                                
  8. Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde
yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (İlmi bir araştırma ve çalışma mahsulü 
olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.);     
  9. Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması.       
  10. (Ek: 7/6/1995 - 4110/3 md.) Bir bilgisayar programının uyarlanması,   
düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması;                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  11. (EK: 7/6/1995 - 4110/3 md.) Belli bir maksada göre ve hususi bir    
plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya   
çıkan veri tabanları (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde     
bulunan verilere materyalin korunması için genişletilemez).           
  İşliyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler, bu kanuna göre eser sayılır.   
  Ç) Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler:                   

  Madde 7 - Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser alenileşmiş   
sayılır.                                    
  Bir eserin aslından çoğaltma ile elde nüshaları hak sahibinin rızasiyle   
satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine    
konulma suretiyle umuma arzedilirse o eser yayımlanmış sayılır.         
  5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü mahfuz-  
dur.                                      
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
                Eser Sahibi                   
  A) Tarif:                                  
  I - Genel olarak:                              

  Madde 8 - (Değişik: 7/6/1995 - 4110/4 md.)                 
  Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir.                 
  Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça,  
memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserlerin  
mali hak sahipleri bunları çalıştıran veya tayin edenlerdir. Tüzel kişilerin  
uzuvları hakkında da bu kural uygulanır.                    
  Bir işlenmenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla, 
onu işleyendir.                                 
  Bir eserin yapımcısı veya yayımlayıcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı  
sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.                   
  Sinematografik eserlerde; yönetmen özgün müzik bestecisi ve senaryo yazarı, 
eserin birlikte sahibidirler. Eserin birlikte sahipleri, mali hakları, yapacak- 
ları bir sözleşmeyle ve uygun bir bedel karşılığında yapımcıya devredebilirler. 
  Sinematografik eserin birlikte sahipleri mali haklarını devrettikten sonra, 
aksine ya da özel bir hüküm bulunmadığı taktirde yapımcı tarafından eserin   
çoğaltımına, dağıtımına, kamuya arzına, kablolu iletimine, televizyon ya da   
başka araçlarla yayımına, alt yazı yazılmasına ya da dublajına itiraz edemezler.
  II - Eser sahiplerinin birden fazla oluşu:                 

  Madde 9 - Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri eserin kısım-
lara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayı-
lır.                                      
  Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her  
biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayımlanması için diğerlerinin iştirakini 
istiyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep olmaksızın iştirak etmezse, mahkemece 
müsaade verilebilir. Aynı hüküm mali hakların kullanılmasında da uygulanır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  III - Eser sahipleri arasındaki birlik:                   

  Madde 10 - Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz 
bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir.  
  Birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Eser sahiplerinden biri, 
birlikte yapılacak bir muameleye muhik bir sebep olmaksızın müsaade etmezse, bu 
müsaade mahkemece verilebilir. Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine
tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir.             
  Bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya teferruata  
ait yardımlar, iştirake esas teşkil etmez.                   
  B) Eser sahipliği hakkında karineler:                   
  I - Sahibinin adı belirtilen eserlerde: