Endeksler
       BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA YAPILAN           
       ZİRAİ İSTİHSAL FAZLASI ANDLAŞMALARI GEREĞİNCE           
        İTHAL OLUNACAK ZİRAİ VE GIDAİ MADDELER İLE            
        BEDELSİZ OLARAK VERİLEN AMERİKAN İHTİYAÇ            
        FAZLASI MALZEME, TEÇHİZAT VE VASITALARIN            
           VERGİ MUAFİYETİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 581                         
  Kabul Tarihi     : 20/4/1965                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/4/1965 Sayı: 11986            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 1322            

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara- 
sında yapılan andlaşmalar gereğince ithal edilecek olan zirai ve gıdai maddeler 
ve bunların ambalaj maddeleri ile nakil sırasında, kullanılan deneç tahtaları, 
giriş gümrük vergisinden, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim,
harç ve zamlarından, sundurma ve antrepo ücretleriyle rıhtım resminden ve TCDD 
İşletmesince alınan rıhtım ücretlerinden ve 28/2/1963 tarihli ve 185 sayılı   
kanun gereğince gümrüklerce tahsil olunan damga resmiyle ithal sırasında alınan 
sair bilümum vergi, resim, harç ve ücretlerden muaftır. (1)           

  Madde 2 - Amerika Birleşik Devletleri tarafından bedelsiz olarak verilen  
Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtalar da 1 inci maddedeki   
muafiyetten istifade eder.                           

  Geçici Madde 1 - (581 Sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Bu kanunun 1 inci maddesiyle sağlanan muafiyetler 26/5/1959 gününden sonra 
yurda getirilen zirai ve gıdai maddelerle bunların ambalajlarına ve 2nci maddede
sayılan maddelere de şamildir.                         

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
 -------------------                              
(1) İthalde alınan her türlü vergi resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 
  tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.