Endeksler
                                        
                                        
         MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU           
                                        
  Kanun Numarası    : 580                         
  Kabul Tarihi     : 8/4/1965                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/4/1965 Sayı: 11978            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 1003           
                                        
                Kuruluş:                    
                                        

  Madde 1 - Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde  
özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara'da olmak üzere Milli Prodüktivite 
Merkezi kurulmuştur.                              
  Milli Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi ilede ifade olunur.         
  Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün işlemleri muhasebei umumiye, artırma, 
eksiltme ve ihale kanunlarına ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir.  
  MPM, 12/5/1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Yüksek
Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.                     
                                        
                Görevleri:                    
                                        

  Madde 2 - MPM nin görevleri şunlardır:                   
  a) Yurt ekonomisinin prodüktivite esaslarına uygun olarak gelişmesine yara- 
yacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlıyacak  
çalışmalarda bulunmak;                             
  b) Resmi ve Özel Sektörlerdeki müessese ve işyerlerinde verimi artıracak  
ve israfı önleyecek metodları tesbit etmek ve bunların uygulama imkanlarını   
araştırmak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak;         
  c) Prodüktivite ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve  
istişare çalışmalarında bulunmak;                        
  d) Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bilgileri ve modern metodları yaymak;
  e) Devlet daireleri, resmi ve özel sektör iş yerleri, işçi ve işveren teşek-
külleri, meslek teşekkülleri, bilümum eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler
ve başka bilim kurumları ve yabancı memleketlerde aynı maksatla kurulmuş teşek- 
küller ile temas ve işbirliği sağlamak;                     
  f) Milli prodüktiviteyi ölçmek hususunda gerekli çalışmaları ve bu konu ile 
ilgili kurum ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını yabancı memleket- 
lerin sonuçları ile karşılaştırmak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak;   
  g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan der- 
nekler ile temas ve işbirliği sağlamak.                     
                                        
                Organları:                    
                                        

  Madde 3 - MPM nin organları şunlardır:                   
  a) Genel Kurul                               
  b) Yönetim Kurulu                              
  c) Denetleme Kurulu                             
  d) Danışma Kurulları                            
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 Genel Kurul:                 
                                        

  Madde 1 - Genel Kurul, MPM nin en üst yetki organı olup temsilci ve tabii  
üyelerden meydana gelir.                            
                                        
  A) Temsilci üyeler:                             
  a) Üniversitelerin prodüktivite ile ilgili kürsülerinden ve enstitülerinden 
prodüktivite ile ilgili başka bilim ve eğitim kurumlarından;          
  b) Başbakanlık, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, 
İmar ve İskan, Köy İşleri Bakanlıkları Temsilcileri, bu Bakanlıklara bağlı veya 
denetlemelerine tabi teşekküller arasından;                   
  c) Türkiye Ticaret Odası, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden, 
MPM gelirlerine katılan Oda ve Borsalardan, Ziraat Odalarından, Türk Mühendis  
ve Mimar Odaları birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Teşkilatı Konfede- 
rasyonundan, Veteriner Odalarından;                       
  d) Üye sayısı bakımından en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işçi   
teşekkülünden;                                 
  e) Üye adedi itibariyle en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işveren  
teşekkülünden;                                 
  istenecek temsilcilerden meydana gelir.                   
  MPM nin ilk Genel Kuruluna gelecek temsilci üyelerin sayısı ve temsil ede- 
cekleri teşekkül ve makamlar bu kanuna ekli listede gösterilmiştir. Genel Kurul,
sonraki toplantıları için gelecek temsilci üyelerin sayısını ve temsil edecek- 
leri teşekkül ve makamları tesbit etmek yetkisine sahiptir.           
                                        
  B) Tabii üyeler:                              
  a) Bu maddenin (A) bendinin (b) fıkrasında yazılı bakanlıkların prodüktivite
ile ilgili dairelerinin amirleri,                        
  b) Genel Kurulun toplandığı tarihte faaliyette bulunan Danışma Kurullarının 
başkanları,                                   
  c) Prodüktivite derneklerinin başkanları,                  
  d) MPM nin eski başkanları,                         
  e) Genel Sekreter.                             
                                        
          Genel Kurulun toplanma zamanı ve yeri:           
                                        

  Madde 5 - Genel Kurul, yılda bir defa, ilan olunan günde üyelerin çoğunluğu 
ile toplanır. Toplantı gününde çoğunluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle top- 
lantı yapılır.                                 
                                        
              Genel Kurulun görevleri:              
                                        

  Madde 6 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:                
  a) (Değişik: 7/2/1990 - 3612/51 md.) Yönetim Kurulu tarafından sunulacak  
bütçeyi ve hizmet karşılığında alınacak ücret tarifesini ve Başbakanın tasvibine
sunulacak personel kadrosunu tasdik etmek;                   
  b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve mali raporlarını görüşüp karara bağ- 
lamak;                                     
  c) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek;              
  d) Denetleme Kurulu raporlarını incelemek;                 
  e) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek yahut ibra için tamamlayıcı 
inceleme yapılmasına veya haklarında gereken işleme karar vermek;        
  f) Danışma kurullarını seçmek;                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) MPM ihtiyaçları için gayrimenkul inşa edilmesine, satınalınmasına veya  
bunların satılmasına karar vermek;                       
  h) Hazırlanacak yönetmelikleri ve değişikliklerini kabul etmek;       
  ı) Başka hususlarda gereken kararlar almak.                 
                                        
                Yönetim Kurulu:                 
                                        

  Madde 7 - Yönetim Kurulu MPM nin yürütme organıdır. Genel Kurul içinden bir 
yıl için seçilen ve her yıl yarısı değişen altı üyeden teşekkül eder. Ancak   
Hükümet işçi ve işveren gruplarından en az birer temsilcinin Yönetim Kuruluna  
girmesi şarttır. Yönetim Kuruluna gösterilecek adayların prodüktivite mevzuu  
ile ilgili olmalarına dikkat olunur. Asıl üyeler ile birlikte aynı sayıda ve  
aynı usullerle yedek üyeler de seçilir.                     
  Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.              
  MPM ni YÖnetim Kurulunca her yıl kendi aralarından seçilen başkan temsil  
eder.                                      
  Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler.                
  İlk seçimden bir sene sonra ayrılacak üyeler kura ile belli olur.      
                                        
           Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri:           
                                        

  Madde 8 - Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:          
  a) Bu kanunun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel Kurul 
kararlarının verdiği yetki dairesinde MPM nin görevlerini gereği gibi yerine  
getirmek;                                    
  b) MPM nin yıllık faaliyet programı ile faaliyet raporunu ve mali raporunu 
hazırlamak ve Genel Kurula sunmak;                       
  c) MPM nin yıllık bütçesini hazırlayıp Genel Kurulun tasdikına sunmak;   
  d) (Değişik: 7/2/1990-3612/52 md.) Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel  
Kurulun tasdikinden sonra Başbakanın tasvibine sunmak;             
  e) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretleri tesbit etmek veya tari- 
feler yapmak ve bunları Genel Kurulun tasdikına sunduktan sonra uygulamak; tari-
fede bulunmıyan hizmetler için fiyat tesbiti yapmak;              
  f) Gelirleri toplamak ve bunları bütçe gereğince ve yönetmeliğe göre harca- 
mak;                                      
  g) Genel Kurulu toplantıya çağırmak;                    
  h) MPM nin bütün faaliyetlerini düzenlemek ve bunların en iyi şekilde uygu- 
lanması için gereken tedbirleri ve kararları almak;               
  ı) Prodüktivitenin artırılması konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak  
ve prodüktiviteye etki yapacak mevzuat hakkında mütalaa vermek;         
  j) Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tayin etmek gerektiğinde görev-
lerine son vermek.                               
                Denetleme Kurulu:                
                                        

  Madde 9 - MPM nin hesapları ve bunlara ilişkin işlemleri Genel Kuruldaki  
Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının temsilci üyelerinden kurulan üç kişi- 
lik bir denetleme kurulu tarafından denetlenir.                 
                                        
           Denetleme Kurulunun yetki ve görevleri:          
                                        

  Madde 10 - Denetleme Kurulu, MPM nin hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemle- 
rini denetlemeye yetkili olup görevleri şunlardır:               
  a) MPM nin gelirlerinin kanuna ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik  
esaslarına göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek;      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) MPM nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu  
kararlarına uygunluklarını araştırmak;                     
  c) Defterleri ve kayıtları incelemek;                    
  d) MPM nin bir yıllık hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri hakkında Genel 
Kurula rapor vermek.                              
                                        
               Danışma kurulları:                
                                        

  Madde 11 - Merkez çalışmasının gerektiği alanlarda çalışmak üzere Genel   
Kurul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulu kararları ile çalışma süreleri belli 
edilerek kurulan danışma kurulları bilimsel inceleme ve danışma organlarıdır.  
  Görev ve yetkileri de ayrıca kararlarda belirtilir.             
                                        
                Genel Sekreter:                 
                                        

  Madde 12 - MPM nin işleri, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri dışından seçile- 
rek atanan bir Genel Sekreter tarafından yürütülür.               
  Genel Sekreterin yüksek öğrenimini yapmış olması ve yabancı dil bilmesi   
şarttır.                                    
                                        
                  Gelirleri:                  
                                        

  Madde 13 - Milli Prodüktivite Merkezinin gelirleri şunlardır:        
  a) Her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek;           
  b) (...) (1) işveren ve işçi sendikaları birliklerinin, Türkiye Esnaf ve  
Sanatkarları Teşkilatı Konfederasyonun bir evvelki yılda sağlanan fiili gelir- 
lerinin yüzde ikisi oranında mutaakıp yılın bütçelerine koyacakları ve o yılın 
Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödeyecekleri aidatlar;       
  c) İktisadi Devlet Tsşekküllerinin idare ve murakabesi hakkında kanuna tabi 
teşekkül ve ortaklıklarla bakanlıkların teftiş ve denetlenmesi altındaki birlik 
kurum ve ofislerin, katma bütçeli dairelerin her yıl bütçelerine koyacakları  
5 000 lira kesin aidat ile bir evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden   
safi karların binde birine tekabül eden orantılı aidatlar;           
  d) MPM nin istek üzerine yapacağı hizmetler karşılığı olarak gerçek ve tüzel
kişilerden, tesbit olunacak esaslara göre alınacak ücretler;          
  e) Yayın gelirleri;                             
  f) Her türlü yardım, bağış faiz ve başka gelirleri.             
  Zamanında ödenmiyen gelirler % 10 zamla tahsil olunur.           
                                        
              Gayrimenkul ve menkul mallar:            
                                        

  Madde 14 - MPM nin bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi  
için gerekli olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek arazi ve arsalarla bina-  
lardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar Maliye Bakanlığının tasvibi ile bedelsiz 
olarak MPM ne devir ve temlik edilebilirler.                  
  7367 sayılı Kanun ile belediyelere devredilmiş olan aynı nitelikteki arazi 
ve arsalar için de yukardaki fıkra hükmü uygulanır.               

  Madde 15 - MPM nin malları Devlet malı sayılır. Bu mallarla para ve para  
hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine cürüm işliyen personel bu cürümlerinden 
ötürü Devlet memurları gibi ceza görür.                     
----------------                                
(1) Bu aradaki "Türkiye Ticaret Odaları-Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir-
  liği ile yıllık gelirleri 250 000 liradan fazla olan Ticaret ve Sanayi Oda- 
  ları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Borsalarının," ibaresi    
  24/6/1995 tarih ve 557 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi  
  ile metinden çıkarılmıştır.                         
                                        
                                        
                                        
                 Yönetmelikler:                 
                                        

  Madde 16 - MPM nin Genel Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun 
ve Danışma Kurullarının toplanma esas ve usulleri, bütçesinin düzenlenmesi, ge- 
lirlerinin toplanması ve harcanması şekli, toplantıya katılan Yönetim ve Denet- 
leme Kurulu üyelerine, Danışma kurulları üyelerine verilecek huzur haklarının  
(Beher toplantı günü için 50 lirayı ve aylık toplamı da 500 lirayı geçmemek   
şartiyle) miktarı, bu kanunun uygulanmasını gerektiren diğer konular Yönetim  
Kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilecek yönetmeliklerde be- 
lirtilir.                                    
              Geçici hükümler:                   
                                        

  Geçici Madde 1 - Hali hazırda faaliyette bulunan Bakanlıklararası Prodükti- 
vite Komitesinin hak ve vecibeleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti- 
baren MPM ne intikal eder.                           
  İlk Genel Kurul toplantısına kadar Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi  
bu Kanunda yazılı Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirir.          
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu kanuna göre kurulan ve ilişik listede yazılı üyelerden 
teşekkül eden Genel Kurul, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç  
iki ay içinde Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi Başkanı tarafından toplan- 
tıya çağırılır.                                 
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu kanunda yazılı gelirlerin toplanmasına kadar yapılacak 
giderler için Sümerbank emrinde bulunan 1 956 157 12 liralık Merinos Fonundan  
500 000 lira faizsiz olarak kulanılmak ve en geç iki yıl sonra iade edilmek üze-
re MPM emrine verilir.                             
                                        

  Geçici Madde 4 - 16 ncı maddede yapılması öngörülen yönetmelikler, ilk Genel
Kurulun toplandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılıp Genel Kurulun tasvibi-
ne sunulur.                                   
               Son hükümler:                   
                                        

  Madde 17 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 18 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                 EK LİSTE                   
                                        
  Temsilci üyeler                               
  A) GRUBU:                                  
  1. Ankara Üniversitesi                          2 
  2. Atatürk Üniversitesi                         1 
  3. İstanbul Üniversitesi                         2 
  4. İstanbul Teknik Üniversitesi                     3 
  5. Ege Üniversitesi                           1 
  6. Karadeniz Teknik Üniversitesi                     4 
  7. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi                    4 
  8. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi                 4 
  9. Bilimsel Kurumlar                            
  a) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Enstitüsü   1 
  b) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü  1 
  c) İstanbul Teknik Üniversitesi Elektro Teknik Kurumu          1 
  d) İstanbul Teknik Üniversitesi Isı Tekniği ve Ekonomi Araştırma Kurumu 1 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) İstanbul Teknik Üniversitesi Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma   
Merkezi                                   1 
  f) İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Teknik Haberleşme Merkezi      1 
  g) İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Araştırma Kurumu          1 
  h) Tarım Bakanlığı Ormancılık Araştırma Merkezi             1 
  i) Robert Koleji Araştırma Merkezi                    1 
  j) Türk Standartlar Enstitüsü                      1 
  k) Türkiye Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü              2 
  l) Türkiye İhracatı Geliştirme Merkezi                  1 
  m) Türkiye ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü               1 
  n) Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurumu                   1 
  o) Türkiye Ekonomi Kurumu                        1 
                                      -----
                                        
  B) GRUBU:                                  
  1. Bakanlıklar:                               
  a) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı                 1 
  b) Yüksek Denetleme Kurulu                        1 
  c) Milli Savunma Bakanlığı                        1 
  d) Maliye Bakanlığı                           2 
  e) Milli Eğitim Bakanlığı                        1 
  f) Bayındırlık Bakanlığı                         1 
  g) Ticaret Bakanlığı                           1 
  h) Gümrük ve Tekel Bakanlığı                       1 
  i) Tarım Bakanlığı                            1 
  j) Ulaştırma Bakanlığı                          1 
  k) Çalışma Bakanlığı                           1 
  l) Sanayi Bakanlığı                           1 
  m) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı                  1 
  n) Köy İşleri Bakanlığı                         1 
                                        
  2. Teşekküller:                               
  a) DDY İşletme Genel Müdürlüğü                      1 
  b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü                   1 
  c) Etibank Genel Müdürlüğü                        1 
  d) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü                  1 
  e) Karayolları Genel Müdürlüğü                      1 
  f) Maden Tetkik ve Arama E. Gn. Müdürlüğü                1 
  g) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gn. Müdürlüğü            1 
  h) PTT İşletme Genel Müdürlüğü                      1 
  i) Sümerbank Genel Müdürlüğü                       1 
  j) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü                1 
  k) Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü            1 
  l) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu                   1 
  m) Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları                 1 
  n) Türkiye Petrollerl A.0. Genel Müdürlüğü                1 
  o) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.                    1 
  ö) Tekel Genel Müdürlüğü                         1 
  p) İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü                1 
  r) Denizcilik Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü               1 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  s) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü              1  
  ş) Orman Genel Müdürlüğü                        1  
  t) Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü                     1  
  u) Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü                 1  
                                     ----- 
                                        
  C) GRUBU:                                  
  1. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 4  
                                        
  2. Ticaret Odaları:                             
  a) İstanbul Ticaret Odası                        1  
  b) İzmir Ticaret Odası                         1  
                                        
  3. Sanayi odaları:                             
  a) İstanbul Sanayi Odası                        2  
  b) Ege Bölgesi Sanayi Odası                       2  
                                        
  4. Ticaret ve Sanayi Odaları:                        
  a) Adana Ticaret ve Sanayi Odası                    1  
  b) Ankara Ticaret ve Sanayi Odası                    1  
  c) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası                    1  
  d) Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası                  1  
  e) Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası                  1  
  f) İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası                  1  
  g) Konya Ticaret ve Sanayi Odası                    1  
  h) Mersin Ticaret ve Sanayi Odası                    1  
  i) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası                    1  
                                        
  5. Ticaret borsaları:                            
  a) Adana Ticaret Borsası                        1  
  b) Ankara Ticaret Borsası                        1  
  c) Bursa Ticaret Borsası                        1  
  d) İstanbul Ticaret Borsası                       1  
  e) İzmir Ticaret Borsası                        1  
                                        
  6. Veteriner odaları                          1  
  7. Türk Mühendis ve Mimar Odaları                    5  
  8. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Teşkilatı Konfederasyonu        4  
  9. Ziraat odaları                            1  
                                        
  D) GRUBU:                                  
  1. İşveren teşekkülleri                           
  a) İşveren Sendikaları Konfederasyonu                 35  
  (Çalışma Bakanlığınca tanzim edilen ve sendikaların iş kolları yönetmeliğin-
de gösterilen iş kollarından birer temsilci katılmak suretiyle)         
                                        
  E) GRUBU:                                 
  1. İşçi Teşekkülleri:                           
  a) İşçi Sendikaları Konfederasyonu                  35  
  (Çalışma Bakanlığınca tanzim edilen ve sendikaların iş kolları yönetmeli-  
ğinde gösterilen iş kollarından birer temsilci katılmak suretiyle),       
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II - Kanunun, 4 üncü maddesinin (B) bendinin (a) fıkrasında yazılı tabii  
üyeler:                                     
  1. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı             
  2. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü ve İktisadi İşbirliği Teşkilatı   
Genel Sekreteri                                 
  3. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Ordu Donatım Dairesi Başkanı   
  4. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü                
  5. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürü                
  6. Tarım Bakanlığı Toprak Su İşleri Genel Müdürü              
  7. Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi Reisi                  
  8. Sanayi Bakanlığı Maden Dairesi Reisi                   
  9. Sanayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Dairesi Reisi              
  10. Tarım Bakanlığı Veteriner Genel Müdürü                  
  11. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürü      
                                     *