Endeksler
           ANADOLU AJANSININ MALLARI VE PERSONELİ           
                HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 57                         
  Kabul Tarihi      : 12/8/1960                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 19/8/1960 Sayı: 10582            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 217            

  Madde 1 - Anadolu Ajansı malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine  
cürüm işleyenler hakkında umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır.     

  Madde 2 - Anadolu Ajansı personeli Türk Ceza Kanununun tatbikatında, memur 
sayılır.                                    

  Madde 3 - Anadolu Ajansında İdare Meclisi üyeliklerine ve diğer vazifelere 
tayin edilecek memurlar hakkında 788 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü uygu- 
lanamaz.                                    

  Geçici Madde 1 - (57 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup   
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Bu kanunun neşri tarihinden evvel Anadolu Ajansının malları aleyhine işlen- 
miş olan suçlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.          

  Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.             

  Madde 5 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)