Endeksler
                                        
          LİMANLARIN iNŞA, TEVSİ, ISLAH VE TEÇHİZİNE          
                 DAiR KANUN                   
                                        
  Kanun Numarası    :5775                         
  Kabul Tarihi     :23/5/1951                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 1/6/1951 Sayı: 7823              
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 32 Sayfa: 1442           
                                        

  Madde 1 - 5676 sayılı kanunla tasdik olunan Kredi Anlaşmasına bağlı (Ek: 2)
de yazılı İstanbul'da Salıpazarı ve Haydarpaşa, İzmir'de Alsancak, Samsun, İs- 
kenderun limanları inşa, ıslah, tevsi teçhizatiyle aynı ekteki (f) ve (g) proje-
lerinin tahakkuk ettirilmesi ve projelerde yazılı işlerin gerektirdiği miktar- 
lara ilaveten bütçelere konulacak ödeneklerle Mersin Limanının inşa ve teçhizi 
ve bu işlerin etüd, istikşaf, proje ve planlarının yaptırılması, yapı ve etüdle-
rin kontrol ettirilmesi ve bu kanun mevzuuna giren etüd, istikşaf ve proje tan- 
zimi ile müşavir mühendislik ve uzmanlık ve her türlü iş ve hizmetlerinin Türki-
ye'de Türk parası ile ödenecek her türlü masrafları için (12,5) milyon dolara  
kadar 5676 sayılı kanunla tasdik olunan Anlaşma gereğince elde olunacak dış kre-
diden, (76) milyon liraya kadar da bütçeye konulacak ödeneklerden sarfiyat yap- 
maya ve yıllık ödeme miktarı (15,75) milyon lirayı geçmemek üzere (76) milyon  
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık ve faiz- 
leriyle birlikte (76) milyon lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. (1)                                 
                                        

  Madde 2 - 5676 sayılı kanunla tasdik olunan Anlaşmaya bağlı (Ek: 2) nin (g) 
projesine dahil edevat, makine ve malzeme C.İ.F. olarak ilgili işletmelere tes- 
lim olunur. Bundan sonraki bilümum masraflar ilgili işletmeye aittir.      
                                        

  Madde 3 - Gerek bu kanun mevzuunu teşkil eden işleri ve gerek 5676 sayılı  
kanunla limanlar için sağlanan krediden faydalanarak yapılacak bilümum iş ve  
hizmetleri, avans teminatına ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle, toplu ve kı- 
sımlar halinde 2490 sayılı kanunla ek ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei  
Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (h) fıkrasının son bendi hükmüne tabi olmı-
yarak tanınmış yerli ve yabancı uzman firmalardan birine pazarlıkla yaptırmaya 
Bayındırlık Bakanı yetkilidir.                         
                                        

  Madde 4 - Bu kanunla yapılacak işler için devamlı veya geçici olarak işgali-
ne lüzum görülecek arazi ile kireç, kum, çakıl ve taş ocaklarından Hazineye,  
Devlet Demir ve Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüklerine ait olan-
lar vergi, resim ve ücrete tabi olmaksızın Bayındırlık Bakanlığı emrine tahsis 
ve bu Bakanlıkça istimal olunur.                        
  Bunlardan özel idare, belediye ve köylerle hususi şahıslara ait olup Bayın- 
dırlık Bakanlığınca geçici olarak istimaline lüzum görülenler için özel idare, 
belediye-                                    
-------------------                               
                                        
(1) Gelecek yıllarda geçici yüklenme yetkisi 27/11/1953 tarih ve 6192 sayılı 
   Kanunla 190 milyon liraya; 20/5/1955 tarih ve 6596 sayılı Kanunla 300 mil- 
   yon liraya; 10/9/1957 tarih ve 7047 sayılı Kanunla da 500 milyon liraya;  
   76 milyon liralık bono çıkarma yetkisi ise 200 milyon liraya çıkarılmıştır.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ler ve köylerce resim alınmaz. Bu kanunla yapılacak işler için lüzumlu makine ve
aletlerle her türlü inşa malzemesi, şantiyeye ait tesislerden faydalanılarak  
sahile çıkarıldığı ve yüklendiği takdirde, belediyeye veya özel idarelere ait  
vergi, resim, harç ve ücretlerden müstesnadır.                 
  Özel kanunları uyarınca yapılacak işgal, istimal veya kamulaştırma işlerine 
veya biçilen bedele itiraz, işi durdurmaz. Ancak itiraz, biçilen bedele yapılmış
olupta hak sahibi bedeli almazsa veya hak birden fazla kişilere ait ise veya hak
sahibi malüm değilse bedel yüzde yirmi fazlasiyle milli bir bankaya yatırılır. 

  Madde 5 - Gerçek ve tüzelkişilere ait olup da liman inşaatına bağlanması  
sırasında henüz çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hakkında 618 sayılı  
Limanlar Kanununun 7 nci maddesini tadil eden 2829 sayılı kanun mucibince işlem 
yapılır. Ancak adı geçen kanunla liman idareleri ve Ulaştırma Bakanlığına bu  
hususta verilmiş olan salahiyetler Ulaştırma Bakanlığının mütalaası alınarak  
Bayındırlık Bakanlığı ve teşekkülleri tarafından kullanılır.          

  Madde 6 - Bayındırlık Bakanlığı bu kanun konusuna giren işlerden aşağıda  
sayılanları 2490 sayılı kanunun 50 nci maddesinde yazılı kayıt ve şartlara tabi 
olmaksızın emaneten yaptırılabilir:                       
  1 - Tarama ve imla işleri,                         
  2 - Batık çıkarma ve liman sahasından uzaklaştırma işleri,         
  3 - Bilcümle etüd, istikşaf, foraj, aplikasyon işleri,           
  4 - Bakanlık elinde mevcut veya yeniden alınacak makine, alat, edevat, teç- 
hizat ve araçların montaj, demontaj, bakım ve onarımları.            

  Madde 7 - Limanların inşa, tesis, teçhiz ve taramalarına ait Devlet malı ma-
kine, alat, edevat, teçhizat ve araçların Devlet Demir ve Denizyolları ve Liman-
ları işletme Genel Müdürlükleri atelyelerinde ve havuzlarında mümkün olan tamir-
leri 2490 sayılı kanunun 66 ncı maddesindeki muvafakat kaydına bağlı olmaksızın 
daireler arsında kararlaştırılacak bedel üzerinden Bayındırlık Bakanlığınca   
yaptırılır.                                   

  Madde 8 - 5676 sayılı kanunla tasdik edilen krediden temin olunacak malzeme 
ve hizmetlerin bedelleri, taallük ettikleri yılları gelir bütçesine gelir ve  
karşılığı Bayındırlık Bakanlığı bütçelerinin sonunda açılacak özel bir bölüme  
ödenek ve gider kaydolunur.                           

  Ek Madde 1 - (20/5/1955 - 6596 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek 
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.) 1050 sayılı Muhasebei Umu- 
miye Kanununun 135 inci maddesiyle alelümum inşaat mukaveleleri için kabul edi- 
len % 20 ilave inşaat nispeti bu kanun gereğince girişilecek işlere munhasır  
kalmak şartiyle % 50 ye çıkarılmıştır.                     

  Ek Madde 2 - (10/9/1957-7047 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek  
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.) Limanların inşa, tevsi,  
ıslah ve teçhizine dair olan 5775, 6192 sayılı kanunlara ek 6596 sayılı kanunun 
birinci maddesiyle verilen (300) milyon liralık sari taahhüt salahiyeti (500)  
milyon liraya ve yıllık ödeme miktarı (80) milyon liraya çıkarılmıştır.     

  Ek Madde 3 - (10/9/1957-7047 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek  
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.) 5775 sayılı kanunun birinci
maddesiyle verilen (76) milyon liralık bono çıkarma salahiyeti (200) milyon li- 
raya yükseltilmiştir.                              

  Geçici Madde 1 - (5775 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.) 5676 sayılı kanunda yazılı işlerle ilgili 
olarak bu kanunun yürürlüğünden önce yapılan sözleşmelere de bu kanun hükümleri-
ni uygulamaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir.                  

  Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 10 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5775 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
  No.        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi 
----------    ----------------------------------------------  -------------
                                        
 6192                 --              4/12/1953 
                                        
 6596                 --              27/5/1955 
                                        
 7047                 --              13/9/1957