Endeksler
          AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE           
         MARSHALL YARDIM PLANI ÇERÇEVESi DAHİLİNDE           
          TEMİN EDİLEN YARDIMLAR KARŞILIĞI TÜRK            
         LiRALARINDAN BÜTÇEYE TAALLÜKU GEREKENLERİN           
        BÜTÇE HESAPLARINA iNTiKAL ŞEKLİ HAKKINDA KANUN         
                                        
  Kanun Numarası    : 5750                        
  Kabul Tarihi     : 28/2/1951                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 28/2/1951 Sayı: 7746 Mükerrer        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 32 Sayfa: 865            

  Madde 1 - 5526 sayılı Kanunla tasdik edilen 21/11/1949 tarihli Anlaşma ve bu
anlaşmada yapılmış ve yapılacak tadiller veya diğer anlaşmalar gereğince Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasında % 95 ler hesabına yatırılmış ve yatırılacak Türk 
liralarından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle mutabık kalınarak muayyen 
maksatlara tahsisi kararlaştırılan kısımların genel ve katma bütçeli dairelere 
taallük edenleri bu bütçelere, Devlet Ekonomi Kurumları ile diğer Devlet teşek- 
küllerine tahsisi kararlaştırılan miktarlar da Genel Bütçeye irat kaydolunur.  
  Bu miktarlardan tahsis edilen maksatlar için ilgili bütçelere ilaveten sarfı
lazımgelenleri bu bütçelerde mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere,  
Devlet Ekonomi Kurumları ile diğer Devlet teşekküllerinin sermayelerine mahsup 
edilmek veya yardım olmak üzere verilmesi gerekenlerini Maliye Bakanlığı Bütçe- 
sinde mevcut veya yeniden açılacak bölümlere ödenek kaydetmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.                                   
  Bir sene içerisinde kaydedilen gelir ve giderler ertesi yıl bütçesi ile ayrı
bir cetvel halinde Büyük Millet Meclisine sunulur.               

  Madde 2 - Birinci madde gereğince ödenek kaydedilen mebaliğden yılı içinde 
sarfedilmiyen kısmı, aynı hizmetlere tahsis olunmak üzere ertesi yıl bütçelerine
devren gelir ve mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere Maliye Bakanlı- 
ğınca ödenek kaydolunur.                            

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.