Endeksler
                                        
                                        
         YABANCILARIN TÜRKiYE'DE iKAMET VE SEYAHATLERİ         
                HAKKINDA KANUN (1)                
                                        
  Kanun Numarası     :5683                        
  Kanun Tarihi      :15/7/1950                      
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih: 24/7/1950 Sayı: 7564             
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 2258          
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
      yönetmelik için, "Yönetmelik Külliyatı" nın kanunlara göre     
            düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
               Umumi Hükümler                   
                                        

  Madde 1 - Türkiye'ye girmesi kanunlarla memnu bulunmıyan ve Pasaport Kanunu-
nun hükümlerine uygun şekilde gelen yabancılar, kanunlarla tayin olunan kayıt ve
şartlar dairesinde Türkiye'de ikamet ve seyahat etmek hakkını haizdirler.    
                                        

  Madde 2 - Yabancıların girmekten ve ikametten kanunla menedilmiş oldukları 
yerlerden başka, memleketin muayyen mıntakalarında münferit veya toplu bir halde
ikamet veya seyahatleri Bakanlar Kurulu kararı ile menedilebilir.        
                                        
  Bakanlar Kurulu bu gibi tedbirlerin mukabele bilmisil olmak üzere muayyen  
Devlet tebaalarına tatbikına da karar vermeye yetkilidir.            
                                        
               İkamet Beyannamesi                 
  Umumi hüküm                                 

  Madde 3 - Türkiye'de bir aydan fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden 
ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili emniyet 
makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat etmekle ödevlidirler. Bu beyanname  
hiç bir harç ve resme tabi değildir.                      
                                        
  İş tutmak maksadiyle Türkiye'ye gelen yabancılar geldikleri tarihten itiba- 
ren bir ay zarfında ve her halde çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi  
almış bulunmalıdırlar.                             
----------------------                             
                                        
(1) (a) Bu Kanunun harçlarla ilgili hükümleri 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı  
    Kanunun 126 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.         
  (b) Bu Kanun hükümleri; 6/6/1985 tarih ve 3218 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
    gereğince serbest bölgelerde uygulanmaz.                
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Konferans, konser vermek gibi kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere turneye 
çıkmış olup da Türkiye'ye gelen yabancılar, bu faaliyetleri bir aydan fazla sür-
memek şartiyle, bu kayıttan müstesnadır.                    
                                        
  Müşterek pasaportla gelenlerin tabi olacakları hususi muamele        

  Madde 4 - Seyahat maksadiyle veya beşinci maddede yazılı maksatlarla Türki- 
ye'ye müşterek pasaportla gelen yabancılar iki ay müddet içinde ikamet tezkeresi
almakla mükellef değildirler. İcap eden hallerde bu müddet vilayetlerce iki ay 
daha uzatılabilir.                               
  Müşterek pasaportla gelenlerden her birine kimliklerini gösterir resim ve  
harçtan muaf birer vesika verilir.                       
  Müşterek pasaportla gelen yabancılardan grup gittikten sonra Türkiye'de   
kalacak olanlar hakkında bu kanunun ve Pasaport Kanununun hükümleri dairesinde 
muamele yapılır.                                
                                        
  "Turist" damgalı vize ile veya kongre, konferans ve sair kültürel gösteriler
için gelenlere hususi muamele                          

  Madde 5 - Milli veya Milletlerarası, tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlik-
leri ve festival, spor müsabakaları, kongre ve konferanslar, sergi ve panayırlar
münasebetiyle veya Bakanlar Kurulunca tayin olunacak yerlerde ziyaret, tedavi  
veya hava değiştirme maksadiyle "Turist" damgalı giriş vizeleriyle gelecek ya- 
bancılar bu vizelerinde ikamet bakımından tahdidi tazammun eden bir şerh mevcut 
değilse dört ay müddetle ikamet tezkeresi almakla mükellef değildirler.     
                                        
  Triptik vesikalariyle gelenler için hususi muamele             

  Madde 6 - Triptik vesikalariyle, Milletlerarası Turizm ve Otomobil Birliği- 
nin gümrüklerden giriş karneleriyle gelen yabancı seyyahlar dört ay müddet için 
ikamet tezkeresi almakla mükellef değildirler.                 
                                        
  İkamet tezkeresinin reddolunacağı haller                  

  Madde 7 - A) Sırf iş tutmak için gelecek sanat ve meslek erbabı olup da   
tutacağı iş, kanunlar gereğince Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan;    
  B) Türk kanun veya örf ve adetleriyle yahut siyasi icabatla telif edilemiye-
cek durumda olan veya faaliyette bulunan;                    
  C) Türkiye'de kalmak istediği müddet zarfında yaşamak için maddi imkanları 
meşru bir şekilde temin edemiyeceği sabit olan;                 
  D) Türkiye'ye girmesi memnu olup da her nasılsa girmiş bulunan;       
  E) Türkiye'de oturduğu müddetçe huzur ve asayişi ihlal eden;        
  Yabancılara ikamet tezkeresi verilmez.                   
                                        
  İkamet müsaadesinin süresi                         

  Madde 8 - Yabancılara verilecek ikamet müsaadesinin süresi, mevzuatın ve  
yabancı Devletlerle aktedilmiş bulunan anlaşmaların hükümleri dairesinde ve müm-
kün mertebe, müracaat sahibinin talebi nazarı itibara alınmak suretiyle tesbit 
olunur.                                     
                                        
  İkamet tezkerelerinin müddet ve harçları                  

  Madde 9 - İkamet tezkerelerinin müddeti en fazla iki seneliktir. İkamet tez-
kereleri şahsi olmakla beraber karı koca ve bunların on sekiz yaşını doldurmamış
çocuklarına ya hepsi için, yahut çocukların baba veya analarınınkinin refakat  
hanesine kaydı suretiyle müşterek ikamet tezkeresi verilmesi caizdir. Bunlardan 
iş sahibi olanların şahsi ikamet tezkeresi almaları mecburidir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İkamet tezkerelerinin altı aya kadar olanları üç, bir seneye kadar olanları 
beş ve iki seneye kadar olanları da sekiz lira harca tabidir.          
  On sekiz yaşını doldurmıyan ve müstakil bir iş sahibi bulunmıyan çocuklardan
yukarda yazılı harçların yarısı alınır.                     
  Aşağıda yazılı yabancılara bir senelik ikamet tezkereleri harçsız olarak  
verilir.                                    
  A) Türk okullarında okuyan öğrenciler,                   
  B) Sırf ilmi araştırma ve çalışmalarda bulunmak maksadiyle gelenler,    
  C) Türk soyundan olanlar,                          
  D) Sırf gazete muhabirliği yapanlar,                    
  E) Hükümet, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve belediyeler tarafından istihdam 
edilecek uzmanlar,                               
  F) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresini vermeğe yetkili ma- 
kamlarca kanaat getirilen mülteciler,                      
  Türkiye'de yabancı konsolosluk müstahdemleriyle bu konsoloslukların meslek- 
ten memurları yanlarında oturmak suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara da 
mütekabiliyet şartiyle, harçsız ikamet tezkeresi verilir.            
                                        
  İkamet tezkerelerinin yenilenmesi                      

  Madde 10 - Türkiye'de ikametlerini uzatmak isteyen yabancılar ikamet tezke- 
relerini yenilemek için bu tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren
on beş gün içinde üçüncü maddede yazılı makamlara bizzat veya bilvasıta müra-  
caatla yenisini almağa ödevlidirler.                      
  Tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden evvel müracaat da caizdir.   
  Her iki halde de yeniden verilecek ikamet tezkereleri harç bakımından doku- 
zuncu madde hükümlerine tabidir.                        
  Medeni hallerinde ve Türkiye'de ikamet sebeplerinde değişiklik olmıyan ya- 
bancılar yenileme muamelesi için üçüncü maddede yazılı beyannameyi vermezler. 
                                        
  İkamet tezkerelerini kaybedenler                      

  Madde 11 - İkamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaat- 
la yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri ikamet tezkerelerinin  
müddeti süresince muteber olmak üzere yeniden ikamet tezkeresi verilir. Kaybolan
tezkere harca tabi bulunuyorsa bunların yerine verilecek yeni ikamet tezkerele- 
rinden dokuzuncu maddede yazılı harçların yarısı alınır.            
                                        
  Medeni hallerinde değişiklikler olanlar                   

  Madde 12 - Yabancılar medeni hallerinde husule gelecek değişiklikleri bu  
değişikliğin husulünden itibaren 15 gün içinde bulundukları mıntaka zabıta   
makamlarına imzalı bir beyanname ile haber vermeye ve keyfiyeti ellerindeki   
ikamet tezkerelerine kaydettirmeye mecburdurlar.                
                                        
  Bu beyannameler her türlü harç ve resimden muaftır.             
                                        
  Muvakkaten Türkiye'den ayrılanların ikamet tezkereleri           

  Madde 13 - ikamet tezkerelerinin müddeti dolmadan avdet etmek üzere Türkiye 
dışına giden yabancılardan bu tezkerelerini mahalli zabıta makamlarına bırakan- 
lara dönüşlerinde ikamet tezkereleri müddeti bitmemiş ise iade olunur.     
  İkamet tezkerelerini bırakmamış olanlar yenisini almakla mükelleftirler.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
           Türkiye İçinde İkamet ve Seyahat Şartları         
  İkamet değişimi                               

  Madde 14 - İkamet tezkeresi hamili yabancılar ikametgahlarını değiştirdikle-
rinde keyfiyeti 48 saat zarfında gerek çıktıkları, gerek naklettikleri yerdeki 
polis veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvasıta veya taahhütlü mektupla  
haber vermeğe mecburdurlar.                           
  Otel, pansiyon gibi yerlerde oturan yabancılar için bu ihbar mecburiyeti bu 
yerlerin sahibi, müsteciri veya idarecilerine aittir.              
                                        
  İş tutan yabancıların mükellefiyeti                     

  Madde 15 - Yabancılar, Türkiye'de ancak kanunun kendilerine menetmediği   
işleri tutabilirler.                              
  Türkiye'de serbest olarak veya memur, müstahdem ve işçi sıfatiyle çalışacak 
yabancılar keyfiyeti işe başladıklarından itibaren en çok 15 gün zarfında ikamet
ettikleri yerin polis veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvasıta haber ver- 
meğe ve ikamet tezkerelerine kaydettirmeğe mecburdurlar.            
                                        
  Yanlarında yabancı çalıştıranların mükellefiyeti              

  Madde 16 - Evlerinde veya idareleri altında bulunan yerlerde bir yabancıyı 
her hangi bir sıfatla çalıştıran hakiki veya hükmi her şahıs o yabancının adını 
ve soyadını, tabiiyetini, mesleğini, taşıdığı ikamet tezkeresinin tarih ve sayı-
sını, ikametgah adresini ve gördüğü işle aldığı maaş ve ücret miktarını gösterir
imzalı bir beyannameyi yabancının işe başlamasını takip eden en çok 15 gün için-
de en yakın polis veya jandarma karakoluna vermeğe mecburdurlar.        
                                        
  Siyasi mülteciler                              

  Madde 17 - Siyasi sebeplerle Türkiye'ye sığınan yabancılar ancak İçişleri  
Bakanlığınca müsaade olunacak yerlerde ikamet edebilirler.           
                                        
  Yabancıların hüviyetlerini ispat mecburiyeti                

  Madde 18 - Yabancılar, hüviyet varakasını, ikamet tezkerelerini veya pasa- 
port ve kontrol fişlerini her istenişte polis veya jandarmaya göstermeğe mecbur-
durlar.                                     
                                        
  Yabancıların Türkiye'yi Terke Davet veya Sınır Dışı Edilmeleri Halleri   
                                        
  Muzır şahıslar                               

  Madde 19 - İçişleri Bakanlığınca memlekette kalması umumi güvenliğe, siyasi 
ve idari icaplara aykırı sayılan yabancılar verilecek muayyen müddet zarfında  
Türkiye'den çıkmağa davet olunur. Bu müddetin sonunda Türkiye'yi terketmiyenler 
sınır dışı edilebilirler.                            
                                        
  Pasaportlarını yenilemiyenler                        

  Madde 20 - Usulüne uygun olarak Türkiye sınırlarına girmiş oldukları halde 
pasaportlarını zayi etmiş olan veya pasaportlarının hükmü kalmamış bulunan ya- 
bancılar, kendilerine ilgili makamlarca resmen ihtar vukubulduğu tarihten iti- 
baren 15 gün içinde pasaport veya tabiiyet ilmühaberi almağa mecburdurlar.   
                                        
  Karar almağa yetkili makamlar                        

  Madde 21 - Bu kanunda derpiş edilen sınır dışı kararını almaya İçişleri   
Bakanlığı yetkilidir.                              
                                        
  İçişleri Bakanlığı, lüzum göreceği sınır ve sahil illerine memleketin umumi 
güvenlik ve nizamı noktasından derhal çıkarılmaları lazımgelen yabancıları   
istizan                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
etmeden sınır dışı etmek yetkisini verebilir. Bu iller bu yetkiye göre işlem  
yaptıkları takdirde keyfiyeti mucip sebepleriyle birlikte İçişleri Bakanlığına 
bildirmeğe mecburdurlar.                            
                                        
  Tabiiyetsiz veya yabancı devlet tabaası olan çingenelerin ve Türk kültürüne 
bağlı olmıyan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İçişleri Bakanlığı  
salahiyetlidir.                                 
                                        

  Madde 22 - Türkiye'den sınır dışı edilenler İçişleri Bakanlığının hususi  
müsaadesi alınmadıkça Türkiye'ye dönemezler, bunlardan ağır hapis cezasını müs- 
telzim bir cürümden dolayı Türkiye'de mahküm olmuş ve cezası çektirilerek sınır 
dışı edilmiş olanlar bir daha Türkiye'ye giremezler; ancak İçişleri Bakanlığının
müsaadesiyle durmadan transit geçmeleri caizdir.                
                                        
  Sınır dışı edilenlerin yol masrafları kendilerine aittir. Bu masrafları öde-
mekten aciz olanların sevkleri Devletçe sağlanır.                
                                        

  Madde 23 - Memleket dışına çıkartılmalarına karar verilipte pasaport tedarik
edemediklerinden veya başka sebeplerden dolayı Türkiye'yi terkedemiyenler İçiş- 
leri Bakanlığının göstereceği yerde oturmağa mecburdurlar.           
                                        

  Madde 24 - 12 nci, 15 inci maddelerle 18 veya 19 uncu maddeler hükümlerine 
makbul bir sebebe müstenit olmaksızın riayet etmiyenler 5 liradan 100 liraya  
kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.                 
                                        

  Madde 25 - 17 nci ve 23 üncü maddeler gereğince oturmaya mecbur kılındıkları
yerlerden kaçanlar bir aydan iki seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.
                                        

  Madde 26 - Sınır dışı edildikleri veya Türkiye'yi terke davet olundukları  
halde müsaadesiz gelmeye mütecasir olan yabancılar bir aydan altı aya kadar   
hapis ve 50 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle veya bunlardan biriyle
cezalandırılırlar. Bu suretle mahküm edilen yabancılar cezaları çektirildikten 
sonra sınır dışı edilirler.                           
                                        

  Madde 27 - Bu kanunda yazılı cezalar sulh ceza mahkemelerince hükmolunur.  
                                        
              Çeşitli İstisnai Hükümler              
                                        
  Türkiye'de vazifeli diplomasi ve konsolosluk memurları aileleri ve bazı   
müstahdemler                                  
                                        

  Madde 28 - Türkiye'de vazifeli yabancı devletler siyasi veya konsolosluk  
resmi memurlariyle aileleri efradı 3 üncü, 8 inci, 12 nci ve 14 üncü maddelerle 
15 inci ve 16 ncı maddeler hükümlerinden müstesnadırlar.            
  Bunlardan siyasi temsilcilik memurları ve aileleri efradına Dışişleri Bakan-
lığı, konsolosluk memurları ve aileleri efradına da vilayetler tarafından hiç  
bir harç veya resme tabi olmaksızın birer hüviyet varakası verilir.       
  Bakanlar Kurulu, bu maddede yazılı ayrıcalıkların bazılarını veya hepsini  
misilleme tedbiri olarak kaldırmaya yetkilidir.                 
  Siyasi temsilciliklerde yanlarında oturmak suretiyle hizmetlerinde bulunan 
yabancılara mütekabiliyet şartiyle, Dışişleri Bakanlığının delaletiyle Emniyet 
Genel Müdürlüğünce birer hüviyet varakası verilir ve bunlar 3 üncü maddede yazı-
lı ikamet tezkerelerini alamazlar.                       
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  İstisnai sıfatları zail olanlar                       
                                        

  Madde 29 - Bu kanunda derpiş olunan istisnai muamelelerden faydalanan yaban-
cılar, haklarında o suretle muamele yapılmasını icap ettiren hal ve vaziyetlerin
zail olmasından itibaren bir ay zarfında 3 üncü madde hükümlerine tabi olurlar. 
                                        
  Kanundaki müddetlerin değiştirilmesi                    
                                        

  Madde 30 - Bu kanunun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 12 nci,    
14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddelerinde yazılı müddetler Bakanlar Kurulunca   
icabında değiştirilebilir.                           
                                        
  Bakanlar Kurulu bu değişiklikleri, mütekabiliyet veya mukabela bilmisil se- 
bebiyle, muayyen Devletler tebaasına inhisar ettirebilir.            
                                        
  Uygulanmaya dair hükümler                          
                                        

  Madde 31 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 -  
3612/27 md.)                                  
                                        
  Bu Kanunda yazılı beyanname hüviyet varakaları ve ikamet tezkerelerinin şe- 
killeri ve muhteviyatı İçişleri Bakanlığınca tespit olunur.           
                                        

  Madde 32 - 3529 ve 3900 sayılı kanunlar kaldırılmıştır.           
                                        

  Madde 33 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 34 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2382-1                    
                                        
     5683 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
--------- ---------------------------------------------------  ------------- 
KHK/336              --                5/8/1988   
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2382-2