Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
               PASAPORT KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası    : 5682                        
  Kabul Tarihi     : 15/7/1950                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24/7/1950  Sayı: 7564            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa : 2243          
                                        
  Giriş - çıkış kapıları:                           

  Madde 1 - (Değişik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1  
md.)                                      
  Türk vatandaşları ve yabancılar İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakan-
lar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş - çıkış kapılarından Türkiye'ye girip  
çıkabilirler.                                  
  Gümrük kapılarının açılışında İçişleri Bakanlığının görüşü alınır.     
                                        
  Pasaport veya pasaport yerine geçerli vesika zorunluğu:           

  Madde 2 - (Değişik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/2  
md.)                                      
  Türk vatandaşları ile yabancılar Türkiye'ye girebilmek ve Türkiye'den    
çıkabilmek için yolcu giriş - çıkış kapılarındaki polis makamlarına usulüne   
uygun ve muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir vesika ibraz etmeye 
mecburdurlar.                                  
  Gümrük ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için polis makamlarınca giriş veya 
çıkış işlemlerinin bitirilmesi şarttır.                     
  Kanunlar ve milletlerarası anlaşmalarla tespit edilenlerden başka, Türk   
vatandaşları ile yabancılar için, ne gibi belgelerin pasaport yerine geçerli  
kabul edilebileceği hususunda İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları müştereken ka- 
rar almaya yetkilidirler.                            
                                        
  Pasaport veya vesikasız gelen Türk vatandaşları:              
                                        

  Madde 3 - Pasaportsuz veya vesikasız, usulüne uygun veya muteber olmıyan  
pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelerek Türk vatandaşlığını iddia 
edenler:                                    
  A) Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyet cüzdanlarını veya hüviyet varakalarını 
ibraz ettikleri ve bunların kendilerine ait bulunduğu tahakkuk eylediği takdir- 
de;                                       
----------------------                             
                                        
(1) (a) Bu Kanun hükümleri, 6/6/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanu-
  nunun 12 nci maddesi gereğince anılan Kanunun uygulandığı yerlerde uygulan- 
  maz.                                    
(b) Bu Kanunun harçlarla ilgili hükümleri, 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı Kanu- 
  nun 126 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve bu Kanun kapsamı içinde  
  yer alan harçlar 17/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunla düzenlenmiştir.   
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Nüfus hüviyet varakasından başka vesika veya delil gösterenler ise, bu  
vesika veya delillerin kıymeti polisçe takdir edilerek Türk vatandaşı oldukları-
na kanaat getirilmesi halinde Türkiye'ye kabul olunurlar.            
  Yukardaki (B) fıkrasında bahis mevzuu kimseler vatandaşlıkları en seri   
vasıta ile usulü veçhile sabit oluncaya kadar icabederse en yakın idare merkezi-
ne gönderilerek mahalli mülkiye amirinin göstereceği yerde oturtulabilirler.  
  Türk vatandaşlığı sabit olmıyanlar geri çevrilirler.            
                                        
  Pasaportsuz veya vesikasız gelen yabancılar:                

  Madde 4 - Pasaportsuz, vesikasız veya usulüne uygun veya muteber olmıyan  
pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelen yabancılar geri çevrilirler.
  Bunlardan, pasaport veya vesikalarını yolda kaybettiklerini iddia edenlerin,
İçişleri Bakanlığınca yapılacak soruşturma sonuna kadar, icabederse, en yakın  
idare merkezine gönderilerek haklarında verilecek kararlara göre işlem yapılmak 
üzere mahalli mülkiye amirinin göstereceği yerde oturtulabilmek kaydiyle kabul- 
leri caizdir.                                  
  Hükümetin müsaadesiyle gelen göçmenler ellerinde Türk konsolosluklarının  
veya göçmen sevkı için yabancı memleketlere Hükümetçe gönderilen memur veya   
heyetler tarafından verilmiş bir vesika bulunmak şartiyle pasaportsuz da olsalar
Türkiye'ye kabul olunurlar.                           
  Umumiyetle mültecilerin ve iskan hakkındaki mevzuat dışında olarak yurt tut-
mak maksadiyle gelen yabancıların, pasaportları olsun olmasın Türkiye'ye kabul- 
leri İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır.                  
                                        
  Giriş vizesi mecburiyeti:                          

  Madde 5 - Bu kanunda derpiş edilen istisnalar dışında yabancıların Türkiye 
sınırlarından içeriye girebilmek için yetkili Türk makamlarından vize almaları 
mecburidir. Vizesiz olarak Türkiye sınırlarına gelenlerin memlekete kabulü ilgi-
li emniyet makamlarının müsaadesine bağlıdır.                  
  On sekizinci maddede yazılı pasaportların (A) nev'inden olanları giriş vize-
sine tabi değildir.                               
  Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek için vize almak mecburiyetine tabi   
değildirler.                                  
  Vize muafiyeti:                               

 

 
  Madde 6 - Başka memleketlere gitmek üzere yola çıkmış olan veya sırf turizm 
veya tenezzüh maksadiyle münferit veya müşterek pasaportlarla seyahat eden   
yabancılar vizesiz olarak Türk liman ve hava istasyonları şehirlerine mahalli  
emniyet makamlarının müsaadesi ile inip gezebilirler ve oralarda geceliyebilir- 
ler.                                      
  Hava yoliyle Türkiye'den, Türk hava limanından ayrılmıya lüzum kalmıyacak  
şekilde transit geçecek yabancılar için vize mecburiyeti yoktur.        
  Bir uçakla gelerek diğer bir uçağa aktarma olacak yolcuların geldikleri   
uçağın varışı ve gidecekleri ilk uçağın hareketi arasındaki zaman zarfında vize-
siz olarak hava alanı şehrine çıkmalarına müsaade olunabilir.          
                                        
  Çıkış vizesi:                               

  Madde 7 - Türkiye'den çıkış vizeye tabi değildir.              
  Ancak, on sekizinci madde gereğince ita olunan pasaportlardan (B) nevinden 
olanların hamilleri bu pasaportu veriliş tarihinden itibaren bir ay zarfında  
Türkiye'den çıkış suretiyle kullanmadıkları takdirde çıkış vizesi alacaklardır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Üçüncü ve dördüncü fıkralar mülga: 28/5/1988 - 3463/5. md.)        
                                        
  Türkiye'ye girmeleri memnu kimseler:                    

  Madde 8 - 1. Serseriler ve dilenciler;                   
  2. Delilikle veya bulaşık hastalıkla malül olanlar (Bu gibilerden umumi   
sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmıyacak halde olup kendi vasıtalariyle veya ka- 
nuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altında olarak tedavi veya hava de- 
ğiştirme için gelenler bu hükümden istisna edilebilirler);           
  3. Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine mütaallik  
anlaşma veya andlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birinden  
sanık veya hükümlü bulunanlar;                         
  4. Türkiye'den sınır dışı edilmiş olupta avdetine müsaade edilmemiş bulu-  
nanlar;                                     
  5. Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetıyle   
veya bozmak istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etmek maksadiyle gel- 
dikleri sezilenler;                               
  6. Fahişeler ve kadınları fuhuşa sevkederek geçinmeyi meslek edinenlerle  
beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılar;              
  7. Türkiye'de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamalarına ve tekrar 
gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp Türkiye'de kendilerini himaye edecek 
kimseleri bulunduğunu veya Türkiye'de yabancılara kanunla menedilmemiş işlerden 
birini tutacaklarını ispat edemiyenler.                     
                                        
  Mukabelei bilmisil:                             

  Madde 9 - Bakanlar Kurulu, hakimiyetleri veya idareleri altında bulunan   
memleketlere Türk vatandaşlarının girmelerini kayıt ve şartlara tabi kılan veya 
meneden devletler tebaaları hakkında münasip görülecek kayıt ve şartları koyma- 
ya veya bunların memlekete girmelerini menetmeye ve bu kanunda derpiş edilen  
bilcümle mali hükümlere nispetle Türk vatandaşları hakkında daha az müsait hü- 
kümler tatbik eden devletler tebaaları hakkında mukabele bilmisil tedbirleri  
almaya yetkilidir.                               
                                        
  İstisnai pasaport ve vize kolaylıkları:                   

  Madde 10 - Hükümet yabancı devletlerle pasaport ibrazı ve vize alma mecbu- 
riyetinin kaldırılması veya vizelerin harçtan muaf tutulması da dahil olmak   
üzere pasaport ve vize işlerinde istisnai kolaylıklar gösterilmesine mütaallik 
karşılıklı anlaşmalar yapmaya ve lüzum göreceği hallerde bazı devletler tebaa- 
ları için vize mecburiyetini tek taraflı olarak da kaldırmaya yetkilidir.    
                                        
  Harbde ve fevkalade hallerde istisnai tedbirler: