Endeksler
                                        
                                        
                                        
                MATBAALAR KANUNU (1)              
                                        
  Kanun Numarası    : 5681                        
  Kabul Tarihi     : 15/7/1950                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24/7/1950 Sayı: 7564             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 2242           
                                        

  Madde 1 - Matbaa kurulması izne bağlı değildir. Ancak matbaa açılmadan evvel
kurulacağı yerin en büyük mülkiye amirine bir beyanname verilir.        
  Bu beyanname, matbaayı açacak olan kimse ve varsa ortak veya mümessilleri  
taraflarından imzalanır ve bunların adları, soyadları, tabiiyetleri,ikametgahla-
rı, matbaanın yeri ve hangi dillerde, hangi tabı sistemiyle çalışacağı yazılır 
ve gerekli vesikalar eklenir.                          

  Madde 2 - Beyanname muhteviyatında her hangi bir suretle vukua gelecek   
değişiklikler, bu değişikliklere taallük eden vesikalarla birlikte beş gün için-
de birinci maddede yazılı mercie bildirilir.                  

  Madde 3 - Bu kanun hükmüne göre beyanname vererek matbaa açanlara (tabi)  
denir.                                     

  Madde 4 - Tabiler, bastıkları eserlerden ikişer nüshasını basmanın sona   
erdiği günün çalışma saati içinde, bulundukları yerin Cumhuriyet Savcısı ile en 
büyük mülkiye amirine vermeye mecburdurlar.                   
                                        
  Bu hüküm, cemiyet ve aile münasebetlerine taallük eden ve ticaret ve sanat 
işlerine munhasır bulunan davetiyeler, ilan, formül, sirküler, kartvizitler ve 
yalnız seçim yerini ve zamanını gösteren kağıtlarla adayların adlarını bildiren
rey puslaları gibi basılar hakkında uygulanamaz.                
                                        

  Madde 5 - Basın Kanunu gereğince mevkutenin çıkarılması için lüzumlu beyan- 
namenin verildiği anlaşılmadıkça mevkutelerin matbaalarda basılması yasaktır.  

  Madde 6 - Bu kanunun birinci maddesine göre beyanname vermeden matbaa açan- 
larla ikinci, dördüncü ve beşinci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler 
Türk Ceza Kanununun 533 üncü maddesinde yazılı olan ceza ile cezalandırılırlar. 

  Madde 7 - Hakikata aykırı beyanname veren kimse Türk Ceza Kanununa göre daha
ağır bir suç teşkil eden haller hariç olmak üzere üç aydan iki seneye kadar   
hapis ve 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.   

  Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
--------------------------                           
(1) Bu Kanundaki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih
  ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile  
  15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/5/1957 tarih ve
  E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İç. Bir. Kur. Kararına bakınız.