Endeksler
                                        
                                        
         YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURTLARI VE AŞEVLERİ          
                                        
           HAKKINDAKİ KANUNA EK KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası    : 5661                        
  Kabul Tarihi     : 24/3/1950                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 1/4/1950 Sayı: 7472             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 2030          
                   *                     
                   * *                    
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için,"Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara      
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                   *                     
                   * *                    
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
     yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı"nın Kanunlara göre      
       düzenlenen nümerik fihristine bakınız.               
                   *                     
                   * *                    
                                        

  Madde 1 - Gerçek ve tüzelkişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci   
yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi Milli Eğitim Bakanlı- 
ğının iznine bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu gibi yurt ve kurumları tesbit 
edeceği esaslara göre denetler.                         
                                        

  Madde 2 - Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve  
görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde   
gösterilen kadrolar eklenmiştir.                        

  Madde 3 - A) Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek Okulu ve kursları 
hakkındaki 4915 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolardan;     
  B) Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı   
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Siyasal Bilgiler Okulu) başlığı altındaki kad-
rolardan;                                    
  Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla;         
  C) 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında  
değişiklik yapılmasına dair olan 5001 sayılı kanuna bağlı cetvelde (Ankara   
Hukuk Fakültesi Yatılı Öğrenci Yurdu) başlığı altındaki kadrolar;        
  D) İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5246 sayılı  
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Öğrenci Yurdu Müdürlüğü) başlığı altındaki  
kadrolar;                                    
  kaldırılmıştır.                               
-----------------------                             
(1) 25/4/1949 tarih ve 5375 sayılı "Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri 
  Kanunu", 16/8/1961 tarih ve 351 sayılı "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar   
  Kurumu Kanunu "nun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.      
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı
kadrolardan, ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmıştır.   

  Geçici Madde 2 - İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D)  
işaretli cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kad-
rolar çıkarılmıştır.                              

  Geçici Madde 3 - 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin,ilişik
(5) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (69 541) liralık aktarma yapıl- 
mıştır.                                     

  Geçici Madde 4 - İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununun 7 nci mad- 
desi kaldırılmıştır.                              

  Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 5 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5661 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                          YürÜrlüğe      
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi     
------------- ------------------------------------------  ----------------  
                                        
  1322             ---              1/11/1970