Endeksler
                                        
            ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ             
                KURULUŞ KANUNU (1)                
                                        
  Kanun Numarası    : 5659                        
  Kabul Tarihi     : 24/3/1950                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 1/4/1950 Sayı: 7472             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 2025           
                   *                     
                  * *                     
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
    yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                   *                     
                  * *                     

  Madde 1 - Tarım Bakanlığına bağlı ve tüzelkişiliği haiz olmak üzere     
Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü kurulmuştur.            
  Çiftliğin işletilmesi esasları Tarım Bakanlığınca tesbit edilir.      

  Madde 2 - Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, bir müdürün idaresi altında bir 
müdür yardımcısı ile:                              
  A) Umumi ziraat işleri;                           
  B) Bağ, bahçe kültürleri ve ağaçlandırma işleri;              
  C) Hayvancılık ve hayvanat bahçesi işleri;                 
  D) Ziraat sanatları işleri;                         
  E) Ticaret, idare ve levazım işleri;                    
  F) Hesap işleri;                              
şefliklerinden ve hukuk işleri servisinden teşekkül eder.            
  Müdürlüğün ticaret alanındaki faaliyeti işletmeden elde edilen mahsullerin 
veya bunlardan işletmenin ziraat sanatları kısımlarında değerlendirilmiş olan- 
larının satılmasına munhasırdır. Lüzumu halinde Müdürlüğün Tarım Bakanlığına  
bağlı müessese ve çiftliklerin elde ettiği veya değerlendirdiği mahsullerden  
alıp satmasına Bakanlıkça yetki verilebilir.                  
  Müdürlüğün ziraat sanatları mevzuuna giren işlerde değerlendirilmek üzere  
dışardan yapabileceği satınalmalara ait esaslar Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca 
birlikte tesbit olunur.                             

  Madde 3 - (Değişik: 14/1/1982-2580/1 md.)                  
  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün sermayesi 500 000 000 (Beşyüzmilyon)  
liradır.                                    
--------------------                              
(1) Bu kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih    
  ve 2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.           
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (EK - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu sermayeyi ihtiyaca ve günün koşullarına göre bir katına (Birmilyar lira- 
ya) kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                 

  Madde 4 - Sermayenin yıllık safi gelirinden % 25 i yedek sermaye olarak   
ayrılır.                                    
  Onuncu maddeye göre satılacak gayrimenkullerin ve satışı takarrür edipte  
muamelesi tekemmül etmemiş arazinin bilanço kıymetleriyle satış bedelleri    
arasındaki fark doğrudan doğruya yedek sermayeye eklenir. Yedek sermaye ancak  
8 inci maddede yazılı maksat için kullanılır.                  

  Madde 5 - Müdürlük, özel hukuk esaslarına göre idare olunur. İşlemleri   
ve harcamaları 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2/6/1934  
tarihli ve 2490 sayılı Artırma,Eksiltme ve İhale Kanunları hükümlerine tabi   
değildir. Bu işlem ve harcamaların şekli, satınalma ve satma, yapma ve yaptırma,
kiralama ve kiraya verme ve hesap usulleri, menkul ve gayrimenkul amortisman  
payları ve müdürlük ile personelin görev ve yetkileri Maliye ve Tarım Bakanlık- 
larınca birlikte tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak esaslar dairesinde 
yürütülür.                                   

  Madde 6 - Müdürlüğün bütçe yılı takvim yılıdır. Her bütçe yılına ait bilan- 
ço, kar ve zarar hesapları o yıl sonundan itibaren üç ay içinde Başbakanlık   
Umumi Murakabe Heyetine incelenmek üzere tevdi olunur. Umumi Murakabe Heyetinin 
bu husustaki raporu bilanço, kar ve zarar hesaplariyle Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine sunulur. Bu raporla bilanço ve kar ve zarar hesapları Türkiye Büyük   
Millet Meclisi Bütçe ve Tarım Komisyonlarından müteşekkil Karma Komisyon tara- 
fından tetkik edilerek Kamutayın tasvibine arzedilir.              

  Madde 7 - (Değişik birinci fıkra: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 
7/2/1990 - 3612/26 md.) Müdürlüğün bütçesi her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığının
olumlu görüşü üzerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürür- 
lüğe konulur.                                  
  Atatürk Orman Çiftliği Müdür ve memurları Tarım Bakanı, hesap işleri memur- 
ları Maliye Bakanı ve hizmetliler, Müdür tarafından tayin olunurlar ve aynı   
usule göre işlerinden çıkarılırlar.                       

  Madde 8 - Çiftliğin bilançosu zarar gösteren yıllarda bu zarar yedek serma- 
yeden karşılanır. Yedek sermaye ile karşılanamıyan kısım ertesi yıl Tarım Bakan-
lığı Bütçesine konacak yardım ödeneği ile kapatılır.              

  Madde 9 - Müdürlüğün bütün malları Devlet malı hükmündedir. Bu mallar    
aleyhine suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi ceza görür. 
                                        
  Müdürlüğe ait gayrimenkuller, Müdürlük adına tapuya tescil edilir.     
                                        

  Madde 10 - Atatürk Orman Çiftliğinin bu kanunun yayımı tarihindeki sınırla- 
rı içinde bulunan gayrimenkullerin gerçek veya tüzelkişilere devir ve temliki ve
kamulaştırılması özel bir kanunla izin alınmasına bağlıdır.           
  Bu kanunun yayımı tarihinden önce resmi daire ve teşekküllere, Devlet Ziraat
İşletmeleri Kurumu İdare Meclisi kararı ve Tarım Bakanlığının muvafakatiyle   
satışı takarrür etmiş gayrimenkuller hakkında yukarki fıkra hükmü uygulanmaz.  
                                        
  Çiftlik içinde müteferrik durumda bulunan sahipli arazi parçaları Menafii  
Umumiye İstimlak Kararnamesi hükümlerine göre kamulaştırılabilir.        

  Madde 11 - Müdürlüğün memurları hakkında 3/7/1939 tarihli ve 3659 sayılı  
kanun hükümleri uygulanır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 12 - Çiftlik memurlariyle aileleri çiftlik hudutları içindeki çiftliğe
ait konutlarda müdürlük tarafından mahalli rayice uygun olarak takdir edilecek 
kira karşılığında barındırılabilirler. Çitlikte ikametleri işletme icabından  
olan çeşitli hizmetlilerle sürekli işçiler ve bunların aileleri Tarım Bakanlığı 
tarafından belirtilecek esaslar dairesinde müdürlükçe çiftliğe ait yerlerde   
parasız oturtulabilirler.                            

  Madde 13 - Çiftlikte çalışan ve iş Kanununa tabi olmıyan sürekli işçilerin 
işten doğma hastalıkları halinde bunlar iki ay müddetle, ücretleri yarım veril- 
mek ve tedavi giderleri ve yol paraları idare tarafından ödenmek suretiyle teda-
vi ettirilir.                                  

  Madde 14 - Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak devirlerde gayrimenkulle- 
rin intikal, ifraz,ferağ ve senetsizden tescil işlemleriyle devrin gerekli   
kıldığı diğer işlemler ve belgeler her türlü vergi, resim ve harçlardan ve mü- 
dürlüğün çiftlik hudutları dahilinde sahip bulunduğu gayrimenkuller bina ve   
arazi vergilerinden müstesnadır.                        

  Geçici Madde 1 - 7/6/1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunun geçici birinci mad-
desi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne intikal eden kıymetlerden 
Gazi Orman Çiftliği ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ticari işletmeler    
müessesesine ait para ve para hükmündeki kıymet ve alacaklar, menkul ve gayri- 
menkul mallar ve bütün hak ve menfaatler ve her türlü taahhüt ve borçlar bu   
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki vaziyetleriyle ve kayıt, defter ve belgele- 
riyle birlikte Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilmiştir.        
  Yeni teşekküle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ödenmiş döner sermayesinden bir defaya
mahsus olmak üzere bir milyon lira verilir.                   

  Geçici Madde 2 - Geçici birinci madde gereğince yapılacak devirlerde mal  
değerleri Maliye ve Tarım Bakanlıklariyle Devlet Üretme Çiftliklerİ Genel    
MüdÜrlüğü ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından tayin edilecek birer  
kişiden müteşekkil dört kişilik bir komisyon marifetiyle en son bilanço, yoksa 
defter değerlerine göre tesbit edilir. Bilanço veya defter değerlerinin     
bulunmaması halinde değerler komisyon tarafından doğrudan doğruya takdir    
olunur.                                     

  Madde 15 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 16 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5659 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
  Kanun                        Yürürlüğe        
   No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi      
---------- ----------------------------------------- --------------      
  2580             ---          21/1/1982        
 KHK/336             ---           5/8/1988        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek-5)