Endeksler
                                        
                                        
                                        
         MİLLİ KÜTÜPHANE KURULUŞU HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası    : 5632                        
  Kabul Tarihi     : 23/3/1950                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1950 Sayı: 7469            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3 Cilt: 31 Sayfa: 1946          
                                        

  Madde 1 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Ankara'da Milli Kütüphane  
kurulmuştur.                                  

  Madde 2 - Milli Kütüphane; milli kültür araştırmalarına mümkün kılmak, bu  
maksada elverişli bütün eserleri ve vesikaları bir araya toplıyarak esaslı bir 
merkez vücuda getirmek ve aynı zamanda her türlü ilim ve sanat çalışma ve araş- 
tırmalarını kolaylaştırmakla görevlidir. Bu görevlerini yerine getirmek üzere  
Milli Kütüphane lüzumlu göreceği eserleri ve vesikaları satın almaya veya başka 
yollarla sağlamaya ve bunların tasnifi, muhafazası ve genel istifadeye arzı  
için gerekli her türlü tesisleri ve vasıtaları satın almaya veya yaptırmaya   
yetkilidir.                                   

  Madde 3 - Milli Kütüphane hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği   
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur.        

  Madde 4 - Milli Eğitim Bakanlığı Milli Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar   
tarafından, bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımlarını kabul eder.  
Bunların ne şekilde kullanılacağı tüzükle tesbit olunur. Para bağışları hakkında
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun hükümleri uygulanır.          

  Madde 5 - 10/6/1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden
ilişik (1) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar çıkarılmış
ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde derece, görev ve aylıkları yazılı kadrolar
konulmuştur. (1)                                

  Ek Madde 1 - (18/5/1955 - 6568 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                         
  Milli Kütüphanenin bünyesi içersinde bir Bibliyografya Merkezi kurulmuştur. 
Bibliyografya Merkezinin vazifeleri :                      
  Başta Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası olmak  
üzere, her türlü ilmi araştırmaları mümkün kılacak ve kolaylaştıracak mahiyette 
muhtelif sahalara ait çeşitli bibliyografyalarla memleket kütüphanelerindeki  
basma eserlerin toplu kataloglarını hazırlayıp neşretmek ve bu çeşit araştırma- 
lara ve çalışmalara yardım etmektir.                      
  Bibliyografya Merkezi, aynı zamanda, ilim adamlarının yerli ve yabancı   
neşriyata müteallik olarak karşılaşacakları güçlükleri halledecek bir istihbarat
merkezi                                     
-------------------------                            
(1) Bu madde ile ihdas olunan ve 18/5/1955 tarih ve 6568 sayılı Kanunun 3 üncü 
  maddesi ile yeniden değiştirilen kadrolar, 31/7/1970 tarihli ve 1322 sayılı 
  Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesi ile kaldırılmış olduğundan kadro    
  cetvelleri metne alınmamıştır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
vazifesini de görecek, memleket kütüphaneleriyle yabancı memleketler kütüphane- 
leri arasında matbu kitaplarla periyodik eserlerin mübadelesi,mikrofilim ve sair
dökümanlar iraesi ve icabında bu dökümanların mübadelesi işlerine tavassut ve  
yardımda bulunacaktır. (1)                           

  Geçici Madde 1 - 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Milli 
Eğitim Bakanlığı kısmından bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış 
ve yerine, ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.       

  Geçici Madde 2 - 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik
(5) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (64 200) liralık aktarma     
yapılmıştır.                                  

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu kanun hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.         
------------------------                            
(1) Bibliyografya Enstitüsünün ismi 13/12/1983 tarih ve 187 sayılı Kanun    
  Hükmünde Kararnamenin 45. maddesi ile "Bibliyografya Merkezi " olarak   
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
     5632 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
     Yürürlükten Kaldıran          _______________________    
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi  Sayısı Maddesi   
---------------------------------        -------- ------- --------   
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Ka-                 
nununun 13 üncü maddesinde, derlenen eserlerin                 
her nevi kitabiyat fihristlerinin tanzimi ve                  
neşri hakkında Basmayazı ve Resimleri Derleme                  
Müdürlüğüne vazife verildiğini belirten hükümleri 18/5/1955  6568   2   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       5632 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
------------  ---------------------------------------------  ---------------- 
6568                 --              27/5/1955  
KHK-187                --             14/12/1983