Endeksler
                                        
                                        
                                        
                                        
                  POSTA KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası    : 5584                        
  Kabul Tarihi     : 2/3/1950                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/3/1950 Sayı: 7451             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 31  Sayfa: 1668          
                    *                    
                    * *                   
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara  
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.         
                    *                    
                    * *                   
                                        
                   BÖLÜM I                  
                  Genel Hükümler                
  P.T.T.İdaresinin görevleri:                         
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 27/4/1976 - 1986/1 md.)                 
  P.T.T. İdaresi:                               
  A) Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazetelerle belli zamanlarda çıkan  
dergiler, kitaplar, her türlü basılmış kağıtlar, küçük paketler, değer konulmuş 
mektuplar ve kutular, değer konulmuş veya değer konulmamış posta kolileri ve  
tebliğ kağıtları kabul etmek, taşımak ve dağıtmak;               
  B) Bedelleri postanelerde ödenecek posta bonoları ile posta ve telgraf hava-
leleri düzenlemek;                               
  C) Gerektiğinde posta merkezlerine gösterilmek üzere "kimlik kartı" vermek; 
  D) İmkan bulunan yerlerde ve demiryolları, denizyolları ve havayolları iş  
alanları dışında kendi taşıtlarıyle yolcu ve bagaj taşımak;           
  E) Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde her   
türlü işleri yapmak üzere "Posta Biriktirme Sandığı"kurmak görevleri ile    
ödevlidir.                                   
  Posta tekeli:                                

  Madde 2 - P.T.T. İdaresinin tekeli altında olan maddeler şunlardır:     
  A) Açık ve kapalı mektuplar;                        
  B) Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar;         
  Şu kadar ki, aşağıda yazılı olanlar tekel dışındadır:            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK -3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1. Postaca kabul edilemiyecek olan veya kabulü şarta bağlı bulunan madde-  
ler;                                      
  2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve işiyle ilgili olarak beraberinde taşıdığı 
veya bir adamiyle gönderdiği maddeler;                     
  3. Kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin kendi işleri hakkında ve teşkil- 
leri arasında kendi araçlariyle taşıtacakları maddeler;             
  4. Aynı ilçenin ve sınırları bir olan ilçelerin posta bulunmıyan ve işlemi- 
yen yerleri arasında gönderilecek maddeler.                   
  Posta maddelerinin yollanma şekilleri:                   

  Madde 3 - (Değişik: 27/4/1976 - 1986/2 md.)                 
  I - Mektuplar, kartlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, basılmış kağıtlar ve 
küçük paketler taahhütlü olarak da kabul edilir. Taahhütlü maddeler ve değer  
konulmuş mektuplar ve kutular ile posta kolileri ödeme şartlı ve havaleler   
ibranameli olarak dahi kabul edilir.                      
  II - Adressiz basılmış kağıtlar taahhütlü ve ödeme şartlı olarak gönderile- 
mez.                                      
  Konutta verilme, özel ulak ile gönderilme:                 

  Madde 4 - I - Gönderenler tarafından ayrıca ücreti verilirse değerli mektup-
lar ve kutular, değerli ve değersiz posta kolileri ve havaleler şehrin dağıtma 
çevresi içindeki alıcılarına konutlarında verilir. Alıcıların istekleri halin- 
de de ücreti bunlar tarafından verilmek şartiyle sözü geçen maddelerle havaleler
yine konutta verilir.                              
  P.T.T. İdaresi imkan bulduğu yerlerde bu maddeleri hususi ücret almadan dahi
alıcılarının konutlarına gönderebilir.                     
  II - Konutta verilmesi adet olan maddelerle değerli mektuplar ve kutular,  
değerli ve değersiz posta kolileri ve havaleler buna ait ücreti verilirse şehrin
dağıtma çevresi içindeki alıcılarına özel ulakla da gönderilir.         
  Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul şartlarını ve merkezlerin    
sınıflarını belirtme yetkisi:                          

  Madde 5 - (Değişik: 27/4/1976 - 1986/3 md.)                 
  P.T.T. İdaresi posta ve telgraf havaleleri ile değerli maddelerin, çeklerin 
ve ödeme şartlı maddelerin şart edilecek bedellerinin ihtiyaca göre değer ve  
sayılarını kısmaya ve bütün posta maddelerinin ağırlık ve büyüklüklerini, kabul 
şartlarını ve abone kutuları bakımından merkezlerin sınıflarını belirtmeye yet- 
kilidir.                                    
  Posta servisini kurmak ve kısmak ve memur ve müstahdemlere ücret vermek   
yetkisi:                                    

 

 
  Madde 6 - I. P.T.T. İdaresi, lüzum göreceği yerlerde posta merkez ve şubele-
ri, bir memur veya dağıtıcı yahut bakıcı tarafından mahdut işlemler yapılacak  
küçük şubeler, pul satıcılıkları, acentalıklar, (Özel kişiler veya dağıtıcılar- 
dan vücuda getirilecek) gezici postacılıklar kurmak, bakıcıları tevziat işlerin-
de çalıştırmak, uygun göreceği yerlere posta kutuları koymak ve bütün merkez,  
şube ve acentalıklarda ne türlü işlerin yapılabileceğini belirtmek, bunları   
değiştirmek ve azaltmak ve gereken yerler arasında posta alınıp verilmesini   
sağlamak için belediyelere ve köy ihtiyar kurullarına izin vermek, lüzum    
göreceği kurumlara veya memurlara (Satışları için bey'iye de vermek şartiyle)  
pul avansı vermek ve kendi araçları bulunmıyan bucak ve köy acentalık ve pul  
satıcılıkları ile posta bulunan en yakın yerler arasındaki alıp vermelerde   
mülkiye ve jandarma teşkillerinden ve kendi rızalariyle köy araçlarından    
faydalanmak ve açtığı merkez, şube, acentalık ve pul satıcılıkları ile gezici  
postacılıkları kaldırmak yetkisindedir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu fıkra mucibince küçük şubelerde çalıştırılacak olanlarla acentalar görev-
lerinin yapılmasında P.T.T. memurları gibi sorumludurlar.            
                                        
  II - (MÜlga: 13/7/1953 - 6145/19 md.)                    
  Pulları ve postada kullanılan değerli kağıtları bastırmak ve satışa çıkarmak
yetkisi:                                    
                                        

  Madde 7 - P.T.T. idaresi, postaca alınacak ücretleri gösteren pullar, kart- 
lar, zarflar ve kuşaklar ve ücret ödeme makineleri için değerli fişler bastırma-
ya ve satışa çıkarmaya ve sayaçlı, damgalı, ücret ödeme makineleri ile pul ve  
kartpostal verme makineleri kullanmaya ve kullandırmaya ve bunlardan kullanıl- 
makta bulunanlar ile ilerde kullanılacak olanların geçerlik sürelerini ve şart- 
larını belirtmeye ve ücret ödeme damgaları kullanmaya ve her türlü müraselat  
ile posta vasıtalarında, binalarında, pul karnelerinde ve sair neşriyatında üc- 
ret mukabili ilanlar yapmaya ve bazı kurumların reklam için bastıracakları küçük
etiketleri ayrıca ücret alarak posta maddeleri üzerine yapıştırmaya ve bastıra- 
cağı pullardan münasip görülecek yerlere her yıl Genel İdare Encümenince tesbit 
edilecek miktarı geçmemek üzere, armağan vermeğe izinlidir.           
  Pulları ve postada kullanılan değerli kağıtları satmak hakkı:        
                                        

  Madde 8 - Posta pullariyle ücret alınmada kullanılan değerli kağıtlar P.T.T.
İdaresinin izni olmadıkça satılamaz.                      
  Acentalara gördükleri işin mahiyetine göre, idarece belirtilecek miktarda  
bir ücret ve pul satıcılarına da yine idarece belirtilecek bir nispet dairesin- 
de bey'iye verilir.                               
  Yabancı memleketlerle anlaşmalar:                      
                                        

  Madde 9 - Hükümet Milletlerarası Posta Birliği esaslarına göre yabancı mem- 
leketlerle posta işlerini kurup düzenlemeye ve bu yolda özel sözleşme ve anlaş- 
malar yapmaya izinlidir.                            
  Ulaştırma sözleşmeleri:                           
                                        

  Madde 10 - P.T.T. İdaresi posta ulaştırmalarını düzenlemek için gerçek ve  
tüzelkişilerle ve taşıma ortaklıklariyle sözleşmeler yapabilir.         
  İstasyon, tren ve gemilerde posta işlerinin sağlanması: