Endeksler
                                        
                                        
         MARSHALL PLANI (AVRUPA KALKINMASI PROGRAMI)          
        ÇERÇEVESİ DAHİLİNDE ELDE EDİLECEK YARDIMLARIN          
           BÜTÇE VE HAZİNE HESAPLARINA İNTİKAL            
              ŞEKLİNE İLİŞİK KANUN                
                                        
   Kanun Numarası      : 5582                      
   Kabul Tarihi       : 1/3/1950                    
   Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 4/3/1950 Sayı:7448           
   Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 1665        
                                        

   Madde 1 - (Değişik: 10/3/1954-6371/1 md.)                 
   5252 sayılı kanunla onanan Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve 5253  
sayılı kanunla onanan Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara- 
sında Ekonomik İş Birliği Anlaşması ve bu anlaşmalar çerçevesi dahilinde 5436  
sayılı kanunla verilen yetkiye dayanılarak akdedilmiş ve akdedilecek diğer an- 
laşmalar gereğince dolar olarak Türkiye'ye yapılacak yardımların,karşılığı Türk 
liraları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak karşılık hesaplarına ya- 
tırılmıyacak olan kısımları bütçe ve Hazine hesaplarına aşağıdaki şekilde inti- 
kal ettirilir:                                 
  A) Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin karşılıksız olarak kullandıkları  
yardımlar her mali yıl nihayetinde bütçeye gelir ve alakalı daire bütçelerine  
tahsisat ve gider kaydolunur.                          
  B) Mülhak ve hususi bütçeli idarelerin karşılıksız olarak kullandıkları yar-
dımlar her mali yıl nihayetinde Genel Bütçeye bir taraftan gelir, diğer taraftan
bu idarelere yardım olmak üzere tahsisat ve gider ve kendi bütçelerine de gelir 
ve gider kaydolunur.                              
  C) Devlet Ekonomi Kurumlarının karşılıksız olarak kullandıkları yardımlar  
her mali yıl nihayetinde Genel Bütçeye bir taraftan gelir,diğer taraftan bu ku- 
rumların sermayelerine ilave edilmek üzere tahsisat ve gider kaydolunur.    
  D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün karşılıksız olarak kullandığı yardım- 
lar her mali yıl nihayetinde Genel Bütçeye gelir ve İşletmeler Vekaleti Bütçesi-
ne Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım olmak üzere tahsisat ve gider kaydo-
lunur.                                     
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 10/3/1954-6371/2 md.)                  
  Birinci maddede yazılı anlaşmalar gereğince karşılığı Türkiye Cumhuriyet  
Merkez Bankasına yatırılması gereken yardımların, aynı maddenin (A),(B),(C) ve 
(D) fıkralarında yazılı daire ve kurumlarca kullanılabilmesi için Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankasına yatırılması gereken Türk lirası karşılıkları ilgili daire
ve kurumlarca temin olunur.                           
  Muvazanei Umumiyeye dahil dairelerle mülhak bütçeli idarelerin bütçelerinde 
mezkür karşılıkların ödenebileceği bir tertip mevcut olmaması veya mevcut olup 
da yeter miktarda tahsisat bulunmaması,Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil  
devresine isabet etmesi veya işin müstaceliyeti dolayısiyle tahsisat temin edi- 
lememesi halinde, bu karşılıkları temin maksadiyle bütçelerdeki tahsisatlar ara-
sında                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
aktarmalar yapmaya,karşılığı dairelerince gösterilmek şartiyle munzam veya fev- 
kalade tahsisat ilave etmeye İcra Vekilleri Heyeti mezundur.          
  Bu suretle İcra Vekilleri Heyeti karariyle bütçe kanunlarına bağlı masraf  
cetvellerinde yapılacak değişiklik bir ay zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisi-
ne arzolunur.                                  
                                        

  Madde 3 - Birinci maddede bahsi geçen anlaşmalar gereğince Amerika Birleşik 
Devletlerinden temin edilecek kredilerle gerek özel teşebbüler, gerek Zirai Do- 
natım Kurumu tarafından getirilerek çiftçiye satılacak tarım alet ve makineleri-
nin ve tamir işlerinde kullanılan diğer maddelerin bedelleri tahsil edildikçe  
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına tevdi edilir.Bu suretle tevdi edilen meba- 
liğ her mali yıl sonunda gelir bütçesine gelir ve Maliye Bakanlığı bütçesine  
ödenek kaydedilerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine ilave edilir.
                                        

  Madde 4 - Birinci maddede mezkür anlaşmalar çerçevesi dahilinde temin edilen
yardımlarla bedeli mukabilinde satılmak üzere Devlet daireleri ve kurumları ta- 
rafından ithal edilen mallar için Amerikan İktisadi İşbirliği İdaresince ödenen 
dolarların Türk lirası mukabilleri bu malların Türkiye'ye girmesini takibeden 15
gün içinde ithalatçı daire ve kurumlar tarafından Hazine hesabı carisine yatı- 
rılır.                                     
                                        

  Madde 5 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sattığı tiraj hakları mukabilin-
de tahsil ettiği Türk liralarını Hazine emrine amade tutar.           
                                        

  Madde 6 - Birinci maddede zikri geçen anlaşmalar gereğince akdedilecek Öde- 
me ve Takas Anlaşmalarının icabettireceği ödemeler Maliye Bakanlığı ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 17/6/1948 tarihinde akdedilen ve 5256 sayı- 
lı kanunla onanan sözleşmeye göre yapılır ve Hazinenin bu suretle doğacak borcu 
mütaakıp yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle tediye olunur.          
                                        

  Madde 7 - Birinci maddede zikredilen anlaşmalar gereğince temin edilen yar- 
dımlardan borç olarak tahakkuk eden miktarlar Devlet borcu kaydedilir.Bu borcun 
taksit ve faizleri her yıl Devlet Borçları bütçesine konulacak ödeneklerle öde- 
nir.                                      
                                        

  Madde 8 - 5282 sayılı kanunun 2,3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırıl- 
mıştır.                                     
                                        

  Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 10 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                 *                       
                * *                       
   1/3/1950 TARİH VE 5582 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ        
MADDELER:                                    
  1 - 10/3/1954 tarih ve 6371 sayılı Kanunun geçici maddeleri:        

  Geçici Madde 1 - Birinci maddenin (A),(B),(C) ve (D) fıkralarında yazılı da-
ire ve kurumlarca kullanılmış olan yardımların bu kanunun mer'iyeti tarihine ka-
dar Hazinece temin edilmiş bulunan Türk lirası karşılıklarından mütevellit   
avaslar, aşağıda yazılı şekilde tasfiye olunur:                 
  a) Birinci maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı daireler için verilmiş  
olan avanslar, her yıl mezkür dairelerin bütçelerine konulacak tahsisattan Hazi-
neye iade edilir.                                
  b) Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü için ve- 
rilmiş olan avanslar,her yıl Umumi Bütçeye konulacak tahsisattan Hazineye iade 
edilir.Bu miktarlar 5842 sayılı kanun gereğince Denizcilik Bankasına intikal et-
miş                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
bulunan avanslara mahsup ve aynı kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne tevfikan 
tesbit edilecek Hazine hissesine ilave edilir.                 
                                        
  c) Birinci maddenin (C) fıkrasında yazılı kurumlar için verilmiş olan    
avanslar, Umumi bütçeye konulacak tahsisattan Hazineye iade ve aynı zamanda il- 
gili kurumların sermayelerine ilave edilir.                   
                                        
  d) Hazinece Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne verilmiş olan avanslar    
İşletmeler Vekaleti Bütçesine konulacak yardım tahsisatından Hazinece istirdade-
dilir.                                     
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu kanunun mer'iyete girmesinden önce 5582 sayılı kanunun 
2 inci maddesi gereğince Hazinece verilmiş avanslarla temin edilen mal ve hizmet
bedellerinden henüz bütçe ve Hazine hesaplarına intikal ettirilmemiş bulunanla- 
rın mezkür hesaplara intikal ettirilmesine eski hükümler dairesinde devam    
edilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5582 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETiREN MEVZUATlN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
 Kanun                              Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
----------  ------------------------------------------------  --------------- 
                                        
 6371                --              19/3/1954