Endeksler
                                        
                                        
         SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU           
                                        
  Kanun Numarası    : 555                         
  Kabul Tarihi     : 31/3/1965                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/4/1965 Sayı: 11965            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 954            
                                        

  Madde 1 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Merkez Teşkilatına bağlı sağ- 
lık eğitim enstitüleri kurmaya yetkilidir.                   
                                        
  Bu enstitülerin görevleri şunlardır:                    
  a) En az lise dengi temel mesleki öğretim görmüş sağlık teknisyenlerine,  
sağlık hizmetlerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek mesleki öğretim yapmak.  
  b) Her seviyede sağlık personeline, olgunlaşma kursları düzenlemek.     
                                        

  Madde 2 - Sağlık eğitim enstitülerinde öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi 
başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması verilir.              
                                        

  Madde 3 - Bu enstitü mezunları branşlariyle ilgili olmak üzere sağlık per- 
soneli yetiştiren orta dereceli okullarda, öğretmenlik yaparlar. Halk sağlığı, 
koruyucu ve tedavi edici hekimlik teşkilatında kendi mesleki hizmetlerine ait  
görevlere, tahsil seviyeleri gözönüne alınarak, öncelikle atanırlar.      
                                        

  Madde 4 - Sağlık Eğitim Enstitülerinin bölümleri, yönetim şekli, disiplin  
işleri, sınav usulleri, müfredat programlarının ne suretle yapılacağı, Milli  
Eğitim Bakanlığı ile Devlet Personel Heyetinin mütalaası alınmak suretiyle,   
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikle tesbit olunur. 
                                        

  Madde 5 - Enstitülere kabul olunanlar, bu kanuna bağlı cetveldeki sağlık  
teknisyeni kadrolarına tayin edilirler. Bunlar Memurin Kanunu hükümlerine tabi 
olup, maaşlarını almaya devam ederler.                     
  Yabancı memleketlerde muadili sağlık teknisyeni öğretimi yapanlar da aynı  
haklardan faydalanırlar. Bu hususta gözönüne alınacak esaslar dördüncü maddede 
yazılı Yönetmelikle belirtilir.                         
                                        

  Madde 6 - Sağlık Eğitim Enstitülerine kendi mesleki sahalarında en az üç  
sene başarı ile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü başarı ile ikmal edenler ens-
titüde okudukları müddetin bir buçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdürler. Daha 
önceden mecburi hizmetleri varsa o dahi buna eklenir.              
  Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tayin edeceği yer ve hizmetlerde görmek- 
le mükelleftirler.                               
  Sıhhi sebepler dışında enstitüyü ikmal etmeden ayrılanlar veya enstitüden  
mezun olduktan sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya vazifeye başladıktan
sonra mecburi hizmetini ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibati sebeplerle ensti-
tü-                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
den veya memuriyetten ihraç olunanlar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında  
kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazminat ödemeye mecbur tutulurlar ve   
enstitüde geçirdikleri müddet de kıdemlerinden indirilir.            

  Madde 7 - Sağlık eğitim enstitülerine öğretmen olacak yüksek okul mezunları-
nın eğitim ile görevlendirildiği dallarda doktora veya ihtısas yapmış olmaları 
veya en az üç yıl bu enstitüde öğretim yardımcılığı yaptıktan sonra kendi bölüm-
lerinde yeterlik imtihanı vermiş olmaları şarttır.               

  Madde 8 - Sağlık eğitim enstitülerine, bu enstitüler veya yüksek meslek   
okulları mezunlarından, öğretim yardımcısı atanabilir.             

  Madde 9 - Sağlık Eğitim enstitülerinde, öğretmen bulunmıyan hallerde, tayin 
suretiyle görevlendirilecek teorik ve pratik dersi vereceklere saat başı ders  
ücreti veya konferans ücreti verilir. Saat başı ders veya konferans ücreti yir- 
mibeş lirayı geçemez. (1)                            

  Madde 10 - 4862 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, bu kanuna bağlı cet-
velde memuriyet unvanı, derecesi ve adedleri yazılı kadrolar eklenmiştir. (2)  

  Geçici Madde 1 - (555 sayılı kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  1952 - 1961 yılları arasında hemşirelik tekamül kurslarından mezun olanlar 
enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılından itibaren bir devre kurs bitirenler ens-
titünün 2 nci sınıfına; iki devre kurs bitirenler 3 üncü sınıfına kaydolunurlar.
  Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs ve eğitim sürelerinin 1,5 misli 
mecburi hizmet taahhüdünde bulunmaları şarttır.                 
  3 üncü devre tekamül kursunu başarı ile bitirmiş olan enstitü mezunlarının 
haklarından faydalanmaları için, enstitü tarafından açılacak bitirme imtihanla- 
rını da başarı ile vermeleri lazımdır.                     
  Yukardaki yükümlülük ile ilgili hükümler, bunlar hakkında da uygulanır.   

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           

  Madde 12 - Bu Kanunun hükümlerini Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanları yürütür.                            
-------------------                               
(1) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesine göre, bu maddede  
  belirtilen ders ve konferans saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe   
  kanunlarında gösterilir.                          
(2) Bu Kanun ile ihdas edilmiş olan kadrolar 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı   
  Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesi ile kaldırılmış bulunduğundan Kanunun 
  ekindeki cetveller metne alınmamıştır.