Endeksler
                                        
                                        
          KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE            
            GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası    : 5539                         
  Kabul Tarihi     : 11/2/1950                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 16/2/1950 Sayı :7434             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt:31 Sayfa: 804             
                                        
  I- Genel hükümler:                             

    Madde 1 - Bayındırlık Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz olmak ve kat-
ma bütçe ile idare edilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu  
idareyi Genel Müdür temsil eder.                        
                                        
  II - Görevler:                               

  Madde 2 - (Değişik: 30/5/1973 - 1737/1 md.)                 
  Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:             
                                        
  A) Bu kanunda tarif olunan Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren yol gü- 
zergahlarını ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar mevzuatı kapsamına  
giren yerlerde İmar ve İskan Bakanlığının onayına sunmak, imar mevzuatı kapsamı 
dışında kalan yerlerde doğrudan doğruya tayin ve tespit etmek, hazırlıyacağı  
programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emniyetle 
kullanılmalarını sağlıyacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu ko- 
nularda gerekli eğitim yapmak,                         
                                        
  B) Bütün yol ağlarının inşaası, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında 
teknik esaslarla vasıf ve şartları tespit etmek,                
                                        
  C) Yolların kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına ait esas ve    
kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek,
  D) Bu maddede sayılan işler için lüzumlu harita, etüd ve proje işlerini yap-
mak ve yaptırmak,                                
  E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bilgileri toplamak, basmak, yayınla- 
mak,                                      
  F) Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli 
garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akar-
yakıt tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına 
ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması  
için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağla-
yacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebe- 
kelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yaraya- 
cak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve  
projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve  
bakımlarını sağlamak,                              
--------------------------                           
(1) Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/l981 tarih ve 2451 
  sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  G) Bu maddede belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü  
alat, edavat, taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve   
onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal et- 
mek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri do- 
natmak ve işletmek,                               
                                        
  H) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin, yapılması; trafik   
akımının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her tür- 
lü binalı ve binasız taşınmaz malları kamulaştırmak, satın almak, kiralamak,  
kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek,                   
  İ) Otoyol, Devlet ve İl yolları ile ilgili diğer kanunların tahmil ettiği  
işleri yapmak.                                 
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 30/5/1973-1737/1 md.)                  
  Bu kanunda yazılı işler Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür bu  
işleri yetki ve sorumluluklariyle birlikte kısmen veya tamamen Genel Müdür yar- 
dımcılarına, Daire Başkanlarına, Genel Müdürlüğe bağlı müstakil ünite amirleri- 
ne, Bölge Müdürlerine ve bunların yardımcılarına yaptırabilir.         
                                        
  Ancak bu husus Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.        
                                        
  III- Kuruluş :                               

  Madde 4 - (Değişik: 30/5/1973-1737/1 md.)                  
  Karayolları Genel Müdürlüğü: Genel Müdürün İdaresi altında üç Genel Müdür  
Yardımcısı ve beş Müşavir ile,                         
  Merkezde:                                  
  Otoyolları Dairesi Başkanlığı,                       
  Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı,                      
  Yapım Dairesi Başkanlığı,                          
  Bakım Dairesi Başkanlığı,                          
  Köprüler Dairesi Başkanlığı,                        
  Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı,                     
  Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı,                      
  İdari İşler Dairesi Başkanlığı,                       
  Personel Dairesi Başkanlığı,                        
  Denetim Kurulu Başkanlığı,                         
  Hukuk Müşavirliği,                             
  Savunma Sekreterliği,                            
  Organizasyon ve Metod Müdürlüğü,                      
  Saymanlık Müdürlüğünden,                          
  Taşrada:                                  
  Bölge Müdürlükleri, Otoyollar Müdürlükleri ile Makina ve İkmal Grup     
Şefliklerinden,                                 
  Teşekkül eder.                               
                                        

  Madde 5-7 - (Mülga: 30/5/1973-1737/3 md.)                 

  Madde 8 - Hukuk Müşavirliği aşağıda yazılı işleri görür:          
  A) Genel Müdürlüğe ait davaları her safhasında kovuşturmak,         
  B) Memurların vazifelerinden doğan kanuni kovuşturmalara mütaallik işlem-  
leri yapmak,                                  
  C) Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili olmak üzere ait olduğu kuruluş ta- 
rafından hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik projelerini,           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  D) Genel Müdürlük kuruluşunun tertip ve tanzim edeceği her türlü bağıtları 
ve şartname projelerini,                            
  E) Genel Müdürlük kuruluşu ile başkaları arasında her türlü uyuşmazlıkları, 
  F) Genel Müdürlükçe sorulacak işleri,                    
  İnceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.                   
  Bu işlerin görülebilmesi için icabında bağıtlı avukat da kullanılabilir.  
  (Ek: 2/10/1963 - 341/1 md.) Genel Müdürlük hukuk müşaviri ve avukatları mah-
kemelerle icra dairelerince takdir edilecek vekalet ücretinden Maliye Bakanlığı 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü teşkilatı gibi faydalanırlar. 
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 30/5/1973 - 1737/1 md.)                 
  Genel Müdürün teklifi üzerine, Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taş-
ra kuruluşlarını, hizmetin gerektirdiği şekilde düzenlemeye ve taşra kuruluşla- 
rının yerlerini ve sınırlarını tespit etmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir.   
                                        

  Madde 10 - Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluşuna ait aylıklı memurların  
kadrosu bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.           
                                        

  Madde 11 - Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar Bayındırlık 
Bakanlığı kuruluş kadrolarından çıkarılmış ve bunun yerine (3) sayılı cetveldeki
kadrolar Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı kadrolarına eklen-
miştir.                                     

  Madde 12 - Genel Müdür, Bayındırlık Bakanının inhası üzerine müşterek karar 
ile ve Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri ve Bölge Müdür- 
leri Genel Müdürün teklifi ve Bayındırlık Bakanının onaması ile tayin, nakil,  
terfi edilir. Bunların dışında kalan aylıklı memurlarla bütün hizmetlilerin ta- 
yin, terfi ve nakilleri Genel Müdür tarafından yapılır. Saymanlık Müdürü ve Say-
manlık Müdürlüğü memurları Maliye Bakanlığınca tayin olunur. (1)        
                                        

  Madde 13 - Karayolları Genel Müdürü, merkez ve taşra kuruluşunda aylık veya 
ücretle çalışmakta bulunan her hangi bir memur veya hizmetliyi, ifası Genel Mü- 
dürlüğe ait bir iş için orada Genel Müdürlük kuruluşu ve açık bulunup bulunmadı-
ğı ile kayıtlı olmaksızın kadroda gösterilen ödenek ile ve tayindeki usulüne  
uyularak merkez veya taşrada dilediği yerde kullanabilir.            
                                        

  Madde 14 - (Mülga: 30/5/1973-1737/3 md.)                  
  IV - Yol Ağları:                              
                                        

  Madde 15 - (Değişik: 30/5/1973-1737/1 md.)                 
  Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yollar 3 sınıfa ayrılmıştır:       
  A) Otoyollar,                                
  B) Devlet yolları,                             
  C) İl yolları,                               
  A) Otoyollar: Üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı Devlet yollarıdır.  
  Genel olarak otoyollar ücretlidir. Bunlardan alınacak ücretin tespiti ve za-
ruri hallerde ücretsiz olması uygun görülen kesimlerinin tayini Karayolları Ge- 
nel Müdürünün teklifi üzerine Bayındırlık Bakanına aittir.           
  B) Devlet yolları: Önemli bölge ve il merkezlerini deniz, hava ve demiryolu 
istasyon, iskele, liman ve alanlarını birbirine bağlayan birinci derecede ana- 
yollardır.                                   
----------------                                
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 5 inci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) İl yolları: Bir il sınırı içinde ikinci derece önemi haiz olan ve şehir, 
kasaba, ilçe ve bucak gibi belli başlı merkezleri birbirlerine ve il merkezine 
ve komşu illerdeki yakın ilçe merkezlerine, Devlet yollarına, demiryolu istas- 
yonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer  
yerlere bağlayan yollardır.                           
  Bu üç sınıfa ait yol ağları kamu yararı, Milli Savunma ihtiyaçları ve bu  
ağların gelişmesine tesir eden ekonomik amiller gözönünde tutulmak suretiyle  
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tespit ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek  
Fen Kurulunca incelendikten sonra, Bayındırlık Bakanının onayı halinde uygula- 
nır. Düzeltmeler, değiştirmeler ve eklemeler de aynı usule bağlı olarak yapılır.
                                        

  Madde 16-18 - (Mülga: 30/5/1973-1737/3 md.)                 
  V - Gelirler:                                

  Madde 19 - (Değişik: 30/5/1973 - 1737/1 md.)                
  Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır:             
  1. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,                 
  2. Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler,              
  3. Faizler,                                 
  4. Lüzumu kalmayan veya hurdalaşan yol makina ve atelyeleriyle eşyasının ve 
taşınmaz malların satışlarından elde edilen gelirler,              
  5. Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince verilecek malzeme, alat, edavat, de-
po, arazi ve vesairenin kira bedelleri,                     
  6. Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden alı- 
nacak gecikme ve saire tazminatı ve müteahhitlerin irad kaydolunan teminat akçe-
leri,                                      
  7. Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri,    
  8. Akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri.                 
                                        

  Madde 20 - (Değişik: 30/5/1973-1737/1 md.)                 
  19 uncu maddenin 7 numaralı bendinde yazılı gelirler, aynı mahiyetteki yol, 
köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere bir 
taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir,
diğer taraftan da bütçe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye Bakanlığınca  
ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla,  
yukarıdaki esaslar dairesinde, devren gelir ve ödenek kaydolunur.        
                                        

  Madde 21 - (Mülga: 25/2/1952-5889/8 md.)                  
                                        

  Madde 22 - Genel Müdürlüğün gelirleri her türlü resim ve vergiden muaftır. 
  (Ek: 8/6/1965-626/1 md.) Teşkilat Kanununun 2 nci maddesi gereğince Genel  
Müdürlüğün yapacağı inşa ve tesisler için ithal edilecek motorlu, motorsuz   
makina, (Binek arabaları hariç), cihaz ve vasıta, alet - edevat ve bunların   
yedek parçaları va lastikleri her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. (1) 
                                        
  VI - Çalışma esasları: (2)                         

  Madde 23 - Karayolları Genel Müdürlüğü 15 inci maddeye giren yollara ait ol-
mak üzere, her yıl sonunda üç yıllık Devlet yolları yapım ve bakım programını  
hazırlar ve Bayındırlık Bakanının onamasiyle bu programı uygular.        
----------------                                
(1) Bu madde ile tanınan ithalde alınan vergi, resim ve harç muafiyeti 6/5/1986 
  tarih ve 3283 sayılı Kanunun birinci maddesiyle kaldırılmıştır.       
(2) Bu bölümün uygulanmasında ek 1, 2, 3, 4 üncü maddelere bakınız.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 24-25 - (Mülga: 30/5/1973 - 1737/3 md.)                

  Madde 26 - Mevcut yolların bakımı, ıslahı ve platformunun genişletilmesi ve 
husule gelen arızaların giderilmesi 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu-
nunun 50 inci maddesinde yazılı kayıt ve şartlara bağlı olmaksızın emaneten yap-
tırılabilir. Bu işler için gerekli malzeme, ilan edilmeksizin idarece pazarlıkla
satın alınabilir.                                
  Emanet suretiyle yapılan yapım, bakım ve onarma işleri için mutemetlere   
(10 000) liraya kadar avans verilebilir. Ancak (1000) liradan fazla avanslar  
emanet işleri keşif bedelinin % 5 ini geçemez.                 
                                        

  Madde 27 - Yolların inşa ve onarımı için yabancı memleketlerden tedarikine 
zaruret görülen her türlü makine, gereç, avadanlık ve yedek parçalar yapan fab- 
rikalardan, önceden Bayındırlık Bakanının muvafakati alınarak, 2490 sayılı kanun
hükümlerine göre teşkil edilecek komisyonlar tarafından satın alınabilir. Bu  
alımlarda 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun diğer hükümleri uygu-
lanmaz.                                     
                                        

  Madde 28 - Karayolları Genel Müdürlüğünce eksiltmeye konulan işlere girecek 
isteklilerden, bu işlere girmek için aranacak mali ve teknik yeterlik ve sair  
şart ve niteliklerin esasları Bayındırlık Bakanlığınca belirtilir.       
                                        

  Madde 29 - Genel Müdürlük, lüzumlu gördüğü merkezlerde tamir atelyeleri aça-
bilir. Bu atelyeler dışarıdan da iş alabilir. Genel Müdür bu atelyelerin her bi-
rine yılları bütçelerinden en çok elli bin liraya kadar döner sermaye vermeğe  
mezundur. Bu atelyelere verilecek sermayenin toplamı bir milyon lirayı geçmez. 
Atelyelere verilecek döner sermayeden ancak umumi işletme masrafları ödenir.  
Bunların memur ve daimi hizmetlilerinin kadroları Genel Müdürlüğün memur ve da- 
imi hizmetli kadroları arasında gösterilir. Her türlü aylık, ücret, özlük hakla-
rı ile başka masrafları bütçenin ilgili tertiplerinden ödenir.         
  Safi hasılat veren atelyelerin bu hasılatı kendilerine tahsis olunan döner 
sermayelerinin üç misline baliğ oluncaya kadar sermayelerine eklenir ve fazlası 
Genel Müdürlük bütçesine irat kaydolunur.                    
  Döner sermaye işlemlerinden atelye müdürü ve sorumlu sayman birlikte sorum- 
ludurlar.                                    
  Döner sermayeden yapılan sarfiyat, Umumi Muhasebe Kanunu ve Artırma, Eksilt-
me ve İhale Kanunu hükümleriyle Sayıştay vizesinden müstesnadır.        
  Nakit ve ayniyat hesap işleri döner sermayeli idareler için mevcut olan he- 
sap ve ayniyat usullerine göre yürütülür.                    
                                        

  Madde 30 - Karayolları Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olupta üzerinde sabit  
tesisi bulunmıyan milli emlake ait arazi isteği üzerine Hazinece parasız olarak 
Genel Müdürlüğe tahsis olunur. (1)                       
                                        

  Madde 31 - Karayolları Genel Müdürlüğü ikinci maddenin (F) fıkrasında yazılı
tesislerden; servis istasyonları, akaryakıt satış yerleri ve garajlar 29 uncu  
maddedeki esaslara göre döner sermaye ile işletilebilir.            
                                        

  Madde 32 - Karayolları Genel Müdürlüğü aşağıdaki fıkralarda yazılı hak ve  
yetkilere de sahiptir: (2)                           
-----------------                                
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 6 ncı maddeye bakınız.             
(2) Bu maddede belirtilen parasal sınırların; 30/10/1978 tarih ve 17 sayılı   
  K.H.K.' nin 1. maddesinin (f) fıkrası ile günün şartlarına uygun biçimde  
  yılları bütçe kanunlarında belli edileceği hükme bağlanmıştır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Bir sözleşme mevcut olsun olmasın, Genel Müdürlük ile Devlet daireleri ve
müessese ve teşekküller veya gerçek veya tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz  
kaza mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıkların sulh 
yoliyle hallinde,                                
  B) Anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında,     
  C) Maddi ve hukuki sebeplerle kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci 
ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmıyan dava ve icra kovuşturul-
masından vazgeçilmesinde veya bunların sulh yoliyle hallinde,          
  Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin,  
  1000 liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,              
  1001 liradan 10 000 liraya kadar olanların Bayındırlık Bakanının kararı,  
10 001 liradan fazla olanları Danıştayın muvafık mütalası üzerine alınacak müş- 
terek karar ile                                 
  Muteber olur.                                

  Madde 33 - Karayolları Genel Müdürlüğü Bayındırlık Bakanının onaması ile  
Devlet yolları yapımı ve gerekli makine ve malzemesi için her yıl ödenecek mik- 
tarı o yıl gelir tutarının yüzde 50 sini geçmemek şartiyle 5 yıla kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişebilir. (1)                  
                                        

  Madde 34 - Karayolları Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu karariyle iç istik- 
razlar akdine yetkilidir.                            
  VII - Müşterek hükümler:                          

  Madde 35 - Genel Müdürlük Disiplin Kurulu Genel Müdür Yardımcısının başkan- 
lığı altında daire başkanları, hukuk müşaviri ve personel işleri müdüründen   
teşekkül eder.                                 
  Bu Kurul, tayinleri Genel Müdürlüğe ait memurların disiplin işleri ile meş- 
gul olur. Tayinleri Bayındırlık Bakanlığına ait memurların disiplin işleri Ba- 
kanlık Disiplin Komisyonunda görülür.                      
                                        

  Madde 36 - Karayolları Genel Müdürlüğünün bütün malları ve döner sermayeye 
ait bütün kıymetler Devlet malı hükmündedir.                  
  Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç 
işliyenler gibi ceza görürler.                         
                                        
  VIII - Çeşitli hükümler:                          

  Madde 37 - (Mülga: 9/2/1951 -5716/1 md.)                  
                                        

  Madde 38 - 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile ek ve değişikliklerinin 
ve 3611 sayılı Nafıa Vekaleti Teşkilat Kanununun Şose ve Köprüler Reisliğine  
ait, bu kanuna aykırı, hükümleri kaldırılmıştır.                
                                        

  Madde 39 - Bu kanunun gerekli görülen hükümlerinin uygulanma şekilleri bir 
tüzükle tesbit olunur.                             
------------------                               
(1) Bu maddede sözü edilen taahhüt işlerinde kullanılmak üzere, 9/3/1954 tarih 
  ve 344 sayılı, 3/2/1956 tarih ve 6655 sayılı, 26/2/1958 tarih ve 7090 sayı- 
  lı, 12/6/1959 tarih ve 7362 sayılı Kanunlarla; son olarak da 29/5/1961 ta- 
  rih ve 307 sayılı Kanunla bono çıkarma yetkisi verilerek faizleriyle birlik-
  te yıllık miktarı (100) milyon, tamamı (430) milyon liraya çıkarılmıştır.  
  7090 ve 7362 sayılı Kanunlarla, yukarıda verilmiş olan bono çıkarma yetkisi-
  nin kullanılmayan kısmı iptal edilmiştir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 1 - (11/9/1957 - 7054 sayılı ek kanunun 1 nci maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                         
  Karayolları Umum Müdürlüğü, görevleri dahilindeki işlerden umumi hükümler  
dairesinde ihalesi mümkün görülmiyen yol, köprü ve tüneller Maliye Vekaleti'nin 
mütalaasına istinaden İcra Vekilleri Heyetinden karar alınmak suretiyle 2490  
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu-
nunun 83 ve 135 inci maddeleri hükmüne tabi olmaksızın fenni liyakatları ve ik- 
tidarları Nafıa Vekaletince kabul edilmiş yerli veya yabancı uzman ve firmalara 
veya icabında bu firmalardan birine pazarlıkla yaptırmaya, işletmeye salahiyet- 
lidir.                                     
                                        

  Ek Madde 2 - (11/9/1957-7054 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)                          
  Birinci maddede yazılı işlerin inşaat ve kontrol masrafları nakit veya Hazi-
ne bonosu ile ödenir.                              
                                        

  Ek Madde 3 - (11/9/1957 - 7054 sayılı ek kanunun 3 ncü maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                         
  Karayolları Umum Müdürlüğünce bu tesislerin amortisman, bakım ve işletme  
masrafları gibi bilcümle masrafları karşılığı olarak belli bir müddet için müru-
riye alınır.                                  
  Müruriyenin kimlerden, ne miktarda, neye göre ve ne kadar bir müddet için  
alınacağı Maliye ve Nafıa Vekaletlerince müştereken hazırlanıp İcra Vekilleri  
Heyetince tasdik olunacak bir tarifede gösterilir.               
  Lüzum hasıl olduğu takdirde tarifede aynı usul ile gerekli değiştirmeler ya-
pılabileceği gibi iktisadi icaplara müsteniden keza aynı usul ile müruriye is- 
tisna ve muaflıkları da ihdas olunabilir.                    
  Bu müruriyeler Karayolları Umum Müdürlüğü Bütçesinin varidat kısmında açı- 
lacak hususi bir maddeye irat kaydolunur.                    
                                        

  Ek Madde 4 - (30/5/1973-1737/2 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde 
numarası teselsül ettirilmiştir.)                        
  Karayolları Genel Müdürlüğü; Devlet Daire ve kuruluşları ile kamu tüzel ki- 
şileri, dernekler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından vaki olacak görevler 
ile ilgili hizmet taleplerini, kendi imkanları nispetinde, yapılacak anlaşmalar 
esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluşlarca veya dış yardımlardan 
karşılanmak şartiyle yerine getirmeye, ayrıca bu kanunda belirtilen yol ağları- 
nın emniyeti bakımından yol giriş ve çıkışlarının düzenlenmesini sağlayacak ko- 
naklama tesisleri ve akaryakıt satış istasyonları gibi çeşitli tesislerin yapıl-
masına dair ilgililerin taleplerini, yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak 
karşılamaya yetkilidir.                             
  Bu suretle elde olunacak paranın gelir ve ödenek kaydı, bu işlerden önce de 
harcama yapabilme yetkisi, maddeler arası aktarma ve ödenekten harcanmayan   
kısmının ertesi yıla devrine ait esaslar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Ka- 
nunlarında gösterilir.                             
                                        

  Ek Madde 5 - (30/5/1973-1737/2 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde 
numarası teselsül ettirilmiştir.)                        
                                        
  Karayolları Genel Müdürlüğü; özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
gösteren geçici işlerde, zaruri hallere münhasır olmak üzere, Bakanlar Kurulu  
karariyle sözleşmeli yerli ve yabancı personel çalıştırabilir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 6 - (30/5/1973-1737/2 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde 
numarası teselsül ettirilmiştir.)                        
  İl yolları ağına giren taşınmaz mallar, üzerindeki tesisler ile birlikte il-
gili idareler tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne parasız olarak devir ve 
temlik olunur.                                 

  Geçici Madde 1 - Yol işleri ile ilgili olarak Bayındırlık Bakanlığınca giri-
şilmiş taahhütler ve bağıtlanmış sözleşmelerle, yol işlerinde kullanılmakta olan
her türlü menkul mallar ve diğer mevcutlar bütün hak ve vecibeleriyle Karayolla-
rı Genel Müdürlüğüne devredilir.                        

  Geçici Madde 2 - Umumi Muhasebe Kanunu gereğince Hazinece Bayındırlık Bakan-
lığına tahsis edilmiş olup bu kanunla kurulan Genel Müdürlüğün işleriyle ilgili 
bulunan gayrimenkuller parasız olarak Hazinece bu Genel Müdürlüğe temlik olunur.
  Bu gayrimenkullerin devir ve ferağ işlemleri her türlü harç ve resimden   
muaftır.                                    

  Geçici Madde 3 - (Mülga: 25/2/1952 - 5889/8 md.)              

  Madde 40 - Bu kanunun 12 nci maddesinde yazılı tayin işleri 28/2/1950 tari- 
hinde, diğer maddeleri 1/3/1950 tarihinde yürürlüğe girer.           

  Madde 41 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
         5539 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN     
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE    
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
     Yürürlükten Kaldırılan        -------------------------------- 
    Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı   Maddesi  
-------------------------------------------  -------   -------  -------- 
11/2/1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun:                     
   37 nci maddesi              9/2/1951   5716     1   
   21 nci maddesi             25/2/1952   5889     8   
   5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 24 ve 25 nci                   
   maddeleri                30/5/1973   1737     3   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        5539 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
Kanun                                Yürürlüğe  
 No.      Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler      giriş tarihi 
---------    -----------------------------------------------  ------------ 
 6387               --               22/3/1954  
 7054               --               13/9/1957  
 7399               --               30/12/1959  
  341               --               10/10/1963  
  626               --               18/6/1965  
  667               --               28/8/1965  
 1737               --                7/6/1973  
KHK - 17              --               11/12/1978