Endeksler
                                        
                                        
                                        
                İŞ MAHKEMELERİ KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası    : 5521                        
  Kabul Tarihi     : 30/1/1950                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/1950 Sayı: 7424             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 31 Sayfa: 753          
                                        

  Madde 1 - İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen 
ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar   
hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa da- 
yanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile  
görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.          
  Bu mahkemeler:                               
  A) 5018 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (E) fıkrasına göre sendikaların  
açacakları ve bu sıfatla aleyhlerine açılacak hukuk davalarına;         
  B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahip-
leri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.     
  İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirile- 
cek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usul-
lere göre bakılır.                               
  Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu olarak gö- 
revini yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hükmü uygulanır.          

  Madde 2 - İş mahkemeleri bu iş için görevlendirilen yargıcın başkanlığında 
(....)(1) teşekkül eder.                            
  (İkinci fıkra iptal: Anayasa Mah. nin 14/5/1970 tarih ve E. 1967/40, K.   
 1970/26 sayılı kararı ile.)                          
                                        
  (3, 4 ve 5 inci fıkralar iptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E.   
1970/63, K. 1971/38 sayılı kararı ile.)                     

  Madde 3 - 4 - (İptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve 1970/63, K.    
 1971/38 sayılı kararı ile.)                          
                                        

  Madde 5 - İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava oluna- 
nın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabi- 
leceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir.
Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.                    

  Madde 6 - (İptal: Anayasa Mah.nin 13/4/1971 tarih ve E. 1970/63, K. 1971/38 
 sayılı kararı ile)                               

  Madde 7- İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda  
mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekille- 
rinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm 
verilir.                                    
------------------                               
                                        
(1) Bu fıkranın belirlenen yerde bulunan "bir işveren temsilcisi ile bir işçi  
  temsilcisinden" şeklindeki kısmı Anayasa Mah.nin 13/4/1971 tarih ve E.   
  1970/63, K.1971/38 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İş Kanununun 79 uncu maddesinde yazılı uzlaşma teşebbüsünün yapılmamış ol- 
ması davanın kabulüne ve görülmesine mani teşkil etmez.             

  Madde 8 - İş mahkemesinin nihai kararları tefhim tarihinden itibaren sekiz 
gün içinde temyiz olunabilir.                          
  İş mahkemelerinden verilen kararlar, Yargıtayca iki ay içinde tetkik oluna- 
rak karara bağlanır.                              
  Yargıtay'ın bu kararlarına karşı karar tashihi istenemez.          

  Madde 9 - İş mahkemelerinin çalışma zamanları ihtiyaca göre haftanın münasip
günleri ve iş bakımından günün münasip saatleri nazara alınarak Adalet Bakanlı- 
ğınca tesbit olunur.                              

  Madde 10 - İş Kanununun uygulanması ile görevli olan idari merciler, kendi- 
lerine yapılan müracaatları 15 gün içinde idari yoldan neticelendiremedikleri ve
iş mahkemelerinin görevi içinde gördükleri takdirde bu hususa dair olan evrak 
ve belgeleri yetkili iş mahkemesine tevdi ederler. Mahkeme, re'sen gün tayin  
ederek tarafları davet ve müracaat sahibinin davacı olduğunu tesbitten ve zabıt-
nameye imzasını aldıktan sonra bu kanundaki esas ve usullere göre davayı göre- 
rek kararını verir. İdari merciin bu yoldaki tevdii mahkemenin göreve mütaallik 
kararını takyit etmez.                             

  Madde 11 - (Birinci fıkra mülga: 21/11/1980-2345/3 md.)           
  (Ek: 12/11/1980 - 2339/1 md.) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu kişilerin   
taraf oldukları iş davalarında mahkemece çağırılacak tercüman ve mütercim ücre- 
ti, mütekabiliyet şartı ile Devlet Hazinesinden karşılanır.           

  Madde 12 - 14 - (İptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E. 1970/63, K. 
1971/38 sayılı kararı ile.)                           

  Madde 15 - Bu Kanunda sarahat bulunmıyan hallerde Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanunu hükümleri uygulanır.                           

  Madde 16 - İş kazalariyle meslek hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkın- 
daki 4772 sayılı kanunun 67 nci ve İhtiyarlık Sigortası hakkındaki 5417 sayılı 
kanunun 38 inci maddelerinin ikinci fıkraları hükümleri kaldırılmıştır.     

   Madde 17 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.    

   Madde 18 - Bu Kanunu Adalet ve Çalışma Bakanları yürütür.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5521 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN         
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
     Yürürlükten Kaldırılan      ------------------------------   
     Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı Maddesi    
----------------------------------------  ----------- ------ ---------   
                                        
30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı Kanunun                    
11. maddesinin 1. fıkrası          21/11/1980  2345    3     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        5521 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE         
 Kanun                             Yürürlüğe   
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
---------  ------------------------------------------------- ------------  
 931              --                12/8/1967   
 2339              --                14/11/1980   
 2345    Bu Kanuna ilişkin hükümler              1/12/1980   
       Harcın konusuna yeni giren yıllık harçlar ile           
       miktarları artırılan yıllık harçlar.         1/1/1981