Endeksler
                                        
          DEVLET TiYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)        
                                        
  Kanun numarası    : 5441                        
  Kabul tarihi     : 10/6/1949                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:16/6/1949 Sayı:7234              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt :30 Sayfa: 1444          
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.)                 
  Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz,"Devlet Ti-
yatroları Genel MüdürlügÜ" kurulmuştur. Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tara-
fından yönetilir.                                
  Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel Müdür yardımcısı bulunur.     
  Genel Müdürlük Bakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışında milli ve mil- 
letlerarası festivaller ile turneler tertibedebilir.(2)             
  Genel Müdürlük mali, idari ve teknik imkanların müsaadesi içinde Ankara'da 
ve memleketin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar kurabilir, mevcutları birleş-
tirir ve bunları kaldırabilir.                         
  İhtİyaca gÖre Ankara ve İstanbul dışında Genel Müdürlüğe bağlı olarak kuru- 
lacak tiyatrolar, tercihan rejisör niteliğinde bir müdür yönetiminde kendi kad- 
rosundaki sanatkar ve uzman memurlar veya merkezden gönderilecek sanatkar, uzman
memurlarla çalıştırabileceği gibi tertiplenecek turnelerle de faaliyette bulun- 
durulabilir.                                  
                                        

  Madde 2 - (Değişik :14/7/1970 - 1310/1 md.)                 
  Devlet Tiyatrolarında oynanacak eserler edebi kurul tarafından seçilir. Bu 
kurul sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 kişi ile genel müdür, başrejisör,  
başdramaturg ve bir sanatkardan teşekkül eder. Kurul başkanını kendi üyeleri  
arasından seçer.                                
  Edebi kurul salt çoğunlukla toplanır ve bu toplantıda bulunanların salt çok-
luğu ile karar verir.                              
---------------------------------                        
(1a) Kanunun opera ve baleye ilişkin hükümleri 14/7/1970 tarih ve 1309 sayılı  
   Kanunun 26 ncı Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.           
(b) 657 sayılı (Devlet Memurları Kanunu)na 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Ka- 
   nunla eklenen Ek geçici 12 nci md. gereğince, Devlet tiyatro, opera ve ba- 
   lesinin özel kanunlarına göre stajyer, mütehassıs, hizmetli, sanatkar ola- 
   rak çalışan personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye ka-
   dar 10/6/1949 tarih ve 5441 sayılı, 14/7/1970 tarih ve 1309 sayılı ve 1310 
   sayılı Kanunlar ile bu Kanunlarda atıf yapılan hükümlerin uygulanmasına de-
   vam olunur.                                
(c) Kanunda geçen Milli Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı;Milli 
   Eğitim Bakanlığı ifadeleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, 27/5/1983 
   tarih ve 2833 sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen Ek madde 7 ile değiştirilmiş
   olup, madde metinlerinde gerekli düzeltme yapılmıştır.           
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başdramaturg emrinde yeteri kadar dramaturg bulunur.            
  Edebi kurulun tiyatroda memur bulunmıyan üyelerine her toplantı için 100 li-
ra toplantı ödeneği verilir.                          
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 14/7/197O - 1310/1 md.)                 
  A) Devlet Tiyatrolarının sanat, teknik ve bu kanunda gösterilen işlerine  
bakmak üzere; Edebi Kurul Başkanı, başrejisör, sanat teknik müdürü, müzik işleri
yöneticisi, genel müdürün görevlendireceği bir sanatkardan mürekkep "Sanat ve  
Yönetim" Kurulu vardır.(1)                           
  Genel müdür, bu kurulun başkanıdır.                     
  B) Devlet Tiyatrolarının disiplin işlerine bakmak üzere başrejisör, hukuk 
müşaviri, özlük işleri müdürü, Devlet Tiyatrosu personelinin kendi aralarından 
gizli oyla seçeceği bir sanatkardan mürekkep "Disiplin Kurulu" vardır.     
  Genel Müdür veya yardımcılarından biri bu kurulun başkanıdır. Sanat ve Yö- 
netim Kurulu ile Disiplin Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve bu toplantıda bulu-
nanların salt çoğunluğu ile karar verir.                    
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 Md.)                 
  Devlet Tiyatrolarında;                           
  A) (Değişik: 27/5/1983 - 2833/1 md.) Genel Müdür, Kültür ve Turizm Bakanının
teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarının birinden mezun, özel veya kamu kuru-
luşlarında veya bunların her ikisinde en az 15 yıl hizmet görmüş; sahne hayatın-
da başarılarıyla tanınmış sanatçılar, tiyatro yazarları, eleştirmenleri,temayüz 
etmiş tiyatro yönetmenleri ile üniversitelerde tiyatro sanatı dalında görev ya- 
pan öğretim elemanları arasından, müşterek kararname ile, 657 sayılı Devlet Me- 
murları Kanununun değişik 59 uncu maddesi hükmüne göre,             
  B) Başrejisör, Genel Müdür yardımcıları ve yabancı uzmanlar Genel Müdürün  
teklifi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı tarafından,               
  C) Edebi Heyetin sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 üyesi Kültür ve Tu- 
rizm Bakanı tarafından, sanatkar üyesi ise Devlet Tiyatrosu sanatkarları arasın-
dan Genel Müdür tarafından,                           
  D) Devlet Tiyatroları kadrosunda bulunan diğer her çeşit görevliler Genel  
Müdür tarafından, göreve alınırlar.                       
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.)                 
  A) Başrejisör, rejisörler, aktör ve aktrisler, reji asistanları, müzik işle-
ri yöneticisi ile başkorrpetitör, tiyatro orkestrası, korosu ve balesi ile mü- 
zikli tiyatro icracıları, sanat teknik müdürü ve dekoratörler, kostüm kreatörle-
ri Devlet Tiyatroları Sanatkar memurlardır.                   
  B) Başdramaturg ve dramaturglar, teknik müdür, başrealizatör, başışık uz-  
manı, başperukacı, korrepetitör, bale piyanisti de Devlet Tiyatroları uygulatıcı
uzman memurlarıdırlar.                             
  C) Kondüvitler, suflörler, atelye şefleri, sahne makyajcıları ve perukacı- 
ları, atelye ressamları, butaforlar, sahne ışıkçıları, sahne set ve makinist ve 
makinistleri, sahne marangozları, sahne demircileri, sahne terzileri, sahne kun-
duracıları, kaşörler, sahne amirleri ve yardımcıları, sahne kostümcüleri, akse- 
suvarcılar, sahne uzmanları ile sanat ve yönetim kurulu tarafından görevlerinin 
özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elemanlar da Devlet Tiyatroları uzman me-
murları adını alırlar.                             
--------------------------------                        
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 5 inci maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6388 sayılı Kanun hükümleri Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü uygulatıcı uz- 
man memurları hakkında da, uygulanır. Uzman memurlardan kondüvit ve süflörler  
6388 sayılı Kanunun Devlet Tiyatroları sanatkarlarına şamil olan hükümlerinden 
diğer uzman memurlar da aynı kanunun 3 üncü maddesi hariç diğer hükümlerinden  
faydalanırlar.                                 
  Devlet, Tiyatroları sanatkar memurları, uygulatıcı uzman memurları ve uzman 
memurları sanat ve yönetim kurulu kararı üzerine Genel Müdürle aralarında yapı- 
lacak bir yıl süreli idari sözleşmelerle göreve alınırlar. Yapılacak idari söz- 
leşmelere bu maddede belirtilen hizmet özellikleri de yazılır. Bunların sözleş- 
melerinin sonunda hizmete devamları da aynı usule tabidir.           
  Mali hakları ve özellikleri bu kanun içinde kalmak ve Devlet memuru nitelik-
lerine halel gelmemek üzere sanatkar memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uz- 
man memurların hizmete alınma, hizmete devamı şekilleri ile sair özellik ve yü -
kümlülükleri idari sözleşmelerinde belirtilir.                 
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.)                 
  Devlet konservatuvarları mezunları, stajyer kadrolarına göre idari sözleşme-
ye tabi olmaksızın Devlet Tiyatrolarına alınırlar. Bunlar bir yıl süre ile staj-
yer olarak çalışırlar. Bu sürenin bitiminde sanat ve yönetim kurulu tarafından 
sınava tabi tutularak başarı gösterenler kabiliyetlerine göre derecelere ayrıla-
rak sanatkarlığa alınır ve idari sözleşmeye bağlanırlar. Sınav sonucunda başarı 
gösteremiyenler veya bunlardan sanat ve yönetim kurulu kararı ile bir yıl daha 
staja tabi tutulmasına lüzum görülenler için ikinci yıl sonunda, yeniden yapıla-
cak sınavda başarı sağlıyamazlarsa görevden çıkarılırlar. Bunlardan mecburi hiz-
meti olanlar Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun göreceği hizmetlerde çalıştırı-
lırlar.                                     
  Stajyerler, staj süresi içinde idari sözleşmeli sanatkarlara ait haklardan 
yararlanırlar ve yükümlülüklerden sorumlu olurlar.               
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.)                 
  Devlet Tiyatrolarına ilk defa idari sözleşme ile girecek sanatkarlar, uygu- 
latıcı uzman memurlar ve uzman memurlar sanat ve yönetim kurulu tarafından sına-
va tabi tutulurlar. Sınav sonunda başarı gösterenler kabiliyetlerine göre dere- 
celendirilirler.                                
  Memleketin sahne hayatında öteden beri yüksek başarılariyle tanınmış olan- 
lar, sanat ve yönetim kurulu karariyle sınavsız olarak Devlet Tiyatroları sanat-
karlığına alınabilirler. Bunlarla da idari sözleşme yapılır.          
                                        

  Madde 8 - (Değişik:14/7/1970 - 1310/1 md.)                 
  Sanat ve Yönetim Kurulu bareme, kıdeme ve süreye bakılmaksızın sözleşmeleri-
nin yenilenmesi sırasında sanatkar memurlara, uygulatıcı uzman memurlar ve uz- 
man memurlarla sair idari sözleşmeli görevlilerin derecelerini göstermiş olduk- 
ları ehliyete göre kararlaştırır.                        
  Ücretleri indirmeye ve yükseltmeye Sanat ve Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak
bu indirme, yükseltme emeklilikle iktisabedilen hakları ihlal edemez. Mukavele- 
nin feshi halinde genel hükümler uygulanır.                   
                                        

  Madde 9 - (Değişik:14/7/1970 - 1310/1 md.)                 
  Genel Müdürle sanatkar memurlar,uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memurlar 
ile sair sözleşmeli görevliler arasında yapılacak idari sözleşmeler noter huzu- 
runda yapılmış sözleşmeler hükmündedir. Ve hiçbir harç, vergi ve resme tabi de- 
ğildir.                                     
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (EK - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.)                
  A) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatkarları, uygulatıcı uzman memur-
ları ile uzman memurları ve stajyerler tespit edilecek ehliyet ve iktidarları  
nazarı itibara alınarak aşağıda gösterilen ücretlerle çalıştırılırlar:     
  Stajyerler ayda                     1200 TL.     
  Uzman memurlar ayda               800  - 3500  "      
  Uygulatıcı uzman memurlar ayda        1 000  - 4250  "      
  Sanatkar memurlar ayda            1 500  - 5500  "      
  B) Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ila-
ve olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödenegi ve-
rilir.                                     
  C) Sanatkarlar içkili gazino ve buna benzer yerlerde çalışamazlar. Aksi  
halde sözleşmeleri Genel Müdürlükçe re'sen feshedilir.             
                                        

  Madde 11 - (Mülga: 11/3/1954 - 6388/5 md.)                 

  Madde 12 - (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.)                
  Devlet Tiyatrolarının gelirleri:                      
  a) Genel bütçenin Kültür ve Turizm Bakanlığı kısmının "Eğitim kurumları gi-
derleri" tertibinden ayrılan ödenek,                      
  b) Temsillerden elde edilecek hasılat,                   
  c) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan temin olunacak gelirler,      
  d) Tiyatro Faaliyetinden yararlanan il özel idareleri ile belediyelerince 
yapılabilecek bağışlar,                             
  e) Her çeşit bağışlar ve diğer çeşitli gelirler,              
  f) Tertiplenecek milli ve milletlerarası festivallerden elde edilecek hası-
lattan ibarettir.                                

  Madde 13 - Devlete ait binalardan Devlet Tiyatrosuna lüzumlu görülenler Kül-
tür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca eşya ve tesisle- 
riyle beraber bu müesseseye parasız olarak tahsis edilebilir.          

  Madde 14 - Devlet Tiyatrosu muamelatında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu-
nu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.Mües- 
sesenin alım ve satım muameleleriyle hesap usulleri Maliye ve Kültür ve Turizm 
Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunacak esaslara göre yürütülür. Devlet Ti- 
yatrosunun hasılat ve muameleleri her türlü vergi, harç ve resimlerden muaftır. 

  Madde 15 - (Değişik: 13/3/1990 - KHK - 409/1 md.)              
  Devlet Tiyatrosunun bütçesi her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu gö-
rüşü üzerine Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Kültür Bakanlığınca tasdik edilir. 

  Madde 16 - (Mülga: 25/3/1957 - 6940/25 md.)                 

  Madde 17 - (Mülga: 14/7/1970 - 1310/3 md.)                 

  Madde 18 - (Değişik: 14/7/1970 - 1310/1 md.)                
  A) Devlet Tiyatroları sanatkarlarını ve diğer idari sözleşmeli memurları- 
nı görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak amacıyla, yol parasını ve almakta ol- 
dukları aylık ücretleri, müessese bütçesinden ödenmek suretiyle en çok bir yıla 
kadar ve beş yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere, yabancı ülkelere gönder- 
meye, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bu konuda, Sanat ve Yönetim 
Kurulundan karar alınır. Bu madde uyarınca kendilerine izin verilmiş olanların 
memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklı kalır.     
  B) Devlet Tiyotroları mensuplarının hastalık veya her türlü estetik, cer- 
rahi ameliyat ve müdaheleye maruz kalmaları halinde, lüzum ve zaruretlere göre 
yurt içinde veya dışında münferiden veya ferakat ile muayene ve tedavi ettirme- 
ye gerekli                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ilaç, protez ve sair masrafları ile cenaze masraflarını yapmaya Devlet Tiyatro- 
ları Genel Müdürlüğü yetkilidir.                        
  Tedavi, ameliyat ve müdahalenin yurt dışında yapılması gerektiği takdirde, 
bu konuda Sanat ve Yönetim Kurulundan karar alınır.               
  C) Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı memleketlere gönderilen sanatkar ve di-
ğer görevliler yurda dönüşlerinde yabancı memleketlerde kaldıkları sürenin bir- 
buçuk katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.                
                                        

  Madde 19 - Sanatkarların sözleşme prim, tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı, 
askerlik,izin, yaz tatili aylarında Devlet Tiyatrosu dışında kendi hesaplarına 
çalışma, yolluk, inceleme seyahati ve disiplin işleriyle yabancı sanatkar ve  
trup getirme ve Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir.     
                                        

  Madde 20 - (Değişik:7/2/1990 - 3612/25 md.)                 
  Devlet Tiyatrosunun, Kültür Bakanlığınca tasdik edilecek olan bütçesi ve bu-
na dayanılarak yıl içinde yapılacak giderlere ve gelirlere ait evrak, tet-   
kik ve vize edilmek üzere kesinhesap cetvelleriyle birlikte yıl sonlarından iti-
baren en çok üç ay içinde Sayıştaya gönderilir.                 
                                        

  Madde 21 - Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkındaki 10/6/1946 ta-
rihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 8 işaretli kısmının (Tat- 
bikat sahnesi) başlığı altındaki kadrolarla aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetve- 
lin 6 işaretli kısmının (Devlet Konservatuvarı, başlığı altındaki kadrolardan, 
bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilenler kaldırılmıştır.             

  Madde 22 - l6/12/1940 tarihli ve 3942 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklen- 
miştir:                                     
  Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 0rkestrası konserlerinden elde edilecek giriş  
ücretlerinin yarısı Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca belirtilecek  
esaslara göre orkestra üyelerine ödenir.                    

  Madde 23 - Devlet Konservatuvarında parasız yatılı okuyanlardan Devlet Ti- 
yatrosu sanatkarlığına alınan stajyer ve sözleşmeli sanatkarların burada geçir- 
dikleri süre mecburi hizmetlerine mahsup olunur.                

  Madde 24 - 20/5/1940 tarihli ve 3829 sayılı kanunun 7 ve 9 uncu maddeleriyle
10 uncu maddesinin Devlet Tiyatrosuna alınacak mezunlar hakkındaki hükümleri,  
keza aynı kanunun 5/3/1945 tarihli ve 4702 sayılı kanunun birinci maddesiyle de-
ğiştirilen 8 inci maddesi, 12/6/1936 tarihli ve 3045 sayılı kanunun 5/3/1945 ta-
rihli ve 4701 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle değiştirilen geçici birinci mad- 
desi, 16/12/1940 tarihli ve 3942 sayılı kanunda temsile ait hükümler ve 4450 sa-
yılı kanun kaldırılmıştır.                           

   Ek Madde 1 - (Ek: 14/7/1970 - 1310/2 md; Mülga: 19/6/1979 - 2252/11 md.)  

   Ek Madde 2 - (Ek: 14/7/1970 - 1310/2 md.)                 
  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce tertibedilecek yurt içi turne faali- 
yetlerine katılacak sanatkar memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve uzman memur-
larla diğer görevlilere ödenecek harcırah yevmiyeleri 75 lirayı geçmemek üzere 
her yıl Sanat ve Yönetim Kurulunca tespit edilir. Turnelerdeki ikamet yerleri  
Genel Müdürlükçe temin edilir ve parası da Genel Müdürlük bütçesinden ödenir.  
Turne ile ilgili seyahatlerin zamanı ve hangi vasıtalar ile yapılacağı Genel Mü-
dürlükçe tayin olunur. Harcırah yevmiyelerinde her hangi bir kesinti yapılamaz 
ve otel ücreti tenzil edilmez. Yurt dışı turne faaliyetlerine ait yolluk ve har-
cırahlar hakkında genel hükümler uygulanır.(1)                 
--------------------------------                        
(1) 11/12/1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile, "yurtiçi turne
   faaliyetlerine katılacaklara ödenecek harcırah yevmiyesinin tesbitine iliş-
   kin" hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.                   
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 3 - (Ek: 14/7/1970 - 1310/2 md.)                  
  İki ayrı görevi aynı zamanda yapan sanatkarlara, ikinci görevi için, bu sa- 
natkarların almakta olduğu ücretin bir aylık tutarını geçmemek ve yılda bir defa
olmak üzere Sanat ve Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktarda ek ücret ödene- 
bilir.                                     
                                        

  Ek Madde 4 - (Ek: 14/7/1970 - 1310/2 md.)                  
  Devlet Tiyatroları mensupları 7244, 263 ve 819 sayılı kanunlarla tanınan  
haklardan yararlanırlar. İdari sözleşmeli memurlara ödenecek meblağ, idari söz- 
leşmelerle belli edilen aylıklara ilave edilmek suretiyle hesaplanır.      
                                        

  Ek Madde 5 - (Ek: 14/7/1970 - 1310/2 md.)                  
  657 sayılı Kanunla değerlendirme, sınav ve ödül kurullarına verilen görev- 
ler, Sanat ve Yönetim Kurulu tarafından ifa edilir.               
                                        

  Ek Madde 6 - (Ek: 14/7/1970 - 1310/2 md.)                  
  274 ve 275 sayılı kanunların hükümleri Devlet Tiyatrosu mensupları için uy- 
gulanmaz.                                    
                                        

  Ek Madde 7 - (Ek: 17/3/1983-KHK 58/2 md.; Aynen kabul 27/5/1983-2833/2 md.) 
  Kanunda geçen Milli Eğitim Bakanı ifadeleri, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ifadeleri de, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değiştirilmiş- 
tir.                                      
                                        

  Geçici Madde 1 - Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmonik Or-  
kestrası döner sermayesi hakkındaki 4450 sayılı kanunla verilmiş olan döner ser-
mayenin sonradan yapılmış olan ilaveler de dahil olmak ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih esas tutulmak üzere kanunun yürürlüğünden itibaren Maliye ve Kül- 
tür ve Turİzm Bakanlıkları tarafından bir ay içerisinde bir bilançosu yaptırı- 
lır. Döner sermayenin bu bilançoya göre tahakkuk eden nakit ve bu mahiyette olan
menkul kıymetteki mevcudu ile her türlü hak ve borçları Hazineye geçer. Döner  
sermayeden sağlanmış olan her çeşit menkul eşya mefruşat ve demirbaş Devlet Ti- 
yatrosuna devrolunur.                              
                                        

  Geçici Madde 2 - Devlet Konservatuvarı tatbikat sahnesinde çalışmış olanlar 
Devlet Tiyatrosu sanatkarlığına alındıktan sonra bunların ayrılma ve ölüm tazmi-
natı hesaplanırken tatbikat sahnesinde geçmiş olan hizmet süreleri, kadro ünvan-
larına bakılmaksızın, Devlet Tİyatrosunda geçmiş gibi sayılır. Tatbikat sahne- 
sinde kazandıkları emeklilik hakları muteber olmaz.               
                                        

  Geçici Madde 3 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Milli 
Eğitim Bakanlığı kısmında Ankara Devlet Konservatuvarı başlığı altında gösteri-
len kadrolardan, bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır.   
                                        

  Geçici Madde 4 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Milli 
Eğitim Bakanlığı kısmındaki ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerden 
(353 015) lira aynı kısımda Devlet Tiyatrosuna yardım adiyle yeniden açılan   
613/A bölümüne olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.             
                                        

  Geçici Madde 5 - (Ek: 14/7/1970 - 1310/4 md.) Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü Kuruluşu Kanunu kabul edilip yürürlüğe girinceye kadar 5441 sayılı  
Kanunun opera ile ilgili hükümleri uygulanır.                  
                                        

  Madde 25 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 26 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
       5441 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
                       -------------------------------  
   Yürürlükten Kaldırılan                          
  Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı   Maddesi  
 -------------------------------     -----------  ---------- --------  
  5441 sayılı Kanun 17 nci maddesi     14/7/1970   1310     3    
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     5441 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GiRİŞ TARİHİNİ GÖSTERiR LİSTE             
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
   No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi   
 ----------    -----------------------------------------  ------------   
  6388               -              1/7/1954   
                                        
  6629               -             31/5/1955   
                                        
  6940               -             29/3/1957   
                                        
  1310               -             23/7/1970   
                                        
  2252               -             27/6/1979   
                                        
KHK - 58               -             22/3/1983   
                                        
  2833          1 inci maddesi           27/5/1983   
                                        
              2 inci maddesi            22/3/1983   
                              den geçerli olmak  
                              üzere 27/5/1983   
                                        
  3612                -             16/2/1990   
                                        
 KHK-409               -             10/4/1990