Endeksler
           KURUMLAR VERGİSİ KANUNU                  
  Kanun Numarası       :5422                      
  Kabul Tarihi        :3/6/1949                    
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 10/6/1949 Sayı:7229          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1178        
                 *                       
                * *                       
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız        
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",      
             Cilt :1   Sayfa :259                
                 *                       
                * *                       
              BİRİNCİ KISIM                    
               Mükellefiyet                    
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
             Mevzu ve mükellefler                  
  Mevzuu:                                   

  Madde 1 - (Değişik: 24/12/1980 - 2362/1 md.)                
  Aşağıda yazılı kurumların kazançları Kurumlar Vergisine tabidir.      
  A) Sermaye şirketleri;                           
  B) Kooperatifler;                             
  C) İktisadi Kamu Müesseseleri;                       
  D) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler;              
  E) (Ek: 4/12/1985 - 3239/71 md.) İş ortaklıkları.             
  Bu Kanunun tatbikatında sendikalar dernek;cemaatler vakıf hükmündedir.   
  Kurum kazancı,Gelir Vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp   
eder.                                      
  Sermaye şirketleri:                             

  Madde 2 - (Değişik 31/12/1981 - 2573/1 md.)                 
  Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim,eshamlı komandit 
ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar,sermaye şirketleri- 
dir. Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları bu Kanunun ve Gelir 
Vergisi Kanununun uygulanmasında sermaye şirketi addolunur.           
  (Ek:14/6/1989 - 3571/3 md.) 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanuna göre il-
gili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'de münhasıran portföy işletmecili-
ği faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi yatırım fonları,bu Kanunun ve Ge-
lir Vergisi Kanununun uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan ya- 
tırım fonları addolunur. (1)                          
  (Ek: 26/12/1993-3946/29 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre,  
Sermaye Piyasası Kurulunca halka açık anonim şirket olduğu kabul edilen şirket- 
ler, bu Kanun ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından da "halka açık   
anonim şirket" sayılır. Ancak, bu şirketlerin halka arz edilen hisse senetle-  
rinin, nominal sermayesine oranının en az % 15 olması şarttır. Bakanlar Kurulu, 
bu oranı uygulayacağı takvim yılından 6 ay önce ilan etmek şartıyla % 40'a kadar
yükseltmeye veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.           
  Kooperatifler:                               

  Madde 3 - (Değişik: 31/12/1981 - 2573/2 md.)                
  Kooperatifler,1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre
kurulan istihlak,istihsal kredi,satış,yapı vesair kooperatifler ile aynı mahi- 
yetteki yabancı kooperatiflerdir.                        
  Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar bu Kanu-
nun uygulanmasında kooperatif addolunmaz.                    
------------------------                            
(1) Bu maddede yer alan "...2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
   Menkul Kıymetler Yatırım Fonları..." ifadeleri, 25/6/1992 tarih ve 3824  
   sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "...Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan
   yatırım fonları..." şeklinde değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.    
                                        
  İktisadi kamu müesseseleri:                         

  Madde 4 - (Değişik: 18/2/1963 - 199/4 md.)                 
  Devlete,özel idarelere,belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve müessese- 
lerine ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci maddenin (A) 
ve (B) işaretli bentleri haricinde kalan ticari,sınai ve zirai işletmeler ikti- 
sadi kamu müesseseleridir.                           
  (Değişik: 24/12/1980 - 2362/3 md.) Bunların kazanç gayesi gütmemeleri faali-
yetin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunması,tüzelkişiliklerinin ol- 
maması,müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya 
işyerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez.            
  Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler (1)               

  Madde 5 - (Değişik: 18/2/1963 - 199/5 md.)                 
  Dernek ve vakıflara ait veya bağlı olup 4 üncü maddede yazılı şartları haiz 
bulunan işletmeler ile aynı mahiyetteki yabancı işletmeler,dernek ve vakıfların 
iktisadi işletmeleridir.                            
  Yabancı kamu idare ve müesseselerine ait iktisadi işletmeler:        

 

 
  Madde 6 - (Değişik:18/2/1963 - 199/6 md.)                  
  Yabancı devletlere,yabancı kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup 
birinci maddenin(A)ve(B)işaretli bentleri haricinde kalan ticari sınai ve zirai 
işletmeler,Türk iktisadi kamu müesseseleri gibi Kurumlar Vergisine tabi tutulur.
  (Değişik:24/12/1980 - 2362/4 md.) Bunların kazanç gayesi gütmemeleri,tüzel- 
kişiliklerinin olmaması,müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş   
sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez.  
  İş ortakları:                                

  Mükerrer Madde 6 - (Ek:4/12/1985 - 3239/72 md.)               
  Birinci maddenin A,B,C ve D bentlerinde yazılı kurumların kendi aralarında, 
şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını  
müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar 
iş ortaklığıdır.                                
  Bunların tüzelkişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.     
                İKİNCİ BÖLÜM                   
             Muaflıklar ve istisnalar                
  Muaflıklar:                                 

  Madde 7 - (Değişik:18/2/1963 - 199/7 md.)                  
  Aşağıda yazılı kurumlar, Kurumlar Vergisinden muaftır:           
  1. Darphane ve Damga Matbaası,Milli Piyango İdaresi ve Askeri Fabrika ve  
atelyeler(Bunlar kuruluşlarındaki maksadın dışında kalan işleri dolayısıyle ver-
giye tabidirler.);                               
  2. (Mülga: 26/12/1993-3946/38 md.)                     
  3. Kamu idare ve müesseseleri tarafından ilim,fen ve güzel sanatlar ile ta- 
rım ve hayvancılığı öğretmek,yaymak,ıslah ve teşvik etmek maksadiyle işletilen 
--------------------------                           
(1) Madde başlığında ve içerisinde geçen tesis kelimeleri 13/7/1967 tarih ve  
  903 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince metinden çıkarılmıştır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
müesseseler(Okullar,okul atelyeleri,konservatuvarlar,genel kütüphaneler,tiyat- 
rolar,müzeler,sergiler,nümune fidanlıkları,tohum ve hayvan ıslah ve üretme is- 
tasyonları,yarış yerleri,kitap,gazete ve mecmua,yayın evleri ve emsali müessese-
ler);                                      
  4. Kamu idare ve müesseseleri tarafından genel insan ve hayvan sağlığını ko-
ruma ve tedavi maksadiyle işletilen müesseseler(Hastane,nekahathane,klinik,dis- 
panser,prevantoryum,sanatoryum,çocuk bakım evleri,hayvan hastaneleri ve dispan- 
serleri,hayvan bakım evleri,veteriner bakteriyoloji,seroloji ve distofajin gibi 
müesseseler);                                  
  5. Kamu idare va müesseseleri tarafından içtimai maksatlarla işletilen mües-
seseler(Şefkat,rehin ve yardım sandıkları,fukara aşhaneleri,ceza ve ıslah evleri
atelyeleri darülaceze atelyeleri,içtimai sigorta kurumları,öğrenci yurtları ve 
pansiyonları gibi müesseseler);                         
  6. Kamu İdare ve müesseseleri tarafından Hükümetin veya yetkili idare merci-
lerinin müsaadesi ile açılan mahalli,milli veya milletlerarası mahiyetteki ser- 
giler,fuarlar,panayırlar;                            
  7. 3,4,5 ve 6 ncı bentlerde yazılı müesseselerden dernek,tesis veya vakıf- 
lara ait olup mezkür bentlerde belirtilen maksat ve gayelerle işletildikleri  
ilgili bakanların mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca kabul edilen- 
ler;                                      
  8. (Değişik:4/12/1985 - 3239/73 md.)Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil der- 
neklere veya kamu İdare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sa-
dece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler;          
  9. (Değişik:24/12/1980 - 2362/5 md.) T.C.Emekli Sandığı,Sosyal Sigortalar  
Kurumu,Bağ-Kur,Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Memur Yardımlaşma Kurumu gibi kanunla 
kurulan emekli ve yardım sandıkları ile Sosyal Sigorta Kurumları;        
  10. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde resim veya harc alan kamu müesse- 
seleri;                                     
  11. (Değişik: 24/12/1980 - 2362/5 md.) İl özel idareleri,belediyeler ve köy-
ler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tara-
fından işletilen:                                
  a) Su,elektrik,havagazı ve soğuk hava deposu işletmeleri;          
  b) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri;          
  c) Mezbahalar(kesim,taşıma ve muhafaza işlerine münhasır olmak şartıyla);  
  12. Köylere,Köy birliklerine ve köy belediyelerine ait tarım işletmeleri ile
bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle
işletilen hamam,çamaşırhane ve değirmenler ile bunların bağlı oldukları il sını-
rı içindeki yolcu taşıma işletmeleri;                      
  13. (Değişik:18/5/1989 - 3558/2 md.) Genel ve katma bütçeli dairelere ait  
olup sadece kamu mensuplarına hizmet veren,kar amacı gütmeyen ve üçüncü kişile- 
re kiralanmayan kreş,konuk evleri ve bunların kantinleri;            
  14. Münhasıran verem tadavi eden sanatoryum ve prevantoryumlar ile münhası- 
ran kanser,cüzzam ve trahom tedavi eden hastaneler;               
  15. (Değişik:25/6/1992 - 3824/9 md.) Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflar (Bu muaflık, vakıfların iktisadi işletmeleri- 
ni kapsamaz) ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum 
ve Kuruluşlar;                                 
  Bunların vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyetlerinin kaybedilmesine  
ilişkin şartlar,usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  16. (Değişik:24/12/1980 - 2362/5 md.)Esas mukavelelerinde sermaye üzerinden 
kazanç dağıtılmaması,idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse  
verilmemesi,ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar 
ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile kooperatifler(Esas mukave- 
lelerde yukarıki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uy- 
mayan kooperatifler muafiyetten faydalanamaz.)                 
  17. (Değişik:24/12/1980 - 2362/5 md.) Özel kanunlarla veya Devletin kanunla-
rın verdiği yetkiye dayanarak aktettiği mukavelelerle Kurumlar Vergisinden veya 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulan kurumlar.               
  18. (Ek:13/7/1967 - 903/5 md.; Mülga: 24/12/1980 - 2362/5 md.)       
  19. (Ek:4/12/1985 - 3239/73 md.)Münhasıran 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 131 inci maddesinde yer alan basılı kağıt ve plaka-
ların satışı faaliyetlerinde bulunan müesseseler.                
  Bu müesseselerin söz konusu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar Gelir  
Vergisi Kanununa göre tevkifata tabi tutulmaz.                 
  20. (Ek:25/3/1987 - 3332/11 md.)Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baş- 
kanlığı ile Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı Fonu.              
  Bu Başkanlığın ve Fonların elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi Kanununa 
göre tevkifata tabi tutulmaz.                          
  21. (Ek:25/3/1987 - 3332/11 md.)Menkul Kıymetler Tanzim Fonu.        
  Bu Fon'un portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Gelir Vergisi Kanununa 
göre tevkifata tabi tutulmaz.                          
  22. (Ek:12/6/1987 - 3380/5 md.) Diğer günlük gazetelerin yayınlanmadığı dini
bayramlarda münhasıran günlük gazete yayım ve satışı faaliyetlerinde bulunan ga-
zeteciler cemiyetlerine ait bu müesseseler.                   
  23.(Ek:24/11/1994 - 4046/27 md.)                      
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu            
  24. (Ek:25/5/1995 - 4108/29 md.) Yabancı ülkeler veya uluslararası finans  
kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde mün- 
hasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan 
ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına  
ekleyen ve sahip oldukları bu fonları ortaklarına dağıtmayarak küçük ve orta  
ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar    
  25. (Ek: 5/6/1997-4264/2 md.) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi si-
telerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, 
elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu  
kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel- 
kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihti-  
yaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi işletmeler.            
  Bu müesseselerin söz konusu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar Gelir  
Vergisi Kanununa göre tevkifata tabi tutulmaz.                 
  İstisnalar:                                 

  Madde 8 - (Değişik: 26/12/1993-3946/30 md.) (1)               
  Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil bu maddede yazılı kurum kazançları,  
kurumlar vergisinden müstesnadır:                        
  1. Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirak-
lerinden elde ettikleri kazançlar (Yatırım fonlarının katılma belgeleri ile ya- 
tırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç);    
  2. Aşağıda yazılı kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturn-  
lardan;                                     
  a) İstihlak kooperatiflerinde; ortakların şahsi ve ailevi gıda ve giyecek  
ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre    
hesaplanan risturnlar,                             
  b) İstihsal kooperatiflerinde; ortakların istihsal ederek kooperatife    
sattıkları veya kooperatiften istihsal faaliyetinde kullanmak üzere satın al-  
dıkları malların kıymetine göre hesaplanan risturnlar,             
  c) Kredi kooperatiflerinde; ortakların kullandıkları kredilere göre hesap- 
lanan risturnlar,                                
  d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf   
olunmayarak iade edilen kısımlar,                        
-----------------------                             
(1) Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki    
  "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu risturnların nakden veya aynı kıymette mal ile ödenmesi istisnanın uygu- 
lanmasına mani değildir. Ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden   
doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan muameleler-   
den doğan kazançlar hakkında risturnlara müteallik istisna hükmü uygulanmaz.  
Bunların genel kazançtan tefrikinde ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş   
hacmine olan nispeti esas tutulur.                       
  Bu risturnlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata   
tabi tutulmaz. Ortaklara dağıtımı, kar dağıtımı sayılmaz.            
  3. Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde "Turizm İşletmesi Belgesi"  
veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince "Seyahat Acentası 
İşletme Belgesi" almış olan kurumların münhasıran bu belge konusu faaliyetle-  
rinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın % 20'si (mezkür dövizlerin yetkili 
bankalar ve yetkili müesseselerde bozdurulduğunun tevsiki şartıyla, işletmenin 
ilk defa faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile kurum kazancından 
indirilir. Kurumun unvanının veya nevinin değişmesi veya işletmenin başka bir  
kurum tarafından devir alınması halinde istisna, kalan süre için uygulanır. Elde
edilen dövizleri bizzat bozdurmayan ve dövizi sağlayan müessese veya acentadan 
doğrudan doğruya pay alan turizm müesseseleri, bu istisnadan aldıkları pay   
oranında faydalanırlar. Dövizi bozduran kurum, bu kısım üzerinden istisnadan  
yararlanamaz.)                                 
  Bakanlar Kurulu yukarıda yer alan % 20 oranını sıfıra kadar indirmeye veya 
Kanunda yer alan orana kadar artırmaya yetkilidir.               
  4. a) Portföyünün en az % 25'i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler 
yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul    
kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,  
  b) (a) alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz   
yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy   
işletmeciliğinden doğan kazançları,                       
  c) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,     
  d) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,       
  Bu bentte yer alan kazançlara ait istisnanın, bu Kanunun 24 üncü maddesi ile
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek ver- 
giye şümulü yoktur.Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve Gelir Vergisi Kanununun
94 üncü maddelerine göre tevkif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (a) alt bendine göre yapılan  
vergi tevkifatına mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler hiçbir şekilde   
iade edilmez.                                  
  Bu bentte yer alan % 25 oranını % 20'ye kadar indirmeye veya % 100'e kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.                      
  Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan ve 2499 sayılı Sermaye Piya-
sası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile aynı   
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen dar mükellefiyete tabi yatırım 
fonları ve ortaklıklarının istisnadan faydalanma şartlarını, bu hususta düzen- 
lenecek belgeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları tayin ve tespite 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.                          
  5. Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançla- 
rı ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada 
çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılma- 
sından sağlanan kazançlar.                           
  6. Bu maddenin 4 numaralı bendinin (a), (c) ve (d) alt bentlerinde belirti- 
len yatırım fonlarının katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse    
senetlerinden elde edilen kar payları,                     
  Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin ödeme- 
lerin kurum kazancından gider olarak indirilmesi kabul edilmez.         
  Finansman Fonu:                               

  Mükerrer Madde 8 - (Ek: 24/12/1980 - 2362/7 md.)              
  Sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatırım indiriminden faydalanması ka- 
bul edilmiş bulunan yatırımlarının finansmanında kullanmak ve yatırım indirimi 
bel-                                      
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              2048 (2048-1/2048-2)                
gesinde bu yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla aşağıdaki  
şartlarla finansman fonu ayırarak safi kurum kazancından indirebilirler.    
  1. Ayrılacak finansman fonu Kurumlar Vergisi matrahının % 25 ini ve yapıla- 
cak yatırım tutarını geçemez.                          
  2. Finansman fonunun T.C. Merkez Bankasında açılacak her an paraya çevrile- 
bilir Devlet Tahvili hesabına yatırılması mecburidir.              
  3. T.C. Merkez Bankasında açılacak hesaptan çekişler Devlet Planlama Teşki- 
latınca düzenlenecek çekiş belgelerine dayanılarak yapılır ve yıl içinde fiilen 
yapılan yatırım tutarını aşamaz.                        
  4. Bir önceki yıl safi kurum kazancından finansman fonu olarak ayrılan meb- 
lağ hesap dönemi sonunda safi kurum kazancına eklenir.             
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
             Mükellefiyet şekilleri                
  Tam mükellefiyet