Endeksler
                                        
        TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI             
         İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİNE ANKARA              
        DIŞINDA YAPACAKLARI İNCELEMELER İÇİN              
         VERİLECEK İKAMET YEVMİYESİ HAKKINDA              
               KANUN                       
                                        
  Kanun Numarası     : 5408                        
  Kabul Tarihi      : 31/5/1949                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/6/1949 Sayı: 7224            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1087          

  Madde 1 - İçtüzük'ün 62 nci maddesi uyarınca,Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyelerinden, görevleri gereğince inceleme ve tef-
tiş için,Ankara dışında vazife görenlere genel hükümler dairesinde ikamet yevmi-
yesi verilir.                                  

  Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür.