Endeksler
                                        
                                        
                                        
          TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU BANDOLARI VE           
          CUMHURBAŞKANLIĞI ARMONİ MUZIKASI İÇİN            
           YETİŞTİRİLECEK MUZIKA ÖĞRETMENLERİ             
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası      : 5407                      
  Kabul Tarihi       : 31/5/1949                    
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 4/6/1949 Sayı: 7224           
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa:1085         
                                        

  Madde 1 - Ordu bandoları ile Cumhurbaşkanlığı Armoni Muzıkası öğretmenleri 
yetiştirmek üzere üç yıl süreli ve üç sınıflı bir Askeri Muzıka Meslek Okulu  
açılmıştır.                                   
                                        

  Madde 2 - Bu okula aşağıda yazılı kaynaklardan her yıl ihtiyaç nispetinde  
sınavla öğrenci alınır:                             
  A) Muzıka Gedikli Hazırlama Orta Okulunu en az iyi derece ile bitirenler,  
  B) Orta okulu veya bu derecedeki tahsili hariçte bitiren istekliler.    
                                        

  Madde 3 - Askeri Muzıka Meslek Okulunu başarı ile bitirenler Cumhurbaşkanlı-
ğı Armoni Muzıkasında bir yıl staja tabi tutulurlar.              
                                        

  Madde 4 - 3 üncü maddedeki stajı başarı ile bitirenler 1076 sayılı Yedek Su-
bay ve Askeri Memurlar Kanununa göre yedek subay yetiştirilirler.        
  Yedek Subay Okulunu başarı ile bitirenler yedek asteğmen nasbolunmalarını  
mütaakıp 8 inci sınıf muzıka öğretmenliğine naklolunurlar.Bunlardan bando öğret-
meni olarak yetiştirilmiş olanlar Ordu bandolarına ve Cumhurbaşkanlığı Armoni  
Muzıkasına atanırlar.                              
                                        

  Madde 5 - Muzıka Öğretmen Okulunda üst üste bir sınıfta veya okul devresin-
de muhtelif sınıflarda iki yıl kalanlar muvaffak olmamış sayılırlar.      
  Gedikli Hazırlama Orta Okulundan gelmiş olanlardan, birinci sınıfta muvaffak
olamıyanlar Gedikli Hazırlama Orta Okulunu bitirip gedikli yetiştirileceklerin 
staj şartlarına tabi tutularak muzıka gedikli çavuşu yetiştirilirler.İkinci ve 
üçüncü sınıflarda muvaffak olamıyanlar sekiz aylık kıta stajından sonra muzıka 
gedikli çavuşu olurlar.Meslek stajında ve Yedek Subay Okulunda muvaffak olamı- 
yanlar muzıka gedikli çavusu olarak kıtalara verilirler.            
  Bunlardan sivil orta okullardan gelmiş olanlar hakkında askeri okullarda ba-
şarı gösteremiyen öğrenciler hakkındaki hükümler uygulanır.           
                                        

  Madde 6 - Askeri Muzıka Öğretmen Okulu öğrencilerinin her türlü ihtiyaçları,
askeri liseler öğrencileri gibi meslek ve meslek stajında bulunan öğrencilerin 
ise Harb Okulu birinci sınıf öğrencileri gibi Milli Savunma Bakanlığınca sağla- 
nır.                                      
                                        

  Madde 7 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 8 - Bu kanunu Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.