Endeksler
                                        
                                        
        ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER           
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası       : 5401                      
  Kabul Tarihi        : 30/5/1949                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 3/6/1949 Sayı: 7223          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1079        
                                        

  Madde 1 - Askeri lise ve ortaokullardan ikinci maddenin (C) fıkrasında ya- 
zılı sebepler dışında çıkarılan öğrenciler Askerlik Kanunu hükümlerine tabi ol- 
mak üzere serbest bırakılırlar.                         
  İkinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebeplerle çıkarılanlar hakkında bu  
(C) fıkrası hükmü uygulanır.                          
                                        

  Madde 2 - Harb okullariyle ordu hesabına diğer yüksek öğrenim kurumlarında 
bulunan öğrencilerden;                             
  A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre derste başarı gösteremiyenlerin ilgi-
leri kesilerek serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Askerlik Kanunu ile 1076  
sayılı Yedek Subay ve Askeri Memurlar Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.   
  Devlete olan boçları yedek subaylık vazifelerinin ikmaline kadar tehir olu- 
nur.                                      
  B) Sağlık durumları dolayisiyle Milli Savunma hesabına öğrenimlerine devam- 
larına imkan görülemiyenler serbest bırakılırlar.                
  Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı ve dişçi şubelerinin ikinci ve
daha yukarı sınıflarında iken sağlık durumları sebebiyle subay olmak şartını  
kaybeden ve fakat sivil memur olmaya elverişli bulundukları tam teşekküllü bir 
sağlık kurulu raporiyle tesbit edilen öğrencilerden istiyenler; yedirme,giydirme
ve barındırma giderleri mevcut yurt ve kurumlarda veya diğer suretle ilgili Ba- 
kanlıklar tarafından sağlanmak üzere bulundukları yüksek öğrenim dalında bu Ba- 
kanlıklar hesabına öğrenimlerine devam ettirilebilirler.Bu kabil öğrenciler Mil-
li Savunma hesabına okudukları müddet te dahil olmak üzere hesabına öğrenim yap-
tıkları Bakanlığın okuttuğu diğer öğrenciler kadar mecburi hizmet yaparlar.   
  C) Haklarında Askeri Ceza Kanununun 3514 sayılı kanunla değiştirilen 154  
üncü maddesi hükmü uygulanan öğrenciler okuldan çıkarılırlar ve serbest bırakı- 
lırlar.Bunlar hakkında Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve askerlik ödevleri 
er olarak yaptırılır.                              
  D) A,B ve C fıkraları dışında diğer sebeplerden ötürü çıkarılanlar hakkında 
da ikinci maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır.              
                                        

  Madde 3 - (Değişik 22/6/1956-6742/1 md.)                  
  Sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan  
öğrencilere Devlet tarafından yapılan bilümum masraflar faizi ile birlikte muka-
velesi gereğince ödettirilir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ancak,bu öğrencilerden bilahara muvazzaf subay, askeri memur ve astsubay  
olarak orduya dahil olanlara Devletçe yapılan masraflar ödettirilmez.      

  Madde 4 - Sağlık sebepleriyle okuldan çıkarılan öğrencilerin askerlik işlem-
leri öğrenim derecesine ve sağlık durumlarına göre tesbit olunur.Kendilerine ya-
pılan masraflar geri alınmaz.                          

  Madde 5 - 18 Haziran 1947 tarihli ve 5100 sayılı kanunla 2 Ağustos 1944 ta- 
rihli ve 4637 sayılı ve 15 Haziran 1942 tarihli ve 4260 sayılı kanunlarla 2505 
sayılı kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kaldırılmıştır.            

  Geçici Madde 1 - (5401 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup  
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Bu kanunun yayımından evvel 4260 ve 5100 sayılı kanunlar hükümlerine tabi  
tutulmuş olanlar isterlerse bu kanun hükmünden faydalanırlar.          

  Geçici Madde 2 - (7/4/1965-575/1 md. ile gelen numarasız geçici madde hükmü 
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                  
  20-21 Mayıs 1963 tarihinde vukubulan olaylardan dolayı Kara Harb Okulu Yük- 
sek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ilişikleri kesilen öğrenciler hak- 
kında 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası hükmü uygulanmaz.             

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu kanunu Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.       
                 *                       
                 * *                      
  30/5/1949 TARİHLİ VE 5401 SAYILI ANA KANUNA İŞLENMEYEN GEÇİCİ MADDE :    
  1) 22/6/1956 tarihli ve 6742 sayılı Kanunun geçici maddesi:         
  Muvakkat Madde - Bu kanunun neşri tarihine kadar sağlık sebepleri dışında  
okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilerden bilahara muvazzaf
subay,askeri memur,astsubay olarak orduya dahil olanlara ödettirilmekte olan  
paralar alınmaz ve Devlet tarafından bu sebeple açılan davalar ile icra takibatı
durdurulur.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     5401 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
   Kanun                          Yürürlüğe     
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi    
--------------- -------------------------------------------- -------------   
  6742               ---            29/6/1956    
   575               ---            17/4/1965