Endeksler
                                        
                                        
           VEREM SAVAŞI HAKKINDA KANUN                
                                        
  Kanun Numarası        : 5368                     
  Kabul Tarihi         : 11/4/1949                  
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 15/4/1949 Sayı: 7183         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 921       
                                        

  Madde 1 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gerekli görülecek yerlerde  
verem savaş teşkilatı kurulur. Bakanlık bu maksatla gerekli verem sanatoryumla- 
rını,hastanelerini,prevantoryumlarını ve dispanserlerini veya bu bölgelerde mev-
cut hastanelere ek olarak verem paviyonlarını yaptırmak kiralamak,kamulaştırmak 
veya satın almak suretiyle tesis ve teçhiz ederek faaliyete geçirir ve bunlar  
için her türlü taşıt araçlariyle seyyar ve sabit röntgen cihazlarını satın alır.
                                        

  Madde 2 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,özel idareler,belediyeler ve  
verem savaş derneklerince kurulmuş verem sanatoryum,prevantoryum,hastane ve dis-
panserlerine faaliyetlerinin devamı için, gerekli gördüğü hususlarda, her çeşit 
para ve ayni yardımı yapmaya ve bu kurumlarda, kanunlarla kazanılmış memurluk ve
özlük hakları saklı kalmak kaydiyle,Bakanlık kuruluşundan tabip ve hemşire,ecza-
cı ve laborant çalıştırmaya, özel ve tüzelkişiliklere ilişkin sağlık kurumların-
da veremli hastaları,ücreti Bakanlık verem ödeneğinden ödenmek üzere,tedavi et- 
tirmeye yetkilidir.                               
                                        

  Madde 3 - Veremle savaş genel giderleri için lüzumlu ödenek her yıl Bütçe  
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısım-
larında açılacak özel bölümden ödenir.                     
                                        

  Madde 4 - (Mülga: 17/6/1957 - 7020/6 md.)                  
                                        

  Madde 5 - Bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar,  
11/2/1946 tarihli ve 4862 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere ek- 
lenmiştir.                                   
                                        

  Geçici Madde 1 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, bağlı
(3) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerine(323 894)lira ek ödenek verilmiştir. 
                                        

  Geçici Madde 2 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında (Verem savaşı genel giderleri) adiyle yeni- 
den açılan 698/A bölümüne (3 000 000) lira olağanüstü ödenek konulmuştur.Bu öde-
nekten gerekli görülecek miktarları,aynı cetvelin Maliye ve Bayındırlık Bakan- 
lıkları kısımlarındaki ilgili bölüm ve maddelere aktarmaya Maliye Bakanı yetki- 
lidir.                                     
                                        

  Geçici Madde 3 - Bu kanuna bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1949  
yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğı kısmına eklenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 4 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı(R)işaretli cetvelin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmındaki 699 uncu (Hastaneler,Sağlık ve Sosyal Yar-
dım Kurumları) bölümüne ilişkin formül, bu kanunun ikinci geçici maddesiyle ye- 
niden açılan 698/A (Verem savaşı genel giderleri) bölümü için de uygulanır.  
                                        
  Bu kanun gereğince 1949 yılı içinde satın alınacak bağlı (5) sayılı cetvelde
gösterilmiş olan taşıtlar aynı yıl Maliye Bakanlığı bütçesinin 469 uncu bölümüne
ait (R) cetvelindeki formülün 9 uncu (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) madde- 
sine eklenmiştir.                                
                                        

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinda yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 7 - Bu kanunu Maliye, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları
yürütür.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5368 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
   Yürürlükten Kaldırılan          ------------------------------- 
  Kanun veya Kanun Hükümleri           Tarihi  Sayısı Maddesi   
--------------------------------------------- ----------- -------- --------  
11/4/1949 tarih ve 5368 sayılı Kanunun 4. maddesi 17/6/1957 7020   6     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      5368 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARiHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
   Kanun                           Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi   
-------------- --------------------------------------------- -------------   
  7020              ---             24/6/1957