Endeksler
                                        
                                        
         BİLUMUM HAVA MEYDAN VE LİMANLARİYLE BUNLARLA          
           İLGİLİ BİNA VE TESİSLERİN BAYINDIRLIK           
           BAKANLIĞINCA YAPILMASI HAKKINDA KANUN           
                                        
  Kanun Numarası      : 5367                       
  Kabul Tarihi       : 11/4/1949                    
  Yayımlandığı R: Gazete  : 15/4/1949 Sayı: 7183               
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 919         
                                        

  Madde 1 - Her türlü hava ulaştırmasının sağlanması maksadiyle yeniden mey- 
dan,pist,hangar,işletme binalariyle bunlarla ilgili teçhiz ve tesisleri havi ka-
ra ve deniz limanlarının yapılması ve yaptırılması ve yerlerine konulması,halen 
mevcut olanların genişletilmesi ve düzenlenmesi ve bu hususta gerekli kamulaş- 
tırma işlemleriyle her türlü istikşaf,etüt ve aplikasyonların yapılması ve yap- 
tırılması ve bunlara ait teknik büroların kurulması ve bu işlerin yapılması için
gerekli her türlü taşıt ve makinelerin satın alınması ve yaptırılması Bayındır- 
lık Bakanlığının görevidir.                           
  Bayındırlık Bakanlığınca tamamlanan ve işler bir hale getirilen hava meydan 
ve limanları,işletme ile ilgili teçhiz ve tesisleriyle birlikte Ulaştırma Bakan-
lığına devir ve teslim olunur.                         
  Teslim alınan hava meydan ve limanlarının her türlü bakımı ile devamlı ta- 
mirleri ve işletilmeleri Ulaştırma Bakanlığına aittir.             
                                        

  Madde 2 - 8/2/1946 tarihli ve 4860 sayılı kanunun 11/6/1947 tarihli ve 5076 
sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesi hükmü gereğince Ulaştırma Bakanlığı-
na verilen (43 000 000) liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri- 
şilmesi yetkisinden geri kalan kısmı ve Ulaştırma Bakanlığınca bu yetkiye daya- 
nılarak bağıtlanmış sözleşme ve ekleriyle bunlardan doğmuş ve doğacak bütün ala-
cak ve borçlar ve bu maksatla alınmış olan ve halen işletmede kullanılmıyan her 
türlü teçhiz ve tesisler,aletler,makineler, malzeme ve vasıtalar aynı şartlar  
içinde Bayındırlık Bakanlığına devredilir.                   
  Ancak,Ulaştırma Bakanlığınca avans suretiyle verilen paralar toplamı Hazine-
ce bir taraftan irat ve diğer taraftan ödenek ve avans kaydedilerek mahsubu ya- 
pılır.                                     
                                        

  Madde 3 - Bu işleri 2490 sayılı Artırma,Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine
bağlı kalmaksızın Bakanlar Kurulu karariyle ve pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık
Bakanlığı yetkilidir.                              
                                        

  Madde 4 - Birinci ve ikinci maddeler gereğince girişilmiş ve girişilecek  
yüklenmelerin karşılığı her yıl bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ba- 
yındırlık Bakanlığı kısımlarında özel bölümlerine konulacak ödeneklerle ödenir. 
                                        

  Geçici Madde 1 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye
Bakanlığı kısmındaki 486 ncı (Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne) bölümünden 
(11 404 915) lira indirilerek (57 000) lirası Bayındırlık Bakanlığı kısmının  
618 inci                                    
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Geçici hizmetliler ücreti) bölümüne aktarılmış ve geri kalan (11 347 915) 
lirası da (A. 1) cetvelinin Bayındırlık Bakanlığı kısmında (5076 sayılı kanun  
gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler karşılığı) adiyle 
yeniden açılan (20/A) bölümüne olağanüstü ödenek olarak konulmuştur.      
                                        

  Geçici Madde 2 - 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Bayın-
dırlık Bakanlığı kısmına aşağıdaki formül eklenmiştir:             
  20/A - 5076 sayılı kanun gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek 
yüklenmeler karşılığı.                             
  Meydan,pist,hangar,işletme binaları ve bunlara ait her çeşit tesisatın ya- 
pılması ve yaptırılması,mevcutların genişletilmesi,düzenlenmesi,telsiz ve sair 
cihazlarının satınalma ve kurma giderleri, kamulaştırma giderleri,meydanlara ge-
rekli her türlü makine,teçhizat ve taşıtlar satınalma bedelleriyle bunlar için 
harcanacak ambalaj,taşıma ve sigortalama giderleri,yapı ve kurma işlerine ait  
keşif,plan,proje giderleriyle bu işlerin inceleme ve düzenleme,muayene ve teslim
alma ücret ve giderleri,satın alınacak malzemenin muhafazası için tutulacak depo
kirasiyle gümrük resmi,ardiye ve bu işler için kullanılacak yabancı uzmanların 
yollukları ile sözleşmeleri gereğince yapılacak her çeşit ödemeler ve bu işlerin
gerektirdiği bilümum giderler bu tertipten ödenir.               
                                        

  Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 6 - Bu kanunu Maliye, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları yürütür.   
                                      *