Endeksler
        GELECEK YILLARA GEÇiCİ YÜKLENMELERE DAİR KANUN                  


                    KANUN                  
  Kanun Numarası     : 527                        
  Kabul Tarihi      : 25/1/1965                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/2/1965 Sayı: 11921           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 4  Sayfa: 439          

  Madde 1 - Kalkınma Planının yıllık programlarında genel bütçeye dahil daire-
lerle katma bütçeli idarelerin öngörülen ve bir bütçe yılı içinde tamamlanması 
mümkün olmıyan yatırım projelerinin sonraki yıllara ait giderleri tutarında ge- 
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye ilgili bakanlık ve idareler yetkili-
dir.                                      
  Birinci fıkra gereğince girişilecek yüklenmelerin yatırım gruplarına göre  
tutarlariyle yıllık ödeme miktarlarına ait sınırlar Devlet Planlama Teşkilatının
mütalaası alındıktan sonra ilgili Bakanlıkla Maliye Bakanlığınca müştereken tes-
bit edilerek her yıl bütçe kanun tasarılarına eklenen cetvellerde belirtilir.  
  Yabancı memleketlerde dış temsilcilik binaları veya arsa satın alınması veya
bina yaptırılmasını sağlamak gayesiyle 2 nci fıkradaki esaslara göre tesbit edi-
lecek miktarlar dahilinde gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Dışişle-
ri Bakanı yetkilidir.                              

  Madde 2 - 7020 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.           
  Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veren diğer kanunların 
hükümleri saklıdır. Bu kanunlara konu teşkil eden işlerde 1 inci madde hükmü,  
özel kanundaki yetkiyi aşan miktar için uygulanır.               

  Geçici Madde 1 - 7020 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak girişilmiş olan 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere ait sözleşmelerin hükümleri saklıdır.    

  Geçici Madde 2 - Kanunun yürürlüğe girdiği mali yılda girişilen ve girişile-
cek olan gelecek yıllara geçici yüklenmelere ait yetkiler birinci madde hükümle-
rine göre tesbit edilerek cetvelleri müteakıp mali yıl bütçe kanunu tasarısına 
eklenir.                                    

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.