Endeksler
                                        
                                        
          MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE ÖDÜNÇ TOHUMLUK VERİLMESİ          
                HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
  Kanun Numarası     : 5254                       
  Kabul Tarihi      : 8/7/1948                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 14/7/1948 Sayı: 6957            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 29 Sayfa: 1292         
                                        

  Madde 1 - Kuraklık, don, sel, haşere, yangın ve benzeri afetlerden:     
  a) Mahsulü en az % 40 nispetinde zarara uğrayıp elinde tohumluğu kalmamış ve
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından veya tarım kredi kooperatiflerinden tohum
kredisi alamıyacak halde bulunmuş olan;                     
  b) Mahsülü % 40 tan daha az nispette zarar görmüş ve fakat elinde tohumluğu 
kalmamış ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından veya tarım kredi kooperatif- 
lerinden tohum kredisi sağlıyamamış ve bu yüzden zirai işletmesini yürütemiyecek
hale gelmiş bulunan;                              
  Ve mahsulü zarara uğramamış olmakla beraber elinde olmıyan her hangi sebeple
fakrü zarurete duçar olarak tohumluğunu dahi tedarike ve Türkiye Cumhuriyeti Zi-
raat Bankasından veya tarım kredi kooperatiflerinden tohum kredisi almaya imkan 
bulamıyan ve bu sebeple çiftçiliği bırakacak hale düşen;            
                                        
  (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md; Aynen kabul 7/2/1990 - 3612/24 md.)  
Çiftçilere, Ziraat Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak buğday, arpa, mısır, 
çavdar, yulaf tohumlukları ve gerekli hallerde diğer çeşit tohumlukları dağıtma-
ya Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.                

  Madde 2 - Birinci maddede yazılı çiftçinin ihtiyaç hal ve derecesinin tesbi-
tine ihtiyaç komisyonları yetkilidir. İhtiyaç komisyonları, bu kanunda görevlen-
dirildikleri işlerle komisyon başkanının görüşülmesine lüzum göstereceği husus- 
ları da inceler ve karara bağlar. İhtiyaç komisyonları, mahalli mülkiye amirle- 
rinin başkanlığı altında Tarım Orman ve Köyişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlık- 
ları temsilcileriyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Müdüründen ve varsa zi- 
raat odası temsilcisinden, yoksa belediyece seçilecek bir çiftçiden teşekkül  
eder.                                      

  Madde 3 - (Değişik:30/5/1991 - 3750/1 md.)                 
  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ,1inci maddede öngörülen amacı gerçekleş-
tirmek üzere,Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine;yıllık (20) milyar lirayı
geçmemek,zirai kredilere uygulanan faizler tatbik olunmak,üç yılda ve üç taksit-
te kullanılmak kaydıyla (60)milyar liralık tohumluk kredisi açar.Bu krediden bir
yıl içinde kullanılan miktar (20) milyar liradan aşağı olduğu takdirde,kalan kı-
sım ,ertesi yıl için tahsis edilecek (20) milyar liraya eklenmek suretiyle kul- 
lanılabilir. Ancak,bu bakiye kısım,bir sonraki yıla intikal ettirilmez ve yıldan
yıla devredilecek çiftçi üzerindeki tohumluk kredi bakiyesi miktarı (60) milyar 
lirayı geçemez.                                 
  Açılan kredi yılın ihtiyacını karşılamadığı takdirde, evvelki yıl borçların-
dan yapılan tahsilata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senetlere göre ertesi yıla
devredecek çiftçi üzerindeki kredi miktarı (60)milyar lirayı buluncaya kadar  
tohumluk tevziatı yapılabilir.                         
-------------------------                            
(1) 30/5/1991 tarih ve 3750 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda yeralan
"Tarım Bakanlığı" ibaresi " Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı","Maliye Bakanlı-
ğı"ibaresi ise "Maliye ve Gümrük Bakanlığı "olarak değiştirilmiş ve metne işlen-
miştir.                                     
                                        
 KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yukarıdaki fıkralarda belirtilmiş bulunan kredi miktarları,her yılın başında
Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen "yeniden değerlendirme katsayısı"ile çar-
pılmak suretiyle uygulanır. Ayrıca büyük afetler ve tohumluk fiyatlarındaki aşı-
rı yükselmeler dolayısıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teklifi üzeri- 
ne,Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulanacak kredi miktarları üç katına kadar artı- 
rılabilir.                                   

  Madde 4 - Bu tohumlukların satınalma bedelleri ve gerekli her nevi masraflar
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası usullerine göre tesbit edilerek, bu hesaptan,
Bankaca ödenir.                                 

  Madde 5 - Tohumluk dağıtılacak yerlerde tohumluk miktar ve çeşitleri ekim  
mevsiminden en az bir ay evvel Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tesbit edi-
lerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına bildirilir. Olağanüstü hallerde bu  
bildirme, ihtiyacın bilinmesi tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.    
  Bakanlıkça bildirilecek duruma göre dağıtılacak tohumluklar Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı müesseselerinden veya Toprak Mahsulleri Ofisinden peşin para
ile alınır. Şayet kurumların ellerinde mahallin gereklerine uygun vasıfta tohum-
luk yoksa veya ihtiyaç mahallerine pahalıya mal olacaksa aynı şekilde diğer müs-
tahsillerden veya piyasadan satın alınır. Satın alınacak tohumlukların mahalli 
şartlara elverişli ve tohumluk vasıflarını haiz olup olmadığının incelenip be- 
lirtilmesi Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca yapılır ve ihtiyaç  
komisyonunca bu hususta alınacak karar üzerine işe girişilir.          
  Tohumluk alışları, Genel Muhasebe ve Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları  
hükümlerine tabi olmadığı gibi Banka için taahhüt vergisine de matrah teşkil  
etmez.                                     

  Madde 6 - Tohumluklar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca ekim mevsiminden
evvel bölgenin ihtiyaç komisyonunca tesbit edilecek en uygun yerlerinde hazır  
bulundurulur. Borç senetleri bir çiftçi için en az iki ve birden fazlası için üç
kişiden yirmi kişiye kadar gruplar halinde müteselsil kefaletle tanzim edilir. 
Vade, bu tohumluklardan elde edilecek ilk mahsulün alındığı yılın mahalli harman
mevsimi sonudur. Bu kanuna göre yapılacak borçlandırmalarda, harman mevsimi so- 
nu, il ve ilçe idare kurullarınca belirtilir. Bu borçlandırma,tohumluğun Bankaca
alış bedelleri üzerinden yapılır.(1)                      
                                        
  (Ek fıkralar: 20/7/1953 - 6182/2 md.)                    
  Toprak Mahsulleri Ofisinden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca mubayaa  
edilen tohumlukların tevziat bakıyeleri satınalma bedeli üzerinden en yakın ofis
iş yerine iade edilebilir. Bu iş yeri ile tohumluğun evvelce satınalındığı iş  
yeri arasındaki nakliye ücreti Ofisce geri alınan tohumluk bedelinden indirilir.
  Geri verilen tohumluklar ilk alındığı zamanki vasıflarını muhafaza etmediği 
takdirde bedellerinde vasıf noksanını karşılıyacak miktarda tenzilat yapılır.  

    Madde 7 - Tohumluk borçları para ile ödenir. Bu paralar tohumluk kredisi 
hesabına geçirilir.                               

  Madde 8 - Vade yılında birinci maddede yazılı afetlerden mahsulü en az % 40 
zarar gördüğü ihtiyaç komisyonlarınca tesbit edilecek olanların tohumluk borçla-
rı bir yıl tecil edilir. Ve bu kanun hükmünden o yıl için ayrıca faydalandırıla-
bilir. Vadesinde borcunu ödemiyen veya tecil edilemiyenlerden vadenin bitimi ta-
rihinden tahsil tarihine kadar % 6 gecikme faizi alınır ve bu faiz tohumluk kre-
disi hesabına geçirilir.                            

  Madde 9 - (Değişik: 20/5/1955 - 6572/2 md.)                 
  Tohumluk kredisi borçlarını vadesinde ödemeyenlerin borçları Türkiye Cumhu- 
riyeti Ziraat Bankasınca kendi usullerine göre bir yıl müddetle takip ve tahsil 
-----------------                                
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
olunur. Bir yıl içinde ödenmeyen alacaklar gecikme zammı yerine vade tarihinden 
itibaren yalnız %6 faize tabi tutulmak kaydı ile, 6183 sayılı kanun hükümleri  
dahilinde takip ve tahsil edilmek üzere Maliyeye devrolunur.          
  Maliyeye devredilen senetlerin tutarı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası  
Merkezinde Hazine namına açılacak hususi hesaba zimmet kaydolunur. Bu suretle  
Hazine hesabına borç kaydedilen paralar, Hazinece ertesi sene bütçesine ödenek 
konarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ödenir.              
  3242, 3730 ve 3938 sayılı kanunlar hükümlerine göre bankaca dağıtılmış olan 
tohumluk ve yemeklik kredilerinden mütevellit olup Maliyeye devredilmiş bulunan 
alacaklar da Hazinece gecikme zammı yerine vade tarihinden itibaren yalnız % 7 
faize tabi tutulmak kaydı ile, 6183 sayılı kanuna göre takibedilir.       

  Madde 10 - Kredi faizleriyle bu faizlerin muamele vergisi ve tohumluk dağıt-
madan evvel ve sonra tahakkuk edecek bütün masraflar ve meydana gelecek zararlar
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bölüme konacak öde- 
nekle ertesi yıl karşılanır. Ödeneğin miktarı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka- 
sınca her yıl Temmuz ayı sonuna kadar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bil- 
dirilir.                                    

  Madde 11 - (Değişik: 1/3/1950 - 5580/2 md.)                 
  Bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerle ilgili bütün kağıtlar her türlü 
resim ve harçtan ve tohumluk alımları borsa ücretinden muaftır.         
  Beşinci madde gereğince alınacak zincirleme kefalet senetleri hakkında   
4/6/1937 tarihli ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun de-
ğişen 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.           

  Madde 12 - 3242,3730 ve 3938 sayılı kanunların hükümleri yalnız göçmenlerle 
nakledilenler için uygulanır. Bunlar, iskan edilerek adı geçen kanun hükümlerin-
den faydalandıktan sonra birinci maddede gösterilen hallere düşerlerse bu kanun 
hükümlerinden de faydalanabilirler.                       

  Madde 13 - 11/12/1940 tarihli ve 3938 sayılı kanunda yazılı kredi miktarı  
(3 500 000) liraya indirilmiştir. Bu krediden muhtaç çiftçilere tohumluk olarak 
yapılmış dağıtmalardan doğan alacaklar tahsil olundukça bunun itfasına tahsis  
edilir ve tamamen itfa edilinceye kadar bu kısım hakkında 3242 sayılı kanunun  
ilgili hükümleri uygulanır.                           

   Ek Madde 1 - (20/7/1953 - 6182 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek 
maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)             
  Bankaya borçlanmak suretiyle tohumluk alanlar, aldıkları tohum miktarında  
ekim yapmadıkları, bu tohumlukları her hangi bir şekilde istihlake tahsis ettik-
leri veya elden çıkardıkları veyahut standard vasıfdaki tohumlukları aynen ekme-
dikleri takdirde borçları muacceliyet kesbeder.                 
  Borcu muacceliyet kesbedenler; aldıkları tohumluğun bedelinden başka Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca yapılan masraftan bu tohumluklara isabet eden mik-
tarı ile faiz ve muamele vergisi tutarını da aynı zamanda ödemek zorundadırlar. 
  (Değişik: 20/5/1955 - 6572/4 md.) Tahakkuk eden borç iki ay zarfında ödenme-
diği takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kendi usullerine göre tahsil
edilir.                                     

  Madde 14 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 15 - (Değişik :30/5/1991-3750/2 md.)                 
  Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                
 KANUNLAR,AĞUSTOS 1991 (Ek-9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       5254 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
  No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi
--------      ---------------------------------------     ------------
 5580                -                4/3/1950 
 5807                -                9/7/1951 
 6182                -                25/7/1953 
 6572                -                27/5/1955 
 1772                -                3/7/1973 
 2488                -                10/7/1981 
KHK/336               -                5/8/1988 
 3750                -                5/6/1991  
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)