Endeksler
                                        
                                        
           ERZİNCAN'DA YAPTIRILACAK MESKENLER            
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası      : 5243                      
  Kabul Tarihi       : 6/7/1948                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 12/7/1948 Sayı: 6955           
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 29 Sayfa: 1209        
                                        

  Madde 1 - Eski Erzincan Belediye hudutları içinde; kendileri veya murisleri 
adlarına tapuda kayıtlı meskenleri zelzelede yıkılanlara satılmak üzere ev yap- 
tırılması için yıllık ödeme miktarı (2 000 000) lirayı geçmemek şartiyle (6 000 
000) liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Ba- 
kanlığı ve faizleriyle birlikte bu miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya Ma- 
liye Bakanlığı yetkilidir.                           
  Varislerin taaddüdü halinde bunlar için yaptırılacak ev birden fazla olamaz.
  Yüklenme bedelleri bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerin Bayın- 
dırlık Bakanlığı kısımlarında zelzele bölgelerine yapılacak yardımlar tertiple- 
rindeki ödeneklerden karşılanır.                        
                                        

  Madde 2 - Birinci madde hükümleri dairesinde yaptırılacak evlerin tipleri, 
adedi, satınalma hakkını haiz olanlardan talipler arasında gözetilecek sıra   
esasları Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.                   
                                        

  Madde 3 - İnşası tamamlanan evler Hazinece Türkiye Emlak Kredi Bankasına  
temlik ve mahiyet bedelleri adı geçen Banka sermayesine mahsup olunur.     
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 13/3/1950 - 5594/8 md.)                 
  Bu evler adı geçen Bankaca ikinci madde gereğince taayyün eden esaslar   
dahilinde taliplerine faizsiz olarak (30) yılda (30) eşit taksitle tahsil    
edilmek üzere satılır.                             
  İlk taksit vadesi satış tarihinden üç yıl sonradır. Her hangi bir taksitin 
zamanında ödenmemesi halinde geri kalan borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve  
yılda % 5 faize tabi olup Bankanın bu evlerden mütevellit alacağı kendi kanunun-
daki usullere göre takip ve tahsil olunur.                   
                                        

  Madde 5 - Maliye Bakanlığı ile Türkiye Emlak Kredi Bankası arasında karar- 
laştırılacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil giderleri ile, herhangi bir  
sebeple tahsiline imkan kalmıyan satış bedelleri, her yıl adı geçen Bankaya bi- 
rinci maddede gösterilen tertiplerdeki ödeneklerden tesviye olunur.       
                                        

  Madde 6 - Bu kanunda yazılı maksatlar için Hükümetçe hariçten getirilecek  
hazır evlerden ve malzemesinden gümrük resmi ile gümrüklerde alınan sair vergi 
ve resimler alınmaz.                              
  Bu kanuna göre yapılacak evlerin ilk sahiplerine tescillerinde tapu harcı ve
damga resmi alınmaz.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 1 - (13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)                          
  5243 sayılı kanun gereğince Erzincan'da yapılan evlerin 3908 sayılı kanun  
uyarınca kamulaştırılarak belediye namına tescil edilmiş ve henüz müstahiklerine
dağıtılmamış olan arsaların belediyece parasız olarak Hazineye ve Hazinece de  
5243 sayılı kanun gereğince müstahiklerine satılmak üzere binalariyle birlikte 
Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir ve temlik olunur.              
  Kamulaştırma işlemleri henüz tamamlanmamış olan arsaların kamulaştırma iş- 
lemleri belediyece tekemmül ettirilir ve bunlar hakkında da yukardaki hükümler 
tatbik olunur.                                 

  Ek Madde 2 - (13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup ek  
madde haline getirilmiştir. Değişik: 10/7/1953 - 6131/1 md.)          
  Arsaları sahipli olupta üzerlerine Hazinece ev yaptırılmasına sahipleri ta- 
rafından taahhütname ile muvafakat edilmiş bulunan evlerin maliyet bedellerinin 
yüzde ellisi yardım olarak kabul ve maliyetten tenzil olunur.          
  Bu evlerin tapu kayıtlarına Hazine lehine maliyet bedellerinin diğer yarısı 
üzerinden resen ipotek konulur ve Hazine alacağı Emlak Kredi Bankası tarafından 
Hazine adına 5243 sayılı Kanun hükümleri dairesinde takip ve tahsil edilir.   
  5594 sayılı Kanunun birinci maddesinde zikredilen arsalar üzerine yaptırılan
evler hakkında da yukardaki hükümler tatbik olunur.               

  Ek Madde 3 - (13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)                          
  Maliki mütaaddit ve mülkiyeti şüyulu olan arsaların tapu kaydı hissedarlar- 
dan inşaata muvafakatı mutazammın taahhütname vermiş olanlar adına tashih ve  
haklarında ikinci madde hükmü tatbik olunur.(1)                 
  Taahhütname vermemiş olan hissedarların arsa bedelinden doğacak alacakları, 
arsanın, bu kanunun yayınlandığı tarihteki mahalli rayice göre belediyece takdir
edilecek kıymetleri üzerinden, binayı alanlarca verilir. Bu hissedarlar hakla- 
rını alıncaya kadar hisseleri nispetinde arsa üzerinde ikinci derecede kanuni  
teminat hakkına maliktirler.                          

  Ek Madde 4 - (13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek 
madde haline getirilmiştir.)                          
  Erzincan şehri imar planının tatbikı dolayısiyle namlarına müseccel arsala- 
rın değişmesi gerekenlerin tapudaki arsa kayıtları yeni vaziyete göre tashih ve 
arsaları tamamen ortadan kalkanlara da imar sahası dahilinde belediyece bir arsa
tahsis edilir ve tapudaki kayıtları ona göre düzeltilir.            
  Bu işlemleri Erzincan Belediyesi takip ve intaçla mükelleftir.       

  Ek Madde 5 - (13/3/1950 - 5594 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup ek 
madde haline getirilmiştir.)                          
  Süknaya elverişli bir hale gelmiş olan evlerden, Hazine elinde bulunanlar  
Hazinece ve Bankaya devredilmiş olanlar Banka tarafından, devir ve temlik işlem-
le-                                       
------------------                               
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 inci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rinin ikmal edilmesi beklenmeksizin, taahhütname vermiş olanlara bir zabıt tan- 
zim edilerek derhal teslim olunur.                       
  Taahhütname verenler mütaaddit ise, evin kime teslim edileceği ad çekme su- 
reti ile belli edilir.                             
  Taahhütname verenlere teslim edilemiyen evler, Hazinece ve Banka tarafından 
kiraya verilirler. Kira bedelleri il idare kurulunca takdir olunur ve sonradan 
evin taahhütname veren sahibine teslimi halinde taksitlere mahsup edilir.    
  Devir ve temlik işlemleri tekemmül eden evlerin maliklerine teslim edilmek 
için kiracılardan tahliyeleri hükme hacet kalmaksızın o bölgenin en büyük mülki-
ye amiri tarafından icra dairesinden istenir. İcra dairesi evde bulunanlara bir 
tahliye emri tebliği suretiyle 15 gün içinde tahliye ve teslim etmelerini bildi-
rir. Bu süre bitince, ev usulü dairesinde tahliye ve sahibine teslim olunur. İc-
ra dairelerinin yapacakları bu işlemler harç ve resme tabi değildir.      
  Temlik işlemlerinin ikmali beklenmeksizin taahhütname vermiş olanlara teslim
edilen evlerin temlik işlemlerinin yapılması, Türkiye Emlak Kredi Bankası tara- 
fından yazı ile kendilerine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren üç ay   
içinde devir ve temlike ait şartlar hakkında talep olunan taahhütleri yapmıyan- 
lar, haklarından feragat etmiş sayılırlar. Bu takdirde yukarda yazılı tahliyeye 
dair hükme göre evler tahliye ettirilir.                    
                                        

  Ek Madde 6 - (13/3/1950 - 5594 sayılı ek Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                         
  Bu kanuna göre yapılan ve yapılacak olan evlerin 5228 sayılı kanunun 7 nci 
maddesindeki vergi muafiyetinden istifade edebilmeleri için mezkür madde muci- 
bince beyanname verilmesi şarttır.                       
  Ancak vaktinde verilmemiş olan beyannameler, evlerin hak sahiplerine teslimi
tarihinden itibaren üç ay zarfında Türkiye Emlak Kredi Bankasınca verilir.   
                                        

  Ek Madde 7 - (13/3/1950 - 5594 sayılı ek Kanunun 7 nci maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                         
  Bu kanunda yazılı devir, temlik ve ipotek işlemleri her türlü harç ve resim-
den muaftır.                                  
                                        

  Madde 7 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 8 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       5243 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                              Yürürlüğe   
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
------    ---------------------------------------      ------------  
                                        
5594              -                 18/3/1950   
                                        
6131              -                 15/7/1953