Endeksler
                                        
       GÜMRÜK KORUMA MEMURLARININ ASKERİ TEŞKİLATA            
       GÖRE TENSİKI HAKKINDAKİ 1841 SAYILI KANUNA EK           
                KANUN (1)                    
  Kanun Numarası       : 5215                     
  Kabul Tarihi        : 7/6/1948                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 15/6/1948 Sayı: 6932          
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 3 Cilt: 29  Sayfa: 1055       

  Madde 1 - Gümrük Koruma teşkilatında görevlendirilmiş veya görevlendirilecek
yedek subay ve yedek askeri memurlardan bu teşkilatta arasız on yıl çalıştıktan 
sonra çekilme, nakil ve terhis gibi sebeplerle ayrılarak sivil memurluklara ge- 
çenlerin alabilecekleri aylıklar aşağıdaki esasa göre hesap ve tesbit olunur:  
  A) Bunlar Gümrük Koruma teşkilatındaki yedek subay ve yedek askeri memurluk-
lara açıktan gelmiş iseler tahsil derecelerine göre müstahak oldukları aylık de-
receleri üzerine;                                
  B) Gümrük Koruma teşkilatındaki yedek subay ve yedek askeri memurluklara ay-
lıklı veya ücretli memurluklardan geçmiş iseler evvelce müktesep hak olarak fii-
len almış oldukları aylık dereceleri üzerine;                  
  Yedek subay ve yedek askeri memurluklarda tam aylık almak suretiyle geçen  
hizmetlerinin her üç yılı için bir derece eklemek suretiyle tesbit olunacak ay- 
lık dereceleriyle memurluklara alınabilirler.                  
  Ancak bu suretle tesbit edilecek aylıklar,ayrıldıkları tarihte fiilen almak-
ta oldukları askeri rütbe aylıklarını geçemez.                 
  2936 sayılı kanunun ikinci maddesi hükmü saklıdır.             

  Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
---------------------------                           
 (1) Bu Kanunda Gümrük ve Tekel Bakanlğına verilmiş olan görev ve yetkilerin,  
   İçişleri Bakanlığına,Gümrük ve Muhafaza Genel Komutanlığına verilmiş olan- 
   ların ise Jandarma Genel Komutanlığına devrolunduğu 16/7/1956 tarihli ve  
   6815 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle hükme bağlanmıştır.