Endeksler
                                        
         DENİZ VE KIYILARINDA GÖRÜLECEK BAŞIBOŞ MAYIN,         
          PATLAYICI MADDE VE ŞÜPHELİ CİSİMLERİN            
             YOKEDİLMESİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası        : 5202                    
  Kabul Tarihi         : 17/5/1948                  
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 25/5/1948 Sayı: 6914        
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 3 Cilt: 29 Sayfa: 984       

   Madde 1 - Kara sularımızda veya bu sular dışında gemilerimizin normal kabo-
taj seyir hatları üzerinde veyahut kıyılarımızda raslanacak başıboş mayınlar,  
patlayıcı maddeler ve şüpheli cisimler, bu sularda ilgili en yakın deniz birlik-
leri, deniz birliği olmıyan yerlerde bölge liman ve deniz işleri müdürlükleri, 
liman başkanlıkları tarafından bu kanun hükümlerine göre yokedilirler veya za- 
rarsız bir hale konulurlar.                           
  Bu kabil tehlikeli cisimleri gören harb gemileri kendi araçlariyle bunları 
yokederler.                                   

  Madde 2 - Birinci maddede gösterilen alanlarda yolculuk eden buhar,motör ve 
yelkenle seyreden gemiler,gördükleri veya haber aldıkları başıboş mayın,patlayı-
cı madde ve şüpheli cisimlerin gidiş yönlerini ellerinde bulunan haberleşme   
araçlariyle mümkün ise derhal olmadığı takdirde ilk vasıl oldukları mahallin en 
yakın Devlet teşkiline bildirirler.                       
  Bu haberi alan Devlet teşkili, bu kanuna göre mayın yoketmekle ilgili makam-
lardan ise görevini derhal yapar,değilse en yakın yetkili deniz birliğine veya 
bölge liman ve deniz işleri müdürlüğüne veya liman başkanlığına süratle bilgi  
verir.                                     

  Madde 3 - Kıyılarımızda yüzer veya kıyıya oturmuş bir halde başıboş mayın, 
patlayıcı madde ve şüpheli cisimleri gören her kimse vakit geçirmeksizin kendi- 
sine en yakın Devlet teşkiline bunu bildirir.                  
  Bu haberi alan Devlet teşkili,durumdan, bildirilen cismi yoketmekle ilgili 
makamı derhal haberdar eder.Kıyıya düşmüş tehlikeli cisimler için deniz birliği 
uzmanı gelinceye kadar alınması gerekli tedbirler, bölge liman ve deniz işleri 
müdürlükleri,liman başkanlıkları veya bu haberi alan Devlet teşkili tarafından 
alınır.                                     

  Madde 4 - Birinci maddede gösterilen alanlarda yüzer bir halde bulundukları 
bildirilen başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yerleri ve gidiş
yön-                                      
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK-3)                           
                                        
leri deniz birliği,bölge liman ve deniz işleri müdürlükleri ve liman başkanlık- 
ları tarafından diğer bütün denizcilere bildirilir.O bölgede denizde ve karada 
alınması gereken her türlü emniyet tedbirleri bu makamlar tarafından alınır.  
                                        

  Madde 5 - Kıyıya düşmüş veya karaya oturmuş bir halde görülen başıboş mayın,
patlayıcı madde ve şüpheli cisimler munhasıran deniz birlikleri uzmanları tara- 
fından yokedilinceye veya zararsız bir hale konuluncaya kadar haberi alan Devlet
teşkilleri,halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini alırlar.
                                        

  Madde 6 - Başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilmesi 
veya zararsız bir hale konulması hususunda gerekli gereç,araç ve personelin sağ-
lanmasına Devletin silahlı teşkilleri,mülki makamlar, bölge liman ve deniz işle-
ri müdürlükleri,liman başkanlıkları görevlidirler.               
  Bu kabil tehlikeli maddeler :                        
  A) Kıyıya düşmüş veya karaya oturmuş olanlar munhasıran deniz birlikleri ta-
rafından;                                    
  B) Yüzer bir halde olanlar varsa deniz birlikleri, yoksa bölge liman ve de- 
niz işleri müdürlüğü,liman başkanlığı tarafından yokedilirler.         
  Devlet teşkillerine ait araç bulunmadığı veya bulunupta ödevi yapamıyacak  
durumda olduğu takdirde, mahallin en büyük mülkiye amirince özel kişilere ait  
deniz veya kara taşıt araçlarından işe elverişli ve uygun görüleceklerle bunlara
lüzumlu şahıslardan hizmet kabul edenlerin ücretleri ve kira bedelleri mahalli 
rayice göre pazarlıkla tesbit edilerek çalıştırılırlar.             
  Bu şartlarla hizmete talip çıkmadığı takdirde mahallin en büyük mülkiye   
amirliğince işe elverişli araçlara elkonarak imha ile görevli olanlara teslim  
edilir.Bu araçların kira bedelleri mahalli rayice göre pazarlıkla,olmadığı tak- 
dirde mahalli belediyelerce,yoksa en yakın belediyelerce tesbit edilerek ödenir.
   Hizmet sırasındaki kazalarda hasar veya ziyaa uğrayacak araçlara verilecek 
tazminat,bölge liman ve deniz işleri müdürlükleri,liman başkanlıkları fen heyet-
leri (Gemi sürvey kurulları) ve mahalli idare kurullarınca mahalli rayici geçme-
mek üzere en kısa bir zamanda tesbit edilerek ödenir.              
  İlgililerin bu miktarları azımsamaları halinde mahkemeye müracaat hakları  
mahfuzdur.                                   
                                        

  Madde 7 - Bu kabil tehlikeli cisimlerin yokedilmesi amaciyle kullanılacak  
özel kişilere ait araçları makul bir sebep yok iken vermekten çekinenlere 100  
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.              
  İkinci maddede sayılan gemilerin süvari veya kaptanlariyle üçüncü maddede  
yazılı kimseler bu kanunun şümulüne giren tehlikeli maddeleri haber vermedikle- 
ri takdirde kendilerinden 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası alınır. 
  Bu davalar mahalli sulh mahkemelerince görülür.               
                                        

  Madde 8 - Başıboş mayın,patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilmesi  
veya zararsız bir hale getirilmesi için bu kanun gereğince yapılacak her türlü 
giderler ve verilecek ücret, yolluk ve tazminat Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinden 
ödenir.                                     
                                        

  Madde 9 - Mayın, patlayıcı madde veya şüpheli cisimlerin yokedilmesi veya  
zararsız bir hale getirilmesi görevinde infilak veya sair herhangi bir kaza se- 
bebiyle malül kalan sivil ve askerlere ve ölenlerin kanuni mirasçılarına bir de-
faya mahsus olmak üzere 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümleri dairesinde 
tazminat verilir.Bu gibilerin kanunlarla belirtilen diğer hakları mahfuzdur.  
                                        

  Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 11 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.