Endeksler
                                        
   AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNCE TÜRKİYE'YE YAPILACAK YARDIMDAN       
     MÜNHASIRAN MİLLİ SAVUNMA İHTİYAÇLARI İÇİN SAĞLANACAK          
       MADDELERİN VERGİ MUAFLIKLARI HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası      :5164                       
  Kabul Tarihi       :19/1/1948                    
  Yayımlandığı R.Gazete   :Tarih:23/1/1948  Sayı:6813           
  Yayımlandığı Düstur    :Tertip:3 Cilt: 29 Sayfa:735          
                                        

  Madde 1 - Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak yardımlardan 
munhasıran milli savunma ihtiyaçları ile yine bu maksatla her çeşit yol,köprü, 
liman ve iskelelerin yapılması,onarılması,tamamlanması ve cihazlandırılması için
sağlanacak:                                   
  A) Kara,deniz ve hava harb teçhizatı,mühimmatı ve araçlariyle bunların ye- 
dek ve yenileme parçaları ve levazımı;                     
  B) Akaryakıtlar ile bunların taşınmasına,konmasına mahsus duba,sarnıç te- 
neke,bidon gibi her türlü kab ve araçları,her çeşit taşıt,muhabere,inşaat,tesi- 
sat malzemesi,makineler,cihaz ve aletlerle bunların yedek ve yenileme parçaları 
ve levazımı,baraka,sabit ve sabih vasıtaları;                  
  C) Her türlü giyecek maddeleri;                      
  D) Garnizonlar ve hastaneler tesisi,askeri fabrika ve teknik atelyesi ida- 
resi için lüzumlu her çeşit tezgah,malzeme,ham madde,eşya,ilaçlar ve müstahza- 
rat, aletler ve cihazları;                           
  E) A,B,C,D fıkraları dışında milli savunma ihtiyacı için gelecek diğer her 
çeşit maddeleri;                                
  Gümrük vergisi ve zamlariyle Hazineye,özel idare ve belediyelere ait her  
türlü vergi ve resim,harç ve zamlarla ardiye ücretinden bağışık olarak yurda  
sokmağa Bakanlar Kurulu yetkilidir.                       

  Madde 2 - Birinci madde hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca yurda sokulma- 
sına karar verilecek maddeler,gümrüklerce hiç bir muameleye ve muayeneye tabi  
tutulmaksızın yurda sokulur.Bu suretle gümrüklerden geçirilecek eşyanın mani-  
festoları Milli Savunma,Gümrük ve Tekel ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte,
tesbit edilecek usul dairesinde kapatılır.                   

  Geçici Madde 1 - (19/1/1948 tarih ve 5164 sayılı kanunun numarasız geçici  
maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                
  Bu kanunun yayımından önce Milli Savunma veya Bayındırlık Bakanlığınca ge- 
tirilmiş olup birinci maddede yazılı ihtiyaçlarda kullanılmış veya kullanılacak 
olan maddeler hakkında da Bakanlar Kurulu karariyle bu kanunun hükümleri uygu- 
lanır.                                     

  Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.