Geçici Madde 9 - Yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunların   
geçici 1 inci maddelerine göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar    
Kuruma eski hizmet çalışma belgesi vermiş bulunanların sözü edilen maddelerde  
belirtilen hakları saklıdır.                          
  Ağır ve yıpratıcı işlerde geçen hizmetler:                 

  Geçici Madde 10 - 1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği ta- 
rihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre ağır ve 
yıpratıcı sayılan işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerde geçen hizmet 
süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı gün sayısı toplamı, bu kanunun  
60 ıncı ve geçici 8 inci maddelerinin (A) fıkralarına göre yaşlılık aylığından 
yararlanılabilecek yaşlardan indirilir.                     
  Münavebeli işlerde geçen hizmetler:                     

  Geçici Madde 11 - 1 Nisan 1950 ile 31 Mart 1954 tarihleri arasında, yürür- 
lükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre Çalışma Bakanlığınca tesbit edilmiş 
bulunan münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme 
gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tutarı, bunların malüllük, yaşlı- 
lık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.       
  Eski primler ve gün sayıları:                        

  Geçici Madde 12 - Sigortalılar namına, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve   
6900 sayılı kanunlara göre ödenen primler ile bunların prim ödeme gün sayıları, 
bu kanuna göre ödenen malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve prim   
ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.                      
  Yabancı uyruklular:                             

  Geçici Madde 13 - 31 Mayıs 1957 tarihinden sonra, yürürlükten kaldırılmış  
6900 sayılı Kanun ve bu kanun hükümlerine tabi olmamış bulunan yabancı uyruklu 
sigortalıların, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği  
tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre ödedikleri    
ihtiyarlık sigortası Primlerinden doğan tahsis hakları saklıdır.        
  Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar yazılı istekte bulunduklarında, yürürlük- 
ten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre yalnız kendilerinin ödedikleri ihtiyar- 
lık sigortası primleri geri verilerek, adlarına ödenmiş primlerden doğan hakla- 
rı tasfiye edilmiş olur.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birden çok karısı bulunanlar: