Endeksler
                                        
       ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN (1)          
                                        
  Kanun Numarası    : 5044                         
  Kabul Tarihi     : 7/5/1947                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 14/5/1947 Sayı: 6606             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 28 Sayfa: 1148           
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
   yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen   
            nümerik fihristine bakınız.               
                                        
                *                        
               * *                        
                                        

  Madde 1 - Askeri yüksek lise ve ortaokullarla muadillerinin öğretmenleri bu 
kanunda yazılı şartları haiz olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca tayin olunur.

  Madde 2 - Askeri yüksek okullarda:                     
  I - Meslek dersleri ögretmenleri,muvazzaf veya emekli subay ve askeri memur-
lardan;                                     
  II - Diğer derslerin öğretmenleri:                     
  a)  Üniversiteden mezun muvazzaf askeri öğretmenlerden;          
  b)  Bu dersleri okutabilecek ehliyette muvazzaf veya emekli subay ve askeri
memurlardan;                                  
  c) Geçen bentlerde yazılı olanlardan bulunmadığı takdirde yayınları veya  
öğretim mesleğindeki çalışmalariyle yüksek okullarda ders verebilecek ehliyette 
oldukları Milli Eğitim Bakanlığınca tanınmış bulunan yüksek tahsil mezunların- 
dan;tayin olunur.                                

  Madde 3 - Askeri lise ve ortaokullar ile muadili okulların öğretmenleri:  
  I - Üniversite fakültelerinden veya orta öğretim öğretmeni yetiştiren yüksek
okullardan mezun askeri öğretmenlerden;                     
  II - Orta öğretim öğretmenliği şartlarını haiz,muvazzaf veya emekli subay  
ve askeri memurlardan veya sivillerden;                     
tayin olunur.                                  

  Madde 4 - Askeri okullar için,ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı şartları  
haiz öğretmen bulunmadığı takdirde,mütehassıs subay ve askeri memurlarla müte- 
hassıs diğer Devlet memurları,ek görevle,öğretmenliğe tayin olunurlar.     
---------------------------                           
(1) 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle;bu kanunun ders 
ücretleri ile ilgili olan ve anılan kanuna aykırı düşen hükümleri yürürlükten  
kaldırılmıştır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Bu suretle görevlendirileceklere ders saati başına,orta derece okullarda (2-4), 
lise derecesindeki okullarda (3-5) ve yüksek okullarda (5-10) lira,Milli Savunma
Bakanlığınca takdir edilerek kadro karşılıklarından verilir.Bunların ders saati 
hesabiyle ayda alacakları ücret tutarı,yüksek okullarda (160),lise ve ortaokul- 
larla muadillerinde (80) lirayı geçemez.                    
  Askeri okullarda öğretim müdürlüğü,ders aletleri muhafızlığı gibi aylıklı  
kadrolarda görevli olup da mesleki öğretmen bulunanlardan ihtısasları içinde  
ders okutanlara,ilave olarak okuttukları dersler için de yukarki hükümler    
uygulanır.                                   
  Askeri ve sivil okullarda milli savunma eğitimi öğretmenliğine ek görevle  
tayin edilecek subaylara okutacakları her ders saati için (2)lira ücret verilir.
Bunlara haftada on saatten fazla ders verilemez.                

  Madde 5 - Asli öğretmenler,öğretmeni bulunduğu bilim dalında,yüksek okullar-
da haftada on iki,liselerde haftada on beş ve ortaokullarda haftada on sekiz  
saat ders okutmakla ödevlidirler.Ancak,teşkilatı elverişli olmıyan okullarda bu 
miktar ders saatlerinden daha az miktarda ders verilebilir.           
  Asli öğretmenler okutmakla ödevli oldukları ders saatleri miktarından fazla,
ilave olarak ve toplamı haftada,ortaokullarda altı,liselerde dokuz,yüksek okul- 
larda (yalnız tatbiki mahiyette) dört saat ders okutabilirler.         
  Yüksek okullarda,haftada on iki saate ilave olarak,öğretmenin fazla okutaca-
ğı ders saati,aynı derste aynı konuyu okutmak şartiyle,haftada altı saat olabi- 
lir.                                      
  Bu suretle fazladan okutacakları bilim dalı dersleri için,yüksek okullarda 
beher ders saatine (4) lira,lise ve ortaokullarda (2) lira ücret verilir.    

  Madde 6 - Dördüncü maddede yazılı şekilde görevlendirilenler hariç olmak  
üzere,başka bir bilim dalında ehliyeti olan öğretmenlerden ikinci bir ders   
okutanlara,müktesep hak derecesini geçmemek üzere bu derse ait kadro aylığının 
veya ücretinin 2/3 ü ve aynı şartlar içinde üçüncü bir ders okutanlara,yine mük-
tesep hak derecesini geçmemek üzere bu derse ait kadro aylığının veya ücretinin 
1/3 ü verilir.                                 
  Öğretmenlerin bu suretle okutacakları ders saatleri toplamı 5 inci maddede 
yazılı şekilde bir öğretmenin haftada okutabileceği ders saatleri toplamını   
geçemez.                                    

  Madde 7 - Öğretmen subay ve askeri memurlar ve muvazzaf askeri öğretmenler- 
den sivil bir okulda ve sivil öğretmenlerden askeri okullarda ikinci veya üçüncü
bir görev olarak öğretmenliğe tayin edilenler hakkında 3656 sayılı kanunun 18  
inci maddesi ve askeri okullarda ek görev olarak öğretmenlik alacak sivil memur-
lar hakkında bu kanunun 4 üncü maddesi ve sivil okullarda ek görev olarak öğret-
menlik alacak subay ve askeri memurlar hakkında da 3888 sayılı kanun hükümleri 
uygulanır.                                   

  Madde 8 - 4069 sayılı kanun kaldırılmıştır.                 

  Madde 9 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 10 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.