Endeksler
                                        
                                        
         KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ           
         MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ          
         İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ           
                HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası    : 500                         
  Kabul Tarihi     : 14/7/1964                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 22/7/1964 Sayı: 11760            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2820            
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        

  Madde 1 - (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984-KHK-243/42 md.)        
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk Askeri Birlikleri personeli 
ile genel ve katma bütçeli daire ve idareler, kamu iktisadi kurumları ve döner 
sermayeli kuruluşlar personelinin aylık,ücret,yan ödeme,ödenek,tazminat,sosyal 
yardımları, tayın bedelleri ve diğer özlük hakları Kıbrıs'da ödenir. Ancak, bu 
personelin aylıklarının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100 fazlası ödemeye
esas alınır. (1)                                
  (Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/42 md.) Bu Kanuna göre görevlendirilenlere 
ayrıca yurt içinde herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunların kadro ve görev yönünden
bağlı bulundukları kuruluşlarla ilgileri kesilmez. Bu Kanun hükümleri,657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
hükümlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli görevle atananlar ile 
geçici görevle görevlendirilenler hakkında uygulanmaz.             
  (Değişik: 6/11/1996 - 4205/3 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderi- 
len erbaş ve erlerden, çavuşlar için 800, onbaşılar için 700, erler için 600  
gösterge rakamı esas alınır ve bu gösterge rakamlarının, Devlet memurlarının  
aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar   
her ay ödenir.                                 
  (Değişik: 25/8/1977 - 2106/2 md.) Birliklerin yiyecek, giyecek, yakacak,  
donatım ve tedavi gibi sair her türlü giderlerinin tutarı, satınalma işlerinin 
şekli ve ödeme biçimleri Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit
edilerek Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.                  
  (Değişik: 10/6/1975 - 1908/1 md.) Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konu- 
ların uygulanması ile ilgili hususlar, Milli Savunma, Maliye ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlıklarınca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde
birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte saptanır.                 
----------------                                
(1) Bu maddede yer alan % 50 oranı 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı KHK'nin 2 nci 
  maddesi ile % 100 olarak değiştirilmiş ve metindeki yerine işlenmiştir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Ek: 25/8/1977-2106/3 md.) Birliklerde çalıştırılmak üzere mahallen temin  
edilecek işçilere verilecek ücretler ile bunların sosyal yardımları ve sosyal  
güvenlikleri ferdi hizmet akdi veya toplu sözleşme ile tespit edilir.      
                                        

  Madde 2 - Birinci madde gereğince yapılacak giderleri karşılamak üzere Bir- 
lik Komutanı emrine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda kredi açtırılır 
veya avans verilir.                               
                                        

  Madde 3 - 18 Temmuz 1960 tarihli ve 29 sayılı (Kıbrıs'a gönderilecek Türk  
Askeri Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve Bir- 
liğin sair masrafları hakkındaki Kanun) yürürlükten kaldırılmıştır.       
                                        

  Geçici Madde 1 - (500 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup te-
selsül için numaralandırılmıştır.)                       
  29 sayılı Kanun gereğince Kıbrıs'taki Türk Askeri Birliğine mensup persone- 
lin aylıkları hakkında alınmış 12/8/1960 gün ve 5/227 sayılı Bakanlar Kurulu ka-
rarnamesine ekli (1) sayılı cetvele göre 1961 ve 1962 mali yılları içinde ger- 
çekleştirilerek, transfer edilmek suretiyle birlik mensuplarına fiilen yapılan 
ödemelerle bu ödemeler üzerinden aynı dönem içinde 1960 mali yılında cari vergi 
mevzuatına göre yapılmış bulunan vergi ve tasarruf bonosu kesintileri, aynen  
kabul olunur.                                  
                                        
  Geçici madde 2 - (10/6/1975-1908/2 md. ile gelen geçici 1 md. hükmü olup  
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                     
                                        
  Bu Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ödemelerde 20/7/1974 tarihi esas 
alınır. Ancak, evvelce yapılan ödemeler mahsup edilir.             
                                        

  Geçici Madde 3 - (10/6/1975 - 1908/2 md. ile gelen geçici 2 md. hükmü olup 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                     
  22/7/1964 tarihinde yürürlüğe giren 14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun  
1 inci maddesi esaslarına göre astsubay başçavuşlara yapılmış ödemeler geri   
alınmaz.                                    
                                        

  Geçici Madde 4 - (10/6/1975 - 1908/2 md. ile gelen geçici 3 md. hükmü olup 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                     
  1974, 1975 mali yılında katsayı 1'dir.                   
                                        

  Madde 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             
                                        

  Madde 5 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      500 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
Kanun                               Yürürlüğe   
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
---------- ------------------------------------------------ ----------------- 
1908              ---                18/6/1975  
2106    1. Maddede sözü edilen cetvellere                  
      dair hükümler                      1/3/1875  
      Diğer hükümler                     10/9/1977  
2446              ---                 1/3/1981  
                                  tarihinden  
                                   geçerli  
                                 olmak üzere  
                                  16/4/1981  
2691              ---                 1/8/1982  
KHK/243             ---                31/12/1984  
KHK/311             ---                29/2/1988  
                                        
KHK/351  2,7, 15, 16 ve 20                   Yayımı olan  
                                30/12/1988 ta- 
                                rihini takibeden 
                                  aybaşı.   
      3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18              15/1/1989  
      Diğer hükümleri                     30/12/1988  
                                        
KHK/467             ---                24/12/1991  
                                        
4205               ---             yayımını izleyen 
                               aybaşında     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        500 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                     Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın    
   Yürürlükten Kaldırılan        -----------------------------------  
  Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı   Maddesi   
-------------------------------------  ----------- ---------  -----------  
                                        
14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanuna                      
ekli gösterge tabloları           29/11/1984  KHK/243   42