Endeksler
                                        
                                        
                                        
         BUCAK MÜDÜLERİNİN DEVİR MASRAFLARI HAKKINDA          
                  KANUN                    
                                        
  Kanun Numarası        : 5005                    
  Kabul Tarihi         : 17/2/1947                  
  Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih: 21/2/1947 Sayı: 6538        
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 3 Cilt: 28 Sayfa : 914      
                                        

  Madde 1 - Bucak müdürlerine, devir ve teftiş masraflarını karşılamak üzere 
her ay aylıklariyle birlikte maktuan 40 lira verilir. Bu para hiç bir kesintiye 
tabi tutulmaz.                                 
                                        

  Madde 2 - Bu paraya hak kazanmak için birinci maddede yazılı görevi asıl ve-
ya vekil olarak fiilen yapmak şarttır.                     
                                        
   Geçici görev,başka göreve vekillik, kanuna dayanan izin gibi sebeplerle de 
olsa görevden geçici olarak ayrılış halinde bu para verilmez.Ancak Memurlar Ka- 
nununun 78,79 ve 84 üncü maddelerinde yazılı izinleri kullanan bucak müdürleri- 
nin devir ve teftiş masrafı karşılıkları,yerlerine vekil tayin edilmemiş olmak 
şartiyle kesilmez.                               
                                        

  Madde 3 - Bucak müdürlüğüne asıl veya vekil olarak tayin edilenlerin ödenek-
leri göreve başlayış tarihini kovalıyan ay başından verilmeğe başlanır ve bu gö-
revlerden ayrılanların ay sonuna kadar olan istihkakları geri alınmaz.     
                                        

  Madde 4 - İkinci maddede gösterilen sebeplerle görevlerinden geçici olarak 
ayrılanlardan devir ve teftiş ödeneği kesilmesi gerekenlerin ödeneklerinin ke- 
silmesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine tekrar ödenmeğe başlanmasından üçün-
cü maddedeki hükümler uygulanır.                        
                                        
  Madda 5 - 14 Temmuz 1943 tarihli ve 4465 sayılı kanun kaldırılmıştır.    
                                        

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 7 - Bu kanunu İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.