Endeksler
                                        
                                        
            İNÖNÜ ARMAĞANLARI KANUNU                
                                        
   Kanun Numarası       : 4933                     
   Kabul Tarihi        : 13/6/1946                   
   Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 18/6/1946 Sayı: 6336          
   Yayımlardığı Düstur    : Tertip: 3 Cilt: 27 Sayfa: 1317       
                                        
                    *                    
                    * *                   
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için,"Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        

  Madde 1 - Bu kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşlarından hakedenlere,(İnö-
nü değerlendirme) ve (İnönü özendirme) armağanları adları altında iki türlü ar- 
mağan dağıtılır.                                
                                        

  Madde 2 - İnönü değerlendirme armağanları yirmi beşer bin liralık üç armağan
olup dünya ölçüsünde yüksek değer taşıyan:                   
  A) Bilim eserleri;                             
  B Sanat eserleri;                             
  C) İnsan veya hayvan sağlığına, yurdun savunmasına ve istihsalin gelişmesine
ve iyileşmesine yarıyan keşif ve ihtira sahiplerine verilir.          
  Bu armağanlar,hakedenler bulundukça, yukarıdaki üç bölümden her biri için üç
yılda bir verilir.Bölümler sıraya konarak her yıl bir bölüm için armağanı hake- 
den kararlaştırılır.                              
                                        

  Madde 3 - İnönü özendirme armağanları, beşer bin liralık on ve üçer bin li- 
ralık on beş armağan olup yurt ölçüsünde yüksek değer taşıyan:         
  A) Bilim eserleri sahipleri;                        
  B) Sanat eserleri sahipleri;                        
  C) İnsan veya hayvan sağlığına, yurdun savunmasına ve istihsalin gelişmesine
yarıyan keşif ve ihtira sahipleri ile tarım ve endüstri alanlarında istihsalin 
artmasını sağlıyacak olağanüstü başarı gösterenlere;              
  Hakedenler bulundukça, her yıl dağıtılır.                  
                                        

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Değiştirilerek
kabul :7/2/1990 - 3612/23 md.) İnönü armağanlarını hakedenleri belirtmek üzere, 
her üç yılda bir,biri bilim, diğeri sanat, üçüncüsü keşif ve ihtiralarla üstün 
başarılar için üç jüri komisyonu kurulur.Jüri komisyonlarının üyeleri üç jüri  
komisyonunun her biri için ikişer tane olmak üzere her fakülte ve yüksekokul  
profesörler veya öğretmenler kurullarınca gösterilen adaylar arasından Kültür  
Bakanı tarafından seçilir.Jüri komisyonlarının dördü asıl, üçü yedek olmak üzere
yedi üyesi bulunur.                               
                                        
                                        
 KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek-6)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Komisyonlar başkanlarını kendi aralarında seçerler. Jüri Komisyonları baş- 
kanlığa bağlıdır.                                
                                        

  Madde 5 - Üç Jüri Komisyonunun ilk üyeleri bu kanununun yürürlüğe girmesini 
kovuşturan bir ay içinde seçilir.                        
                                        

  Madde 6 - İnönü Değerlendirme Armağanına hangi eser keşif ve ihtiraın layık 
olduğunun jüri Komisyonlarınca incelenmesini,                  
  A) Üyesi bulunduğu Jüri Komisyonundan, o komisyon üyeleri;         
  B) Her Jüri Komisyonundan Fakülteler ve Yüksek Öğretim ve Bilim Araştırma  
Kurumları;                                   
  İstiyebilirler.                               
  İnönü Özendirme armağanı için bu incelemenin yapılmasını:          
  A) İnönü Değerlendirme Armağanı için inceleme isteyebilecek olanlar;    
  B) Bu armağana layık olduğunu iddia edecekler veya bunların mirasçıları;  
  İstiyebilirler.                               
  Bu maddede yazılı istemlerin armağanının verilme gününden beş ay önce Jüri 
Komisyonuna verilmesi lazımdır.                         
                                        

  Madde 7 - Jüri Komisyonları,gereken konular için,lüzumlu gördüğü sayıda üye-
leri bulunan,geçici Jüri Komisyonları kurabilirler.Geçici Jüri Komisyonlarının 
kararları,bunları kuran jüri Komisyonlarının onayı ile yürürlüğe girer.     
  Jüri Komisyonları,gerektiğinde komisyon dışındaki bilim adamları ile ve uz- 
manlarla danışmalar yapabilirler.                        
                                        

  Madde 8 - Jüri Komisyonları,dört üyesinin hazır bulunmasiyle toplanır ve ka-
rarlarını oy çoğunluğu ile verirler.Oy eşitliğinde çokluk başkanın bulunduğu  
yandadır.Özür dolayısiyle Komisyon çalışmalarına katılamıyanların yerlerine ad 
çekme ile yedek üye alınır.                           
  Bir kişi, birden fazla Jüri Komisyonunda üye olabilir.           
                                        

  Madde 9 - Jüri Komisyonları, vermeği kararlaştırdığı her armağan için ayrı 
ayrı gerekçeli raporlar verir ve bu raporlar üyelerinin imzaları altında yayım- 
lanır.                                     
                                        

  Madde 10 - İnönü Armağanları 1946 yılı başından sonra yapılan ve yayımlanan 
eserlerle sağlanan keşif ve ihtiralara ve elde edilen başarılara verilir.    
                                        

  Madde 11 - Jüri Komisyonları armağanların verilmesine ilişkin kararlarını, 
her yıl Aralık ayının 20 nci gününe kadar Başbakanlığa verirler.        
  Bu kararlar, her yıl Birinci İnönü Zaferinin yıl dönümüne rastlıyan Ocak  
ayının 10 uncu günü radyo ve gazetelerle ilan olunur ve armağanlar Başkentte ve 
gelemedikleri takdirde hakedenlerin bulundukları yerlerde Hükümetçe tertiplene- 
cek bir törende bir anma madalyası ve diploma ile kendilerine verilir.     
                                        

  Madde 12 -(İnönü Armağanları Kaynak Akçası) adı altında; Milli Bankaların  
birinde,Başbakanlık emrinde 2 000 000 liralık bir kaynak kurulur.Bu kaynaktaki 
paralarla, en fazla irat getiren Devlet tahvilleri alınabilir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu kaynağın kurulmasını sağlamak için 1947 yılı bütçesinden başlıyarak her 
yıl Başbakanlık bütçesine en aşağı 250 000 liralık ödenek konulur.       
  İnönü Armağanları ile Jüri Komisyonlarının her türlü giderleri bu kaynaktan 
ödenir.                                     

  Madde 13 - İnönü Armağanları her türlü vergi resim ve harçlar dışında tutu- 
lur. Bunlar borç için haczedilemez.Armağan alanların eser,keşif ve ihtira ve  
başarılarına ilişkin her türlü hakları saklıdır.                
  Armağanı hak edenin ölümü halinde armağan mirasçılarına verilir ve mirasçı- 
lar bu madde hükmünden faydalanırlar.                      

  Madde 14 - İnönü Armağanları Kaynak Akçasının idare şekli ile her türlü gi- 
derlerin ödenmesi ve muhasebe usulü ve bu kanun hükümlerinin uygulanması yolu  
bir tüzük ile düzenlenir.Bu Kaynak Akçasından yapılacak ödemeler Sayıştay vize- 
sine ve Genel Muhasebe Kanunu hükümlerine bağlı değildir.            

  Madde 15 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 16 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2006-1                     
                                        
    4933 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
---------------- -------------------------------------------- ---------------  
  KHK/336             ---              5/8/1988   
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1990 (Ek-5)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   2006-2